Rättigheter och skyldigheter

För att din studietid ska bli så bra som möjligt är det viktigt att du vet vilka rättigheter och skyldigheter du har och vilka lagar och regler som gäller.

Lagar, förordningar och lokala föreskrifter

GIH är en myndighet och vår verksamhet styrs av ett antal lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen.

Utöver dessa lagar finns även lokala regler och tillämpningar som gäller för GIH.

Den myndighet som granskar att vi följer lagarna är Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

På UKÄ:s webbplats finns länkar till de lagar och förordningar som styr vår verksamhet, samt information om hur du går till väga om du anser att vi brutit mot de lagar och regler som gäller.

Studentkåren bevakar dina intressen

Studentkåren finns till för dig som är student vid GIH och arbetar för att tillvarata studenternas rättigheter.

Du kan alltid vända dig till studentkåren för att få hjälp och stöd.

Dina rättigheter

Det finns ett antal grundläggande villkor som vi som lärosäte måste uppfylla för din skull. Här kan du läsa mer om dina rättigheter som student på GIH.

Kursplan

Kursplanen är den lokala föreskrift som anger villkoren för att antas till och genomföra en kurs på högskolan. Innehållet i kursplanen är bindande och måste följas av både lärare och studenter. Det går till exempel inte att tillföra nya eller ändra examinationer under kursens gång. Kursplanen ska tydligt ange vilka prov och kurskrav som finns och vilka regler som gäller för betyg.

Litteraturlista

Litteraturlista ska finnas tillgänglig i god tid före kursstart. Tider för prov och kurskrav samt inlämningsdatum för examinationer ska finnas tillgängligt minst fyra veckor före kursstart.

Obligatoriska undervisningsmoment

Obligatoriska undervisningsmoment, så kallade kurskrav, kan förekomma om det är nödvändigt för att uppnå fastställda lärandemål. Dessa ska framgå av kursplan och kursschema.Om ett obligatoriskt undervisningsmoment flyttas ska du få information om detta i god tid.

Provresultat

Provresultat ska vara studenten tillhanda inom tre arbetsveckor. Det går inte att överklaga betyget på din examination, men du har rätt att få betyget omprövat vid tydligt felaktiga beslut.Du har rätt att få återkoppling på ditt examinationsresultat i någon form, till exempel rättningsmall, kommentarer eller genomgång.

Studievägledning och extra stöd

Du har alltid rätt till studievägledning. GIH erbjuder också olika slags stödinsatser till studenter som behöver extra stöd.

Jämställdhet och likabehandling

Jämställdhet och likabehandling innebär att alla människor ska behandlas likvärdigt. Detta medför att all form av diskriminering aktivt ska motverkas, samtidigt som jämlikhet ska främjas.

GIH har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Diskrimineringslagen ställer krav på att högskolan arbetar med att främja lika rättigheter för studenter och motverka att någon utsätts för diskriminering eller trakasserier.

Högskolan ska arbeta aktivt med att motverka att någon missgynnas eller kränks utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna, som är:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Sexuell läggning
 • Funktionsnedsättning
 • Ålder

Under HR i vårt regelverk kan du läsa mer om våra riktlinjer vid diskriminering, hur du ska gå tillväga och vem du ska vända dig till om du upplever trakasserier.

Överklaga beslut

Om du anser att ett beslut om din utbildning är felaktigt kan du få din sak prövad. Beslut som kan överklagas är till exempel avslag vid prövning av reell kompetens, undantag, tillgodoräknande och anstånd med studiestart.

Om du vill överklaga ett beslut till överklagandenämnden för högskolan ska du göra det skriftligt. Du anger då vilket beslut som överklagas och den ändring som du begär. Det är viktigt att du motiverar varför denna ändring bör göras.

Du ska också skriva under överklagandet och ange dina kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-postadress).

Notera att det inte är alla beslut som kan överklagas.

Vart ska överklagandet skickas?

Överklagandet skickas till GIH:s registrator på e-post registrator@gih.se.

Beslutet prövas först av olika instanser inom GIH. Om beslutet inte ändras enligt din begäran överlämnas ärendet till överklagandenämnden för vidare prövning.

Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet och ska behandlas skyndsamt av GIH.

Beslut av överklagandenämnden kan ej överklagas.

Studiedokumentation

Enligt förordningen om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor ska GIH dokumentera uppgifter om studenter och föra ett studieregister.

Uppgifter som ska dokumenteras om varje student är till exempel uppgifter om behörighet, urvalsgrund, antagning, studieresultat, betyg och examen.

Ladok är det system som används för att dokumentera de studerandes närvaro och resultat inom högre utbildning.

Fusk och disciplinärenden

Det är inte tillåtet att fuska. Fusk, eller vilseledande vid examination, innebär användning av otillåtna hjälpmedel vid någon form av examination. Det kan vara plagiering av andras texter eller att vid hemtentor eller andra prov ta hjälp av andra utan tillåtelse.

Det är viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller för de examinationer du utför i dina kurser, till exempel om samarbete är tillåtet och vilka hjälpmedel som får användas.

Fusk anmäls till högskolans rektor som avgör om fallet ska tas upp i högskolans disciplinnämnd. Påföljden kan bli en varning eller en viss tids avstängning.

Disciplinnämnden tar även upp störande verksamhet, missbruk av datorer, stöld av böcker, störande beteende, förfalskning och sexuella trakasserier.

Om en student blir varnad eller avstängd av disciplinnämnden kan detta överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Disciplinära åtgärder

I högskoleförordningen finns regler om när en högskola får vidta disciplinära åtgärder mot en student.

Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som:

 • med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studentprestation annars ska bedömas.
 • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan.
 • stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan.
 • utsätter någon annan student för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567). Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har ägt rum (SFS 2008:944).

De disciplinära åtgärderna som kan vidtas är varning och/eller avstängning. Ett beslut om avstängning innebär att den studerande inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan.

Beslutet ska avse en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader. Beslut fattas av disciplinnämnden efter anmälan av rektor.

Så här ser handläggningen av ett disciplinärende ut, steg för steg:

 1. Vid misstanke om disciplinbrott ska ansvarig lärare och examinator skyndsamt anmäla misstanke till rektor.
 2. Rektor ska utreda ärendet och ge studenten möjlighet att yttra sig över anmälan.
 3. Rektor ska därefter, i förekommande fall, efter samråd med den lagfarna ledamoten, avgöra om omständigheterna är sådana att ärendet a) lämnas utan åtgärd, b) föranleder varning eller c) hänskjuts till disciplinnämnden för prövning.
 4. Rektor kallar till disciplinnämndsmöte. Då ska den studerande ges tillfälle att uttala sig om saken. Studenten har även rätt att närvara när andra uttalar sig om saken, om inte särskilda skäl talat emot detta. Studenten har rätt att ta med sig ett ombud.
 5. Ett beslut om disciplinär åtgärd ska genast tillämpas, om inte annat föreskrivs i beslutet. Underrättelse av beslut ska genast meddelas CSN och övriga organ inom högskolan som berörs.

Avskiljande innebär att studenten tills vidare inte får fortsätta den pågående utbildningen.

En student kan avskiljas från sin högskoleutbildning om hen lider av psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. Det måste dessutom finnas en påtaglig risk att studenten kan skada en annan person eller värdefull egendom under utbildningen.

Frågor om avskiljande prövas av högskolans avskiljandenämnd efter skriftlig anmälan av rektor.

Hitta på sidan

Senast ändrad:25 Apr 2024