Stöd vid funktionsnedsättning

Alla studenter vid GIH ska kunna studera på lika villkor. Om du har en funktionsnedsättning finns det möjlighet att få stöd i din studiesituation.

Kvinnlig student med hörlurar och laptop

Vad menas med funktionsnedsättning?

Diskrimineringslagen (2008:567) definierar funktionsnedsättning som: ”varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.”

En tillfällig skada eller sjukdom som förväntas gå över definieras inte som en varaktig funktionsnedsättning.

Exempel på funktionsnedsättningar som kan berättiga till pedagogiskt stöd:

 • Läs- och skrivsvårigheter
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Psykisk ohälsa
 • Syn- eller hörselnedsättningar
 • Rörelsenedsättningar
 • Kroniska sjukdomar andra sjukdomstillstånd som påverkar studiesituationen

Vem kan få pedagogiskt stöd?

För att beviljas pedagogiskt stöd behöver du ha dokumentation (läkarutlåtande eller läkarintyg) som styrker varaktig funktionsnedsättning.

Du måste ansöka i god tid för att det ska finnas tid att förbereda stödet inför terminsstart. Sök gärna direkt när du har fått ditt antagningsbesked.

Det här stödet kan du få

Exempel på stöd som GIH:s samordnare för studenter med funktionsnedsättning kan besluta om:

 • Anteckningshjälp
 • Förlängd tid och mindre grupp vid tentamen
 • Lånedator för skriftlig examination
 • Teckenspråkstolk
 • Studentmentor
 • Fysisk anpassning i studiemiljön

Därtill finns det ytterligare stöd som institutionen kan besluta om utifrån kursplanens lärandemål.

Ansöka om pedagogiskt stöd

GIH fattar beslut om pedagogiskt stöd i ett system som heter Sveriges nationella administrations- och informationssystem för samordnare, Nais.

Gör så här för att ansöka om pedagogiskt stöd:

 • Gå till Nais webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och välj lärosäte "Gymnastik- och idrottshögskolan".
 • Logga in med ditt GIH-konto eller samma inloggning som du använder till antagning.se och följ instruktionerna.
 • Kontrollera dina kontaktuppgifter.
 • Ladda upp intyg som styrker din funktionsnedsättning.
 • Beskriv din studiesituation; vilken kurs eller vilket program du ska gå och hur du tror att din funktionsnedsättning kommer att påverka dina studier.
 • Kontrollera din ansökan och skicka in.

När du har gjort din ansökan kommer du få boka ett möte med GIH:s samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Ni går då igenom vilka behov av stöd som du har.

Innan mötet är det bra om du funderar över vad som inte fungerat i dina tidigare studier och vilket behov du tror att du behöver. Stödet ska vara rimligt utifrån din funktionsnedsättning samt kurskraven och lärandemålen. Intyg eller utredning, inte minst vad gäller dyslexi, kan fungera som bra grund för planeringen då speciella behov av stöd ofta anges i dessa.

Intyg om stödinsatser

Efter mötet skriver samordnaren ut ett intyg om det stöd som beslutats. Intyget kan också innehålla rekommendationer där den aktuella institutionen beslutar om stöd. Med intyget får du även ett följebrev där förutsättningarna för att få stödet anges.

Ditt ansvar för att få stöd

För att få rätt stöd från start ska du i god tid, senast vid kursstart, kontakta examinator eller kursansvarig lärare. Visa ditt intyg och prata om vilka rekommendationer om stöd som är möjliga för den aktuella kursen. Det gäller främst för obligatoriska moment och lärandeaktiviteter.

Vid kursstart ska du även kontakta examinator för att diskutera hur prov och examinationer kan anpassas.

Ansvar för verktyg

Tänk på att du har ett eget ansvar för att arbeta med de verktyg som finns som stöd vid GIH, som till exempel talsyntes, rättstavningsprogram och verktyg för inspelning.

Annat stöd?

Om du upplever att du behöver annat pedagogiskt stöd än det som du och samordnaren kommit överens om ska du kontakta samordnaren för att diskutera detta.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/funktionsnedsattning

Hitta på sidan

Kontakt

Stöd och tillgänglighet

Gymnastik- och idrottshögskolan ska vara en högskola där alla har rätt till en likvärdig studiemiljö oavsett funktionsförmåga.

Senast ändrad:21 Nov 2022