Forskarskolan SMOVE: Hållbar daglig rörelse i förskolor och skolor

SMOVE Doctoral Programme of Sustainable Movement Education

Projektledare

  • Håkan Larsson

Institution

  • Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, RKS

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet

Abstract

Nedan kan du läsa sammanfattningar om projektet på engelska och/eller svenska. Informationen hämtas från publikationsdatabasen DiVA.

Increasing expectations are placed on preschools and schools to provide daily physical activity for children and youth as an integrated part of the entire school day. There is, however, limited knowledge about how to handle this assignment in sustainable ways. SMOVE, Sustainable Movement Education is a doctoral programme sponsored by The Swedish Research Council with the aim of generating scientific knowledge about how preschools and schools can sustainably provide daily movement education embedded in school practises, and to thereby create a solid research basis in teacher education on the matter. The Swedish School of Sport and Health Sciences (GIH), together with University of Gothenburg, Malmö University and Örebro University, jointly run the doctoral programme.

The conducted research will offer a foundation for improving the quality of a neglected area in teacher education, and it will address a range of pedagogical challenges related to sustainability in terms of lifelong learning, equity, social justice, and the conceptualisation of health. During 2022, nine doctoral students were recruited, who are now in their preliminary stages of their respective research projects. The graduate school is governed by a steering group, with representatives from each participating Higher Education Institution and one doctoral student. A network of supervisors has been established within previous doctoral programmes, which will be complemented with competence from different teacher education specialisations.

Det finns idag god kunskap om betydelsen av rörelse för barns och elevers hälsa och lärande. Ofta ifrågasätts emellertid i vilken utsträckning förskolor och skolor förmår leva upp till målsättningen i läroplaner att erbjuda barn och elever daglig rörelse. Samtidigt saknas kunskap om förskolors och skolors möjligheter att erbjuda daglig rörelse inom ramen för hela skoldagen. Vidare saknas i hög utsträckning kunskap om de pedagogiska utmaningar som är förknippade med till exempel mångfald och elevers varierande erfarenheter av deltagande i olika rörelsekulturer. Det finns en överhängande risk att insatser på området utgör kortsiktiga och isolerade händelser i vardagen som inte når alla barn och elever. Inom lärarutbildning når kunskaper om betydelsen av rörelse sällan utanför lärarutbildning i idrott och hälsa.

Forskarskolan SMOVE, Hållbar daglig rörelse i förskolor och skolor, syftar till att öka kunskapen kring de pedagogiska utmaningar som är förknippade med uppdraget att erbjuda daglig rörelse för barn och elever i förskolor och skolor, inklusive förskoleklass och fritidshem, och därmed stärka forskningsanknytningen av lärarutbildningen i detta avseende. Detta är angeläget för att landets lärarutbildningar på bästa sätt ska kunna förbereda lärare i alla skolformer för att arbeta med uppdraget. Begreppet hållbarhet är här relaterat till de pedagogiska och didaktiska utmaningar som är förknippade med livslångt lärande, likvärdighet, social rättvisa samt bärande perspektiv på rörelse, hälsa och välbefinnande.

Om forskarskolan SMOVE

Forskarskolan Hållbar rörelseutbildning i förskolor och skolor är en utbildningsvetenskaplig forskarskola som syftar till att öka kunskapen kring de pedagogiska utmaningarna kring uppdraget att erbjuda daglig rörelse för barn och elever i förskolor och skolor.

Syftet är också att stärka kompetensen inom lärarutbildning kring frågor om daglig rörelse i förskolor och skolor.

Forskarskolan genomförs i samverkan mellan GIH, Göteborgs universitet, Malmö universitet och Örebro universitet, vilka alla har utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap.

Doktorandernas avhandlingsprojekt förväntas behandla rörelseutbildning som en del av hela skoldagen. Det saknas i dag kunskap om hur förskolor och skolor, inklusive förskoleklass och fritidshem, på ett långsiktigt hållbart sätt kan leva upp till målsättningen i läroplaner att erbjuda barn och elever daglig rörelse.

Begreppet hållbar rörelseutbildning relaterar här till pedagogiska och didaktiska utmaningar som är förknippade med livslångt lärande utifrån frågor om jämlikhet, social rättvisa och grundläggande perspektiv på rörelse, hälsa och välbefinnande. Rörelse kan innefatta lek, spel, idrott, dans, friluftsliv med mera.

Forskarskolans upplägg

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år, och innefattar kurser om 60 högskolepoäng, ett forskningsprojekt om 180 högskolepoäng, som leder till en doktorsexamen. Utbildningen genomförs inom ramen för en anställning som doktorand. I en doktorandanställning kan även undervisning och annan tjänstgöring vid institutionen förekomma.

Nio doktorander är antagna till forskarskolan. Doktoranderna bedriver forskarstudier på 80 procent av heltid under fem år för att exempelvis kunna undervisa och handleda studenter på 20 procent.

Obligatoriska och valbara kurser

Vid respektive lärosätes forskarutbildning finns obligatoriska och valbara kurser. Bland de valbara kurserna går doktorander knutna till forskarskolan två gemensamma kurser om 7,5 högskolepoäng vardera kring teman som relaterar till forskarskolans profil. Vidare erbjuds doktorander och handledare flera gemensamma seminarier och workshops under forskarskolans gång. Internationellt verksamma forskare kommer att medverka i utbildningen.

Bild på deltagarna från internatet

Den 18–19 april samlades Forskarskolan SMOVE (Sustainable Movement Education) för ett tvådagars internat på Bosön. SMOVE finansieras av Vetenskapsrådet och arrangeras i samverkan mellan GIH och universiteten i Göteborg, Malmö och Örebro, med GIH som ansvarigt lärosäte. Vid internatet deltog doktorander och handledare. På programmet stod textseminarier kring doktorandernas pågående forskningsprojekt samt föreläsning och frågestund på temat hållbara skolor med professor Arjen Wals, Wageningen University, Nederländerna.

Doktorander inom forskarskolan

Här listas de doktorander från de olika lärosätena som är antagna till forskarskolan SMOVE.

Forskarskolans styrgrupp

Forskarskolan leds av en styrgrupp bestående av en vetenskaplig ledare och en koordinator från huvudsökande lärosäte från GIH, en representant från respektive partnerlärosäte och en doktorandrepresentant. Vetenskaplig ledare för forskarskolan är professor Håkan Larsson.

Styrgruppen organiserar aktiviteter, inklusive kurser, workshops och internat, fångar upp erfarenheter och synpunkter från doktoranderna och följer upp kvaliteten på arbetet i forskarskolan.

GIH

Håkan Larsson

Britta Thedin Jakobsson

Göteborgs universitet

Suzanne Lundvall, suzanne.lundvall@gu.se

Malmö universitet

Jan-Eric Ekberg, jan-eric.ekberg@mau.se

Örebro universitet

Susanna Geidne, susanna.geidne@oru.se

Projektmedarbetare

Projekttid

  • 2021 - 2026

Projekttyp

  • Bidrag till forskningsmiljö

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap

Kontakt

  • Håkan Larsson´s profilbildProfessor, ämnesområdesansvarig för IdrottspedagogikHåkan Larssonhakan.larsson@gih.se08-120 53 828