Ordlista för studenter

Vad är skillnaden mellan en adjunkt och en lektor? Vad är Ladok? Här reder vi ut ett urval av begrepp som du kan stöta på under din studietid vid GIH.

A

Adjunkt

Lärare vid ett universitet eller en högskola. Har en examen från en grundläggande universitets- eller högskoleutbildning samt pedagogisk erfarenhet.

Alumn

Tidigare student vid universitetet eller högskolan. Ordet kommer från latinets ”alumnus” och betyder betyder lärjunge, skyddsling eller elev. Även andra personer med anknytning till universitetet eller högskolan, till exempel pensionerade lärare, kallas ibland alumner.

AMD

GIH:s arbetsmarknadsdag som arrangeras av studentkåren. Då bjuds företag och andra tänkbara arbetsgivare in för att knyta kontakter med studenterna.

Anstånd

Under särskilda omständigheter kan du få anstånd, det vill säga skjuta upp studiestarten. Det kan gälla något som inträffar efter det att du sökt och som du själv inte kan påverka, till exempel sjukdom eller värnplikt.

Anmälan/Ansökan/Antagning

För att läsa kurser eller program på GIH måste du först anmäla dig. Anmälan, ansökan och antagning till kurser och program sker via antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där hittar du alla utbildningar som ges vid svenska högskolor och universitet.

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas ut till alla som sökt kurser och program efter att ett urval har gjorts. I antagningsbeskedet anges om du har blivit antagen, fått en reservplats eller blivit struken. Beskedet kommer i juli respektive december.

Antagningsordning

Antagningsordningen innehåller de regler för antagning, behörighet och urval som gäller vid GIH. Denna är fastställd av högskolans styrelse.

Avancerad nivå

Se "Utbildningsnivå".

B

Barometern

Barometern är tävlingar i olika idrottsgrenar mellan GIH-klasserna som hålls ungefär var tredje fredag. I tävlingarna ingår även olika utklädningsteman. En vinnarklass utses i slutet av vårterminen.

Basår

En ettårig utbildning på gymnasienivå inom ämnena matematik, fysik, kemi och biologi. Ett basår ger behörighet motsvarande gymnasienivå till högskolestudier inom aktuella områden.

Behörighet

Behörighet är den basnivå av kunskaper som krävs för olika utbildningar. Det finns grundläggande och särskild behörighet.

Betyg

Den vanligaste betygsskalan på universitet och högskola är underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG).

Biopsi

Undersökning av och provtagning från levande vävnad.

BMC

Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll på GIH. Här bedrivs forskning i rörelselära. BMC ligger på plan 3 i GIH:s huvudbyggnad.

C

Campus

Ett annat ord för det område där universitets- eller högskoleverksamhet bedrivs.

CSN

Centrala studiestödsnämnden. Sköter alla frågor kring studiemedel.

D

Disciplinnämnd

Nämnd på högskolan som bedömer och beslutar om varning eller avstängning vid till exempel fusk.

Distansutbildning

Att läsa på distans innebär att du studerar självständigt på din hemort och på olika sätt har kontakt med högskolan för föreläsningar och handledning. De flesta distanskurser använder modern teknik av olika slag, både i undervisningen och i kontakt med lärare och studiekamrater.

Docent

Akademisk titel som motsvarar ungefär fyra års heltidsforskning efter doktorsexamen.

Doktorand

Student som har antagits till och bedriver forskarutbildning. Kallas även forskarstuderande.

Doktorsexamen

Motsvarar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng) på forskarnivå.

E

Examen

Vid GIH kan du avlägga en högskole-, kandidat-, magister-, master- eller yrkesexamen. En examen är inte alltid bunden till en viss studieform. En yrkesexamen är dock knuten till ett program. Du kan även avlägga en licentiatexamen och/eller en doktorsexamen.

Examination

Examination vid högskolan är tentamina av olika slag – muntliga eller skriftliga, självständiga arbeten, laborationer, aktivt deltagande i seminarier med mera.

Examinator

Den lärare som ansvarar för betygssättning på en viss kurs.

Examensarbete

Examensarbete är ett större självständigt arbete som genomförs enskilt eller i mindre grupper. Arbetsinsatsen motsvarar ofta tio veckors heltidsarbete, det vill säga 15 högskolepoäng. Examensarbetet redovisas i form av en uppsats.

För att ta kandidatexamen krävs att du gör ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng i ditt huvudområde. För att ta masterexamen krävs totalt examensarbete om 30 högskolepoäng i ditt huvudområde på avancerad nivå.

F

Forskarnivå

Se "Utbildningsnivå".

Free mover

En student som väljer att studera utomlands utanför universitetets/högskolans utbytesavtal.

G

GIH IF

GIH:s idrottsförening som ansvarar för idrottsaktiviteterna på GIH, till exempel Barometern, GIH-kampen och olika student-SM.

GIH-kampen

Årlig idrottstävling mellan GIH Stockholm och GIH Örebro. Städerna arrangerar tävlingen vartannat år och arrangören bestämmer tävlingsgrenar. Avslutas med middag, prisutdelning och festligheter.

Grundnivå

Se "Utbildningsnivå".

Gs

Förkortning för gymnastiksal. På GIH finns två gymnastiksalar, Gs1 och Gs2.

H

Halvfart

Normal studietakt betyder 30 högskolepoäng per termin. Läser du på halvfart läser du samma kurs under två terminer, det vill säga 15 högskolepoäng per termin.

Helfart

Du läser 30 högskolepoäng per termin, vilket är normal studietakt. Det motsvarar en arbetsinsats på 40 timmar per vecka.

Huvudområde

Huvudsakligt område för utbildningen för kandidat-, magister- eller masterexamen.

Huvudämne

Se "Huvudområde".

Högskola

Ett lärosäte för högre utbildning. Den stora skillnaden mellan högskola och universitet är omfattningen och bredden av den undervisning och forskning som bedrivs. På universitet finns vanligtvis en större bredd och omfattning.

Högskoleexamen

Motsvarar två års heltidsstudier (120 högskolepoäng) på grundnivå.

Högskolepoäng

Förkortas hp och är ett mått på antalet poäng du får för varje kurs eller den utbildning du läser på högskola eller universitet. En termins heltidsstudier motsvarar 30 högskolepoäng och ett läsår 60 högskolepoäng.

Högskoleprovet

Ger dig möjlighet att söka in till högskola eller universitet även om dina gymnasiebetyg inte räcker till. Provet ges två gånger per år och resultatet är giltigt i fem år.

I

Idrotteket

Skriftserie med häften skrivna av GIH:s lärare. Ofta introducerande kurslitteratur till praktiska moment, till exempel dans och bollspel. Säljs av studentkåren och kan lånas på biblioteket.

Institution

En institution ansvarar för att genomföra utbildning och forskning inom ett specifikt ämne eller ämnesområde.

J

K

Kandidatexamen

Motsvarar tre års heltidsstudier (180 högskolepoäng) på grundnivå.

Klubbmästeriet

Utskott i studentkåren som anordnar pubar i samband med barometrarna samt övriga fester, som exempelvis lussevaka, inspark och examensmiddagar.

Kurs

Fristående kurser är kortare utbildningar inom ett visst ämne/område. Det kan vara en kurs som ingår i ett utbildningsprogram eller en helt fristående kurs. Du kan nå examen genom att kombinera fristående kurser.

L

Ladok

Ladok är ett nationellt, webbaserat system för studiedokumentation. I Ladok Student kan du bland annat se dina resultat och högskolepoäng, ladda ner studieintyg och registrera dig på kurser.

Lektor

Lärartjänst vid gymnasium, högskola och universitet, som oftast kräver doktors- eller licentiatsexamen.

Licentiatexamen

Motsvarar två års heltidsstudier (120 högskolepoäng) på forskarnivå.

LTIV

Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap på GIH. Här är verksamheten inriktad på integreringen mellan teori och praktik. LTIV finns i en före detta gymnastiksal, till vänster förbi vaktmästeriet.

Lärplattform

Ett IT-system som hanterar alla tjänster och all kommunikation mellan lärare och studenter. Vid GIH används Canvas.

M

Magisterexamen

Motsvarar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng) på avancerad nivå.

Masterexamen

Motsvarar två års heltidsstudier (120 högskolepoäng) på avancerad nivå.

Meritvärde

Det värde som du konkurrerar med i urvalet för att få en plats på de utbildningar som du har anmält dig till. Meriter är ett samlingsnamn för dina tidigare studier, både gymnasiala och akademiska. Till meriter räknas också resultat från högskoleprovet och arbetslivserfarenhet.

Mottagning

Den period som främst programstudenter deltar i de första veckorna. Syftet är att lära känna varandra och ha roligt tillsammans. Du deltar på de aktiviteter du vill och känner för.

Mässen

Studenternas matsal. Ligger i samma hus som Studentkårens kansli i Annexet.

N

O

P

Poäng

Se "Högskolepoäng".

Praktik

Se "Verksamhetsförlagd utbildning".

Professor

Akademisk titel. Forskar och leder ofta arbetet vid sitt ämne, och är den högsta lärartjänsten inom högskolor och universitet.

Program

Ett program är sammansatt av kurser som du läser i en viss ordning. Programmen leder fram till en examen. Mot slutet av studierna kan du inom de flesta program välja mellan olika fördjupningskurser. Ofta finns möjlighet till fria val och studier utomlands.

Q

R

Reell kompetens

Kunskaper och kompetenser som du skaffat dig utanför det formella utbildningssystemet, såsom arbetsliv, kursverksamhet, föreningsliv eller längre utlandsvistelser. Du kan åberopa reell kompetens för att styrka efterfrågad behörighet.

Registrering

Om du blivit antagen till en utbildning måste du registrera dig. Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen. Om du inte registrerar dig erbjuds din plats till någon annan. Registrering är även nödvändig för att du ska få studiemedel.

S

Studentkortet

När du är inskriven som student får du ett erbjudande om Studentkortet hemskickat. Det kostar 50 kronor och ger dig en rad rabatter hos företag som är knutna till kortet, till exempel Akademibokhandeln och SJ.

Studentkåren

Företräder och tillvaratar GIH-studenternas intressen och tillsätter studentrepresentanter i GIH:s beslutande organ. Kåren ordnar också aktiviteter utanför skoltid, som till exempel Barometertävlingarna och pubar.

Studiemedel

Det samlade begreppet för studielån och studiebidrag. Centrala Studiestödsnämnden, CSN, ansvarar för frågor kring studiemedel.

Studie- och karriärvägledare

Studie- och karriärvägledaren stödjer studenter i olika beslut kring studier. Du kan också ställa frågor om exempelvis ansökan, behörighet, registrering och antagning, studiemedel, studieteknik och examen.

T

Tentamen/tenta

Ett prov som du måste göra för att visa att du klarat kursens lärandemål. Det finns olika former av tentamen och de kan ske på olika sätt, till exempel skriftligt eller muntligt.

Termin

Läsåret är uppdelat i två terminer. På hösten börjar studierna ofta mot slutet av augusti och fortsätter till slutet av januari. Vårterminen tar då vid direkt och pågår vanligtvis till början av juni.

U

UHR

Förkortning för Universitets- och högskolerådet, en myndighet som ger service till landets högskolor och universitet. UHR arbetar huvudsakligen med antagning.

UKÄ

Förkortning för Universitetskanslerämbetet som är en statlig myndighet som ansvarar för kvalitets- och styrfrågor på universitet och högskolor. UKÄ har tre huvuduppgifter: att bedriva kvalitetssäkring och juridisk tillsyn samt att ansvara för statistik, uppföljning och granskning av effektivitet på högskoleområdet.

Uppehåll

Studenter kan göra uppehåll i sina studier men behålla sin plats och ha möjlighet att återuppta studierna vid ett senare tillfälle.

Uppsats

Se "Examensarbete".

Urval

När antalet sökande till en utbildning är större än antalet tillgängliga platser måste ett urval göras. På de flesta utbildningsprogram tillämpas betygsurval och provurval. Till många kurser är antalet utbildningsplatser begränsat. Olika urvalskriterier tillämpas beroende på vad det är för typ av kurs.

Utbildningsnivå

Högre utbildning delas in i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Varje nivå förutsätter och bygger på att man har utbildning på tidigare nivåer. Du måste till exempel ta en kandidatexamen på grundnivå innan du kan börja studera ett program på avancerad nivå. För att få börja på forskarnivå måste du som lägst ha tagit en magisterexamen på avancerad nivå.

Utbytesstudent

Student som under en eller två terminer förlägger sina studier utomlands, vid ett universitet som GIH har avtal med.

V

Validera

Att bedöma, värdera och erkänna kunskaper och kompetens som någon tillägnat sig inom eller utanför det formella utbildningsväsendet. Se också ”Reell kompetens”.

VFU

VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och är den praktik som genomförs inom ämneslärarprogrammet. Genom VFU får studenterna en fördjupad förståelse för det kommande yrkets olika sidor.

W

Wembley

Gräsmattan framför GIH. Lämplig för exempelvis bollövningar, lekar eller att sitta och sola på.

X

Y

Yrkesexamen

Vissa program leder till en yrkesexamen. En yrkesexamen kan antingen vara treårig med en examen på grundnivå, eller fyra- eller femårig (eller längre) och leda till en examen på avancerad nivå. Se även "Examen".

Z

Å

Åstrandlaboratoriet

Bedriver fysiologisk forskning på GIH. Uppkallat efter P-O Åstrand, professor och GIH-legendar. Ligger på plan 2 i GIH:s huvudbyggnad.

Ä

Ämne

Benämning för ett avgränsat kunskapsområde.

Ö

ÖIP

Förkortning för Östermalms idrottsplats. Ligger nedanför GIH, på andra sidan Fiskartorpsvägen.

Överliggare

Kallas en person som stortrivs med livet som student och inte riktigt klarar av att lämna studievärlden. Vanligt under 70-talet men numera sällsynt.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/ordlista

Senast ändrad:25 Apr 2024