Kvalitetsuppföljningar av kurser och program

Studenters inflytande över studierna är en viktig del av utbildningen. Genom att delta i kursvärderingar kan du vara med och påverka.

Kursvärderingar och programenkäter

I slutet av eller efter varje kurs får du möjlighet att lämna synpunkter och förslag på förbättringar. Om du läser din sista termin på GIH får du lämna synpunkter och förslag på programmet som helhet i en programenkät.

Både kursvärderingar och programenkäter är viktiga underlag i lärares och studierektorers utvärdering av utbildningen.

Aktuella kurs- och programutvärderingar

Resultaten av kursvärderingar och programenkäter sammanfattas i kurs- respektive programanalyser.

Nedan kan du ta del av aktuella utvärderingar uppdelade per ansvarig institution. Kurs- och programanalyser från innevarande termin publiceras i slutet av varje termin.

Program vårterminen 2023

Kurser vårterminen 2023

Kurser höstterminen 2022

Prgram vårterminen 2023

Kurser vårterminen 2023

Program höstterminen 2022

Kurser höstterminen 2022

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/kvalitetsuppfoljning

Hitta på sidan

GIH:s kvalitetsarbete

Genom vårt kvalitetsarbete kan vi ständigt utveckla och förbättra våra utbildningar samt vår forskning och samverkan.

Senast ändrad:12 Sep 2023