Likabehandling och diskriminering

Vid GIH ska alla bemötas med respekt. Här finns information om hur du gör om du utsatts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Hantering av diskriminering och kränkningar

GIH tar avstånd från och tolererar inte någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling. Vi bedriver ett målinriktat och förebyggande arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett:

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Om vi uppmärksammas på att diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling förekommer ska åtgärder vidtas skyndsamt.

Om du eller någon annan utsatts för trakasserier

Om du upplever att du eller någon annan blivit utsatt för trakasserier – säg ifrån, gärna direkt när situationen uppstår. Du kan också vända dig till någon av nedanstående personer:

  • Prefekt eller biträdande prefekt
  • Studierektor
  • Studerandeskyddsombud

Tänk på att det kan vara bra att skriva ner datum, klockslag, plats, vilka som närvarade och händelseförloppet. Dessa uppgifter kan komma till användning när händelsen ska utredas.

Utredning och handläggning

Ärenden som rör studenter handläggs av prefekt eller biträdande prefekt med stöd av utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen.

Är både student och medarbetare inblandade handläggs ärendet i samverkan mellan medarbetarens chef och prefekt eller biträdande prefekt, med stöd från HR och utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen.

Samtliga personer som varit inblandade i händelsen hörs och får ge sina perspektiv på situationen.

Om utredningen visar att trakasserier har förekommit ska GIH vidta lämpliga åtgärder vidtas och följa upp ärendet. De närmast inblandade ska hållas underrättade om ärendets gång och om vilka åtgärder som kommer att vidtas.

Som student kan du under utredningens gång få stöd från studerandeskyddsombud och Studenthälsan.

Mer information

I GIH:s riktlinje vid diskriminering kan du läsa mer om hur GIH arbetar och vad som gäller.

Hitta på sidan

Senast ändrad:29 Maj 2023