Fysiskt aktivitetsmönster och hälsosamma hjärnfunktioner bland kontorsarbetare

Physical activity and healthy brain functions in office workers

Projektledare

 • Maria Ekblom

Institution

 • Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, FAH

Finansiärer

 • KK-stiftelsen

Abstract

Nedan kan du läsa sammanfattningar om projektet på engelska och/eller svenska. Informationen hämtas från publikationsdatabasen DiVA.

How can physical activity at work improve mental health?

An increasing fraction of the population is suffering from stress-related mental health problems as a result of stressors in their private lives and work environments. Research indicates that a physically-active lifestyle promotes brain health. However, there are still large knowledge gaps.

– We don’t know which activity patterns are best for enhancing our ability to think and our mental wellbeing. This comprehensive research project will answer these questions. The goal is to provide both employers and employees with an understanding of how physical activity can be used as a tool for promoting healthy brain function, says Associate Professor Maria Ekblom at The Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH.

Previous research has shown that physically-active individuals feel better and have a better ability to think than individuals who are less active. But it is uncertain which components of our physical activity patterns that are important. New objective measurement methods will be used in this four-year project, which will make it possible to obtain a more detailed picture of physical activity patterns and their impacts. The term “physical activity patterns” includes how often and how long an individual sits, and engages in low-intensity activities or more intensive activities (like training), during a day. Studying these patterns in detail is one of several unique aspects of this series of studies.

– This is an opportunity for GIH to contribute through its research to reducing stress-related health problems in the workplace and in people’s lives, says President Karin Larsén.

The budget for the research project is approximately 38 million SEK, and will be co-financed by The Knowledge Foundation, seven Swedish companies and employers, and GIH. Intrum Justitia Sweden, ICA Sweden, Itrim Sweden, SATS ELIXIA and Monark Exercise are some of the participating companies.

Hur kan fysisk aktivitet på arbetet minska mental ohälsa?

Allt fler lider av stressrelaterad mental ohälsa till följd av en pressad livssituation och arbetsmiljö. Forskning visar att ett fysisk aktivt liv främjar hjärnhälsan. Kunskapsluckorna är dock fortfarande stora.

– Vi vet inte vilket aktivitetsmönster som bäst gynnar vår tankeförmåga och vårt välbefinnande, men detta omfattande forskningsprojekt ska besvara dessa frågor. Målet är att både arbetsgivare och anställda ska förstå hur fysisk aktivitet kan användas som ett verktyg för att gynna hälsosamma hjärnfunktioner, säger docent Maria Ekblom vid GIH.

Tidigare forskning har visat att fysiskt aktiva individer mår bättre och har bättre tankeförmåga än mindre aktiva, men det är oklart vilka komponenter av vårt fysiska rörelsemönster som är viktiga. I detta fyraåriga projekt ska nya objektiva mätmetoder användas, som gör det möjligt att få en mer detaljerad bild av aktivitetsmönstret. Begreppet ”fysiskt aktivitetsmönster” omfattar hur ofta och hur länge en individ sitter, ägnar sig åt lågintensiva aktiviteter eller mer intensiva aktiviteter som träning under en dag. Att noga studera detta mönster är en av flera unika aspekter av denna serie studier.

– Detta är en möjlighet för GIH att genom sin forskning bidra till att minska stressrelaterad ohälsa på våra arbetsplatser och i människors liv, säger rektor Karin Larsén. Forskningsprojektet omfattar cirka 38 miljoner kronor och samfinansieras av Kunskap- och kompetensstiftelsen, sju svenska bolag och arbetsgivare samt GIH. Intrum Justitia Sverige AB, ICA Sverige AB, Itrim Sverige AB, SATS ELIXIA och Monark Exercise AB är några av de medverkande företagen.

Tre arbetskollegor går i en trappa på kontoret

Mer information om projektet

Detta forskningsprojekt pågick mellan 2016 och 2023 med målet att besvara den övergripande forskningsfrågan: ”Hur kan fysisk aktivitet främja hälsosamma hjärnfunktioner bland kontorsarbetare?” Hälsosamma hjärnfunktioner omfattar här både kognition (tankeförmåga) och psykisk hälsa exempelvis motståndskraft mot stress.

Genom objektiva mätmetoder ville forskarna få en mer detaljerad bild av fysiskt aktivitetsmönster hos kontorsarbetare och kunskap som kan omsättas i praktiken på arbetsplatser. Begreppet "fysiskt aktivitetsmönster" omfattar hur ofta och hur länge en individ sitter, ägnar sig åt lågintensiva aktiviteter eller mer intensiva aktiviteter som träning under en dag. Att noga studera detta mönster är en av flera unika aspekter i detta projekt.

– Vi vet inte vilket aktivitetsmönster som bäst gynnar vår tankeförmåga och vårt välbefinnande, men detta omfattande forskningsprojekt ska besvara dessa frågor. Målet är att både arbetsgivare och anställda ska förstå hur fysisk aktivitet kan användas som ett verktyg för att gynna hälsosamma hjärnfunktioner, säger professor Maria Ekblom som är en av forskarna bakom studien.

– Detta är en möjlighet för GIH att genom sin forskning bidra till att minska stressrelaterad ohälsa på våra arbetsplatser och i människors liv, enligt GIH:s tidigare rektor Karin Larsén.

Projektet består av tre delprojekt som fokuserar på tre olika delfrågor. Läs mer om respektive delprojekt under rubrikerna nedan.

Det är möjligt att olika komponenter av fysisk aktivitet som långvarigt stillasittande och måttlig till högintensiv fysisk aktivitet (motion) främjar hälsosamma hjärnfunktioner genom delvis olika mekanismer.

För att förstå dessa samband genomförde forskarna en studie på ett tvärsnitt av vanliga kontorsarbetande individer. Deltagarna var anställda vid Intrum Justitia AB och ICA Gruppen AB, som är två av samverkansföretagen i projektet. Studiedeltagarna fick genomföra olika tester för kognition och psykisk hälsa, och deras fysiska aktivitetsmönster mättes genom objektiva mätmetoder.

Projektledare för delprojekt 1 var docent Victoria Blom.

Delprojekt 2 omfattade fördjupade studier i laboratoriemiljö för att förstå vilket fysiskt aktivitetsmönster som bäst främjar hjärnhälsan för individer med stillasittande arbete. Att förstå hur balansen mellan stillasittande respektive motion bör se ut under en arbetsdag är viktigt för att praktiskt kunna tillämpa forskningsresultaten och skapa rekommendationer för rörelsemönster hos kontorsarbetare.

De komponenter av fysisk aktivitet som studerades var långvarigt stillasittande, stillasittande med regelbundna avbrott samt olika nivåer av konditionsträning. Forskarna undersökte hur dessa komponenter påverkar de neurofysiologiska mekanismerna som stödjer tankeförmåga och psykisk hälsa, bland annat markörer för hjärnplasticitet (hjärnans förmåga att omforma sig vid till exempel inlärning), ökat blodflöde i hjärnan och förbättrad vaskulär hälsa i hjärnans blodkärl.

Projektledare för delprojekt 2 var professor Örjan Ekblom.

Delprojekt 3 syftade till att genom interventioner identifiera vilka åtgärder för beteendeförändringar relaterade till fysisk aktivitet och hjärnhälsa som är genomförbara, långsiktigt hållbara och attraktiva för både kontorsanställda och arbetsgivare. Liksom i delprojekt 1 deltog anställda vid samverkansföretagen Intrum Justitia AB och ICA Gruppen AB, och studierna genomfördes i nära samproduktion med företagen och deras arbetsmiljöer.

Forskarna tillsammans med samverkande friskvårdsföretag (Itrim Sverige AB, SATS Sport Club AB samt Monark Exercise AB) ville även få djupare förståelse för vilka hälsofrämjande tjänster som efterfrågas av arbetsgivare på företagsmarknaden samt säkerställa att utbudet av tjänster bygger på aktuell forskning.

Studierna i delprojekt 3 bygger på slutsatser från delprojekt 1 och 2. Projektledare var docent Lena Kallings.

Samverkanspartners

Projektet genomfördes i samarbete med en rad partners.

Vi samarbetar med:

 • ICA Sverige
 • Intrum Justitia
 • Itrim
 • Monark Exercise
 • SATS

E-PABS forskningsmiljö

Detta projekt ingår i forskningsmiljön E-PABS – ett excellenscenter för fysisk aktivitet, hjärnhälsa och hållbarhet.

E-PABS har tre huvudsakliga forskningsteman som alla fokuserar på hjärnhälsa:

 • Träningens neurofysiologi
 • Fysisk aktivitetsepidemiologi
 • Hållbara beteendeförändringar

Detta projekt spänner över alla dessa tre teman.

Projekttid

 • 2016 - 2023

Projekttyp

 • Projektbidrag

Nationell ämneskategori

 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi