Registrering, intyg och administration

Vill du se dina resultat och studiepoäng, registrera dig på kurser eller tillgodoräkna poäng? Här hittar du information om studieadministrativa frågor vid GIH.

För stöd i olika administrativa frågor som rör din studiesituation kan du kontakta studentexpeditionen som nås via GIH-supporten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vissa ärenden kan du själv hantera via Ladok, som:

 • se dina resultat och rapporterade studiepoäng
 • registrera dig på kurser
 • ladda ner verifierbara studieintyg
 • ändra adress och kontaktuppgifter
 • ansöka om tillgodoräknande
 • ansöka om examen
 • ansöka om kursbevis

Nedan hittar du information om administrativa frågor som kan bli aktuella under din tid som student.

Registrering

Här hittar du information om registrering, till exempel hur du gör för att registrera dig och hur du hittar dina kurser i Ladok.

Som student måste du registrera dig inför varje termin. Detta gör du själv i Ladok. Det är först när du är registrerad som du får delta i undervisningen, kan få studiemedel från CSN, får tillgång till dina kurser i lärplattformen Canvas samt kan teckna en studentförsäkring.

Varför finns inte min kurs i Ladok?

Om du inte hittar dina kommande kurser i Ladok, eller inte kan registrera dig, beror det sannolikt på två saker:

 1. kursen är ännu inte öppen för registrering, eller
 2. du är spärrad för registrering

Spärren beror vanligen på att du inte är behörig till kommande kurs. Läs mer under rubriken "Ansökan om undantag från behörighetsvillkor" inom program nedan.

När publiceras kommande kurser i Ladok?

 • Kurser för kommande hösttermin publiceras senast under augusti.
 • Kurser för kommande vårtermin publiceras senast under december.

Registreringsperioden öppnar normalt cirka 2–3 veckor före terminsstart.

Omregistrering

Om du vill läsa om en kurs som du inte är godkänd på har du möjlighet att bli omregistrerad på kursen. Detta gäller om du ska läsa kursen igen, inte om du enbart ska göra om en tentamen.

För att kunna bli omregistrerad på en kurs krävs att det finns platser kvar. Skicka e-post till studentexpedition@gih.se för att få information om lediga platser och för att få hjälp med omregistreringen.

Studieavbrott och studieuppehåll

Här hittar du information om vad studieavbrott och studieupphåll innebär.

Studieavbrott innebär att du väljer att avsluta dina studier. Studieuppehåll innebär att du gör ett uppehåll i utbildningen under en bestämd tid.

Tillgodoräknande av tidigare studier

Här hittar du information om tillgodoräknande av tidigare studier, till exempel hur du ansöker och vanliga frågor och svar.

Om du tidigare har läst på annan högskola eller universitet kan du ansöka om tillgodoräknande av dina tidigare studier. Detta gäller även för annan motsvarande utbildning eller kunskaper som du förvärvat på annat sätt, till exempel genom yrkeserfarenhet.

Viktigt att veta om tillgodoräknande

 • Du kan inte ta tillbaka eller överklaga ett gynnande beslut (det vill säga, ett beslut som är till din fördel) om tillgodoräknande.
 • Om du tillgodoräknar en del av din utbildning, som en kurs, delkurs eller modul, har du inte rätt att delta i den delen av utbildningen. Det innebär att du inte får närvara på föreläsningar, delta i övningar eller genomföra examinationer som är knutna till det du har fått tillgodoräknat.
 • Tillgodoräknande under pågående studier påverkar hur många högskolepoäng du läser och kan därmed påverka din rätt till studiemedel. Du är själv ansvarig för att meddela eventuella förändringar i din studiesituation till CSN.
 • Om du tillgodoräknar delar av en kurs kan det påverka dina möjligheter att få ett högre betyg på hela kursen. Resultatet på kursen eller modulen blir ett tillgodoräknande och betygssätts alltså inte.
 • Den minsta del av kurs som kan bli tillgodoräknad är del av kurs som har betyg.

Tillgodoräkna annan verksamhet än studier

När tillgodoräknandet grundar sig på annan verksamhet än studier, till exempel arbetslivserfarenhet, ska följande styrkta handlingar bifogas ansökan:

 • Arbetsgivarintyg innehållande arbetets omfattning och tid.
 • En utförlig beskrivning av arbetsuppgifter, med exempel som visar att du uppnår målen i kursen och att det finns en koppling mellan teori och praktik.
 • Underlag som styrker ansökan, till exempel egen lektionsplanering, skriftliga utvärderingar och underlag som visar på en personlig insats.
 • Referens och arbetsbetyg från närmaste chef.

Så ansöker du om tillgodoräknande

Börja med att ta fram kursplanen (eller de dokument som krävs enligt grund för tillgodoräknande av annan verksamhet än studier) för den kurs du vill tillgodoräkna. Gå igenom innehåll och kursmål och jämför din kunskap i förhållande till innehåll och lärandemål i kursplanen i den kurs du vill tillgodoräkna vid GIH.

Svara sedan på följande frågor:

 • Är du student vid GIH, det vill säga antagen och registrerad på en kurs där terminen har börjat?
 • Har du godkänt resultat på dina tidigare studier? (Endast studier med minst betyget godkänt kan tillgodoräknas.)
 • Har du samtliga bilagor som behöver skickas med ansökan?
 • Om du har svarat "ja" på samtliga tre frågor är du redo att lämna in en ansökan om tillgodoräknande. Om du har svarat "nej" på någon av frågorna ovan och ändå lämnat in en ansökan om tillgodoräknande kan din ansökan komma att avslås.

Du ansöker själv om tillgodoräknande i Ladok.

Gäller din ansökan andra meriter som inte finns dokumenterade i Ladok så ska kopior av eventuella intyg och dokument vara bestyrkta. Originalhandlingar ska kunna uppvisas på begäran av GIH.

Om något saknas i din ansökan kommer du att bli kontaktad för komplettering. Detta medför dock att handläggningen av ditt ärende tar längre tid.

Besked om beslut

Om din ansökan beviljas registreras detta i Ladok. Får du avslag kommer du att få information om detta via e-post.

Handläggningstiden är normalt 6–8 veckor men varierar under året beroende på arbetsbelastning och ärendets omfattning. Handläggningstid beräknas från det att en ansökan är komplett.

I väntan på beslut ska du registrera dig på och påbörja kursen. Om du väljer att inte påbörja kursen i väntan på beslut och därefter får avslag på din ansökan så kan du inte räkna med att få påbörja kursen efter kursstart.

Frågor och svar om tillgodoräknande

När ska jag inte ansöka om tillgodoräknande?

Du läser en kurs inom Lärarlyftet och har tidigare kunskaper och färdigheter av att arbeta som idrottslärare. Då kan du söka om validering.

Har du tidigare studier inom ett yrkesprogram vid GIH ska du inte ansöka om tillgodoräknande. Kontakta istället institutionen för programmet för att se om det finns tillräckliga skäl att göra en individuell planering.

Exempel på möjliga skäl till att upprätta individuell studiegång:

 • Du har haft studieuppehåll eller har varit eller är sjukskriven på hel-/deltid.
 • Du har inte slutfört en kurs inom programmet och kursen har lagts ned eller bytts ut mot en ny kurs.
 • Du har blivit antagen till senare del av ett program eller redan läst kurser inom programmet.
 • Du idrottar på elitnivå enligt Högskolans avtal som Riksidrottsuniversitet (RIU).

Om du har slutförda kurser från ett erkänt svenskt lärosäte som du vill ta med som valfri kurs i en generell examen som kandidat-, magister- eller masterexamen. I samband med att du ansöker om examen anger du vilka kurser du vill ha med.

Observera att om du läser ett program som leder till en yrkesexamen ska du ansöka om tillgodoräknande för de kurser som inte ingår i ditt program. Det gäller både för kurser som du läst vid andra lärosäten (inklusive utlandsstudier), och för fristående kurser som du läst vid GIH.

Kan jag tillgodoräkna en kurs på avancerad nivå mot kurs på grundnivå?

Ja, men tänk på att du sedan inte kan använda kursen i en examen på avancerad nivå om den ingår i den behörighetsgivande examen för utbildningen.

Kan jag använda samma kurs som jag använt för tillgodoräknande i tidigare ansökan?

Observera! Även om samma kurs kan användas flera gånger som grund för tillgodoräknande, är det viktigt att tänka på att du i slutändan har tillräckligt många poäng för att ta ut en examen, poäng för en kurs eller del av kurs kan endast användas en gång i en examen.

Hur bedömer ni min ansökan?

Bedömningen görs med hänvisning till utbildningens mål och kursen som helhet.

Det är du själv som ansvarar för att jämföra dina tidigare studier med kursen eller programmets kurser och avgör vilka kurser du vill ansöka om tillgodoräknande för.

Kan jag få förhandsbesked?

Nej, GIH ger inga förhandsbesked eller preliminära bedömningar.

Kan jag ta tillbaka min ansökan?

Ja, så länge ett beslut inte är fattat kan du återkalla din ansökan. Du gör detta genom att skicka e-post till tgr@gih.se.

Jag har fått avslag på min ansökan, kan jag överklaga?

Om du inte är nöjd med det beslut du fått så kan du överklaga. Information om hur du gör hittar du i ditt beslut.

Har du fått avslag på grund av bristfällig dokumentation eller på grund av att ansökan inte kan bifallas på den dokumentation som har skickats in, har du möjlighet att skicka in en ny ansökan med de handlingar som krävs.

Mer information

Du kan hitta mer information om tillgodoräknande i Tillgodoräknandeordningen under regelverk. Den finns under styrdokument gällande utbildning på grundnivå eller avancerad nivå.Ansökan om undantag från behörighetsvillkor inom program

Här hittar du information om ansökan om undantag från behörighetsvillkor och hur du går till väga.

Om du inte uppfyller behörighetsvillkoren till kommande kurs inom ett program har du möjlighet att ansöka om undantag.

Vilka villkor som ställs för att få påbörja en kurs framgår av kursplanen. Villkoren finns för att säkerställa att du som student har förutsättningar för att kunna tillgodogöra dig den fortsatta utbildningen.

Undantag från behörighetsvillkor kan beviljas om till exempel:

 • det i ett moment saknas ett delmoment inom praktisk idrott, till exempel en mindre inlämningsuppgift eller liknande, som inte krävs för att klara kurs på högre termin.
 • ett moment inte kan slutföras på grund av att examinationen är säsongsbunden och du inte har kunnat delta på grund av sjukdom, totalförsvarsplikt eller liknande.

Så ansöker du om undantag från behörighetsvillkoren

Om du vill ansöka om undantag från behörighetsvillkoren inom programmet behöver du fylla i en blankett som skickas till GIH:s registrator.

Det är viktigt att du i ansökan redovisar på vilket sätt du har möjlighet att klara av och tillgodogöra dig den fortsatta utbildningen.

Kontakta studie- och karriärvägledare på e-post studievagledning@gih.se för mer information om hur processen går till och annat som är viktigt att känna till.

Byte av examinator eller omprövning av betygsbeslut

Hitta på sidan

Frågor?

För hjälp med administrativa frågor som rör din studiesituation, kontakta studentexpeditionen via GIH-supporten.

Senast ändrad:3 Maj 2024