Plugga på högskola

Som ny i högskolevärlden kan det vara mycket att tänka på. Att plugga på högskola är annorlunda än att läsa på gymnasiet eller komvux. Här hittar du information som hjälper dig att förstå hur det fungerar.

Kunskap och personlig utveckling

Att läsa på universitet eller högskola innebär att du utvecklas och lär dig söka, hitta, värdera och analysera kunskap. Men det handlar inte bara om att lära sig faktakunskaper i ett visst ämne. Du lär dig även att hantera komplexa sammanhang, granska information och tänka kritiskt och ifrågasättande.

Studierna är också en väg till personlig utveckling – du växer och mognar som människa, oavsett vid vilken ålder du börjar studera.

Här får du fördjupa dig

Högskolestudier skiljer sig en del från att läsa på till exempel gymnasiet. På högskola fördjupar du dig oftast i ett ämne i taget. Du läser större textmängder, ofta både på svenska och engelska. Ämnena på högskolan är också mer specialiserade och fördjupande.

Annat sätt att studera

Lärarledda föreläsningar tar bara en del av tiden, och som student kommer du att läsa mycket på egen hand. Det är också vanligt med grupparbeten och redovisningar. GIH har dessutom en hel del praktisk undervisning.

Ansvar och planering

Högskolestudier innebär högre krav på dig som student – du har större frihet, men behöver också ta ett större ansvar för din planering.

Att studera på heltid innebär cirka 40 timmars arbetsvecka, oberoende av schema. Du behöver själv planera dina dagar som kan innehålla självstudier, praktik, föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer, grupparbeten och inlämningsuppgifter.

Innan du börjar studera

Innan du påbörjar dina studier hos oss är det bra om du har funderat på varför du egentligen vill studera. Är ditt främsta mål med studierna att få ett bra jobb eller handlar det mer om att du vill utveckla dig själv? Kanske är du elitidrottare och vill veta mer om hur du kan kombinera din idrottskarriär med studier? Om du tänker igenom ditt syfte har du större möjlighet att hamna rätt i din utbildning från början.

Innan du söker till GIH är det också viktigt för dig att veta vilka krav som ställs på dina matematik- och kemikunskaper. Därför har vi tre olika förkunskapstest som du kan göra om du vill testa dina kunskaper:

Här har vi listat några viktiga styrdokument som är bra att känna till innan du börjar dina studier hos oss.

Kursplan

För varje kurs ska det finnas en fastställd kursplan. Kursplanen anger vad kursen innehåller och vad målet med kursen är. Du får veta vad du förväntas kunna, förstå och förhålla dig till, eller kunna utföra när du har avslutat kursen.

I kursplanen framgår också vilken nivå kursen ges på, hur många poäng den omfattar och vilka krav på förkunskaper (särskild behörighet) som gäller förutom grundläggande behörighet för att bli antagen.

Utbildningsplan

Varje utbildningsprogram har en fastställd utbildningsplan som beskriver utbildningens innehåll och mål. Här får du veta vad du förväntas kunna, förstå och förhålla dig till, eller kunna utföra när du har avslutat programmet.

I utbildningsplanen kan du även se vilken nivå programmet ges, hur många poäng det omfattar, vilka kurser som ingår i programmet, utbildningens huvudsakliga upplägg samt de krav på förkunskaper (särskild behörighet) som gäller förutom grundläggande behörighet för att bli antagen.

Utbildningsplanerna hittar du på respektive programsida.

När du börjat studera

Om dig aldrig har läst på universitet eller högskola tidigare finns en hel del att tänka på när studierna väl börjar.

Nedan hittar du ett urval av sådant som är viktigt att veta när du påbörjat dina studier. Du hittar också information om dina studier och annat som rör din tid som student vid GIH på vår studentwebb.

Det kan kännas som ett stort steg att börja läsa på högskolan då det finns en hel del som skiljer sig från att läsa på gymnasiet.

Antalet lärarledda lektioner, föreläsningar, seminarier, laborationer och workshops är mycket färre än på gymnasiet. Studierna är mer självständiga. Det innebär att du måste ta ett stort eget ansvar för att planera och avsätta tid för studier.

Kurserna har olika innehåll som fördjupas och/eller breddas under kursens gång. För att säkerställa att du nått kursens lärandemål, innehåller varje kurs en eller fler examinationer.

Lärare

På GIH får du möjlighet att bygga bra relationer med dina lärare. Här undervisar såväl doktorander, högskoleadjunkter, högskolelektorer och professorer, som externa gästföreläsare med kompetens inom ett specifikt område.

Campus

Du har lektioner i både stora föreläsningssalar, mindre lokaler och grupprum. På GIH finns förstås även gymnastiksalar och idrottshallar.

Praktiska moment

På GIH får du praktisk undervisning i form av friluftsliv, dans, bollsport med mera. Beroende på vad du läser kan kursen också innehålla laborationer och andra praktiska studiemoment.

Inom lärarutbildningar ingår det också verksamhetsförlagd undervisning, VFU. Du som student får praktisera på en skola i Stockholmsområdet där du får möjlighet att pröva dina kunskaper och reflektera över didaktiska förhållningssätt.

Att studera på högskola innebär mycket läsning. Till varje kurs får du en lista med litteratur. Kurslitteratur förekommer både på svenska och engelska. Det kan vara allt från tjocka böcker till tunna kompendier och artiklar.

Bibliotek

Kurslitteraturen finns på GIH:s bibliotek med ett referensexemplar och ett begränsat antal utlåningsexemplar.

Köp begagnad litteratur

Du kan spara pengar på att köpa begagnad kurslitteratur av tidigare studenter. Det finns ett antal större och mindre bokhandlare på webben där du kan köpa både ny och begagnad kurslitteratur.

Tips kring själva läsningen

När du väl köpt eller lånat den litteratur som behövs finns det en del att tänka på vid själva läsningen. I vissa ämnen ska du lära dig fakta utantill, medan andra ämnen mer fokuserar på sammanhanget och det kritiska tänkandet.

Det finns flera olika tips på studietekniker för olika ämnen:

  • Gå igenom all kurslitteratur så du vet vad den handlar om.
  • Läs rubriker, innehållsförteckningar och introduktionskapitel.
  • Skaffa dig själv en viss förståelse för innehållet och upplägget.
  • Försök sedan att läsa litteraturen med tanke på helheten.
  • Stryk under och anteckna – ofta hjälper det dig att processa och lättare komma ihåg innehållet.

Vid all undervisning är det bra att läsa in den angivna litteraturen före varje undervisningstillfälle. Då kan du ställa frågor och använda läraren som diskussionspartner i stället för att bara lyssna. Läs gärna någon bok om studie- och minnesteknik.

De flesta kurser avslutas med en examination i form av en skriftlig salstentamen. Andra former av examination kan vara muntlig tentamen, hemtentamen, laborationer, seminarier och inlämningsuppgifter.

Som ny student kan du stöta på en hel del nya ord och begrepp.

Det är viktigt att du vet vilka rättigheter och skyldigheter du har och vilka lagar och regler som gäller på högskolan.

När du studerat klart

Mot slutet av din tid som student på GIH har du säkert en hel del funderingar kring examen, karriär och mycket annat. Här finns länkar till information som kan vara bra att ha när din tid på GIH närmar sig sitt slut.

Examen

När du är klar med dina studier är det dags att ansöka om examen.

Forskarutbildning

Om du är intresserad av att fördjupa dig inom ämnet idrottsvetenskap har du möjlighet att söka till GIH:s forskarutbildning.

Alumninätverk

Efter studierna kan du hålla kontakt med dina studiekamrater via GIH:s alumninätverk.

Studie- och karriärvägledning

Har du funderingar om fortsatta studier och karriär? Då kan du få stöd av GIH:s studie- och karriärvägledare.

Söka jobb

Vill du ge dig ut i arbetslivet? Ta del av våra tips om hur du går vidare.

Hitta på sidan

Sök utbildning

Din väg till drömyrket börjar Gymnastik- och idrottshögskolan – Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa.

Är du student på GIH?

Är du student på Gymnastik- och idrottshögskolan hittar du all information som rör din utbildning och mycket annat på vår studentwebb.

Studenter sitter och pratar på gräsmattan Wembley

IntervjuerVad tycker våra studenter och alumner om att plugga på GIH?

Studenter som idrottar på gräsmattan Wembley

CampusVälkommen till en studiemiljö där idrotten står i centrum

Ungt par vid utkiksplats

StudentlivStockholm är en fantastisk stad med mycket att uppleva

Senast ändrad:25 Apr 2024