Studera utomlands

Längtar du ut i världen? Ta chansen och läs en del av din utbildning utomlands! Du kan plugga som utbytesstudent inom ramen för GIH:s utbytesavtal, eller på egen hand.

Två personer arbetar med laptop i bibliotek

Studera utomlands som utbytesstudent

GIH har samarbeten med olika lärosäten i Europa. Du kan förlägga en del av din utbildning utomlands och studera en eller två terminer vid något av våra partneruniversitet.

Som utbytesstudent betalar du inga studieavgifter vid det utländska lärosätet och du kan ansöka om att få dina utbytesstudier tillgodoräknade i din utbildning.

Utbyten sker inom ramen för det europeiska utbytesprogrammet Erasmus+. Mer information om Erasmus+ hittar du nedan.

Kriterier för att ansöka om utbytesstudier

Nedanstående kriterier måste uppfylla för att du ska kunna söka en utbytesplats:

 • Du ska ha tagit minst 60 högskolepoäng vid ansökningstillfället, varav minst 30 högskolepoäng vid GIH. För doktorander krävs slutförd idrottsvetenskaplig ämneskurs vid GIH.
 • Du ska vid ansökningstillfället vara registrerad och aktiv heltidsstuderande vid GIH med avsikt att ta examen vid GIH.
 • Du ska kunna tillgodoräkna dig de kurser du ämnar läsa utomlands i din utbildning vid GIH.
 • Utbytesstudierna ska vara på heltid.

Dessutom måste du uppfylla behörighetskraven för Erasmus+.

Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. Som Erasmusstudent läser du under två till tolv månader vid ett partneruniversitet utomlands, minst 60 sammanhängande dagar.

Du som studerar utomlands via Erasmus+ beviljas ett stipendium som avser täcka de extra utgifter du har när du studerar utomlands, under förutsättning att du uppfyller villkoren. Stipendiebeloppet kan variera från år till år och baseras på antal dagar du studerar utomlands samt vilket land du åker till.

Hållbarhet är en av grundpelarna i programperioden för Erasmus+. Du kan få ett resebidrag för grönt resande, genom ett engångsbelopp på 50 euro och ordinarie dagsbelopp för upp till två resdagar vid ut- och återresa. Exempel på restyper är resa med tåg, buss eller bilpool – både till och från värdlandet. Tänk på att du behöver meddela hållbart resande innan utresa och ska kunna styrka det genom uppvisad resehandling.

Extra medel går att söka för dig som reser med barn eller studerar med en funktionsnedsättning.

Stipendiebelopp läsåret 2024/2025

Grupp

Länder

Euro/månad (30 dagar)

Grupp 1

(Länder med höga levnadskostnader)

Danmark, Finland, Irland, Island*, Italien, Liechtenstein*, Luxemburg, Norge*, Schweiz**

560 euro/månad

Grupp 2

(Länder med medelhöga till låga levnadskostnader)

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Nordmakedonien, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike

510 euro/månad


Godkända länder för studentutbyte inom Erasmus+: EU- EES-* och EFTA-länder** samt länder och territorier på Europeiska unionens lista: Länder som får delta Länk till annan webbplats..

För att kunna studera utomlands via Erasmus+ och få ett stipendium måste du:

 • ha tagit minst 60 högskolepoäng vid utresa.
 • vara registrerad och aktiv heltidsstuderande vid GIH med avsikt att ta examen vid GIH.
 • kunna tillgodoräkna dig de kurser du tänker läsa utomlands i din utbildning vid GIH.
 • studera heltid vid ett partnerlärosäte i två till tolv månader.
 • innan utbytet upprätta en studieplan (Learning Agreement), signera ett stipedieavtal (Grant Agreement) och göra i ett obligatorisk språktest (OLS).
 • efter utbytet göra ett språktest (OLS), lämna in ett närvarointyg (Certificate of Attendance) och besvara en elektronisk enkät (Student Participant Report).

Det är möjligt att delta i Erasmus+ flera gånger. Den sammanlagda mobilitetsperioden, det vill säga studier och praktik inräknad, får inte överstiga tolv månader per utbildningsnivå som kandidat, master eller Phd.

Nedan kan du se en karta och lista över vilka lärosäten som har avtal inom ramen för Erasmus+.

Karta över GIH:s partnerlärosäten

Danmark

Finland

Frankrike

Italien

Lettland

Norge

Polen

Portugal

Rumänien

Schweiz

Spanien

Tyskland

Ungern

Österrike

Ansöka om utbytestudier

Här finns information om hur du gör för att ansöka om att bli utbytestudent.

Sista ansökningsdag för utbytesstudier inom Erasmus+ programmet:

 • 15 mars för utbytesstudier under nästkommande hösttermin
 • 15 september för utbytesstudier under nästkommande vårtermin.

Ansökningsprocessen sker i två steg. Först ansöker du till GIH om att bli nominerad, sedan ansöker du till det partneruniversitet du vill gå på.

Ansökan till GIH ska innehålla:

 • Ifylld ansökningsblankett.
 • Utdrag från Ladok.
 • Motivering till varför du vill studera utomlands, inklusive information om dina språkkunskaper och eventuella tidigare utbytesstudier (cirka en halv A4-sida på engelska).

Ansökan skickas till registrator@gih.se.

Om du blir nominerad och tackar ja till utbytesplatsen gör du en ansökan till det aktuella partneruniversitetet. Det är partneruniversitet som fattar beslut om du blir antagen.

Vid fler sökande än antal utbytesplatser tillämpas nedanstående urvalskriterier:

 • Antal godkända högskolepoäng vid GIH vid sista ansökningsdagen.
 • Andel VG eller G eller motsvarande vid GIH.
 • Motiveringsbrev.

Företräde ges till studenter som ej tidigare studerat utomlands som utbytesstudent på universitets- eller högskolenivå. Detta ska framgå av motiveringsbrevet.

Det slutliga urvalet sker genom en samlad bedömning av urvalskriterierna. Om flera sökande har samma totalpoäng fördelas platserna genom lottning.

Tillgodoräknande av utbytesstudier

Som utbytesstudent kan du tillgodoräkna dig dina utlandsstudier vid GIH, förutsatt att kurserna överensstämmer med angivna krav på nivå, innehåll och omfattning i gällande utbildnings- och kursplaner.

När du blivit antagen som utbytesstudent skriver du, tillsammans med GIH:s handläggare, ett så kallat "Learning Agreement". Det är en plan för vilka kurser du ska läsa vid partnersuniversitetet och som du sedan ska få tillgodoräkna vid hemkomst.

Om du under dina utlandsstudier ändrar ditt kursval måste du kontakta din heminstitution för att försäkra dig om att du fortfarande kommer att kunna tillgodoräkna dig studierna vid hemkomsten.

ECTS – ett gemensamt poängräkningssystem

Inom Erasmusprogrammet används European Credit Transfer System, ECTS. Systemet underlättar tillgodoräknande genom en gemensam terminologi och ett strukturerat sätt att presentera kurser och utbildningssystem i olika länder.

Praktiska råd inför utbytesstudier

Här hittar du information om sådant som är viktigt att tänka på om du blivit nominerad till utbytesstudier.

Det är viktigt att du har ett heltäckande försäkringsskydd under hela utlandsvistelsen utomlands. Utbytesstudenter vid GIH täcks av Kammarkollegiets studentförsäkring Student UT, som bland annat innefattar sjukförsäkring, ansvars-, personskade-, resgods- och rättsskydd. Student UT är kostnadsfri och gäller endast i värdlandet.

Åker du som utbytesstudent inom EU/EES använder du i första hand det europeiska sjukförsäkringskortet, som ger dig rätt till nödvändig sjukvård i andra EU/EES länder. Sjukförsäkringskortet beställer du hos Försäkringskassan.

Har du en hemförsäkring i Sverige bör du kontrollera om den även gäller i värdlandet och för de tillhörigheter som du tar med dig utomlands.

Som utbytesstudent får du inte automatiskt en bostad, utan måste själv ordna detta. Vanligtvis får du information och tips om boende från ditt värduniversitet.

Tänk på att det i många större städer råder bostadsbrist. Se därför till att börja söka bostad i god tid innan du ska åka.

Studiemedel via CSN

Om du reser ut som utbytesstudent genom ett utbytesavtal kan du ansöka om studiemedel hos CSN.

Stipendier

Förutom stipendierna via Erasmus+ finns det även vissa möjligheter att söka andra stipendier.

Om du ska studera i ett annat EU-land i högst tre månader krävs varken visum eller uppehållstillstånd. Det enda som behövs är ett giltigt pass eller nationellt ID-kort.

Om du ska studera längre än tre månader i ett annat EU-land har du rätt till uppehållstillstånd om du uppfyller vissa villkor. Ta kontakt med ansvarig myndighet i det aktuella landet för mer information om vad som gäller.

För flertalet länder utanför EU krävs uppehållstillstånd och visum. Kontakta därför det aktuella landets ambassad eller konsulat för information och ansökningshandlingar.

För studenter med begränsade möjligheter finns möjlighet till ett så kallat top up-stipdendium. Med begränsade möjligheter avses:

 • Studenter med permanent eller långvarig funktionsnedsättning, inklusive funktionsnedsättning orsakad av fysisk eller psykisk ohälsa. Studenten måste visa upp ett intyg från samordnare för pedagogiskt stöd på lärosätet eller från exempelvis den kommun som står för stöd till studenten idag.
 • Studenter med barn, oavsett om barnet följer med på mobilitet eller inte. I sådant fall krävs uppvisande av familjevis från Skatteverket.

Från hösten 2022 ska även inresande ukrainska deltagare beviljas top-up för begränsade möjligheter.

Därutöver kan inkluderingsstöd för faktiska kostnader beviljas och innebär stöd för de merkostnader om specialanpassat boende, kostnad för medföljande assistent och transport av mediciner. Inkluderingsstödet kan även täcka kostnader för andra grupper med begränsade möjligheter som inte omfattas av tidigare nämnd top-up. Exempel på dessa faktorer är:

 • Låga kvalifikationer
 • Begränsningar i utbildningssystemet
 • Kulturella och språkliga faktorer
 • Sociala och ekonomiska faktorer
 • Diskriminering
 • Geografiska faktorer

Vänligen ta kontakt med International office för mer information.

Studera utomlands på egen hand – freemover

Du kan välja att studera utomlands på egen hand, det vill säga utanför GIH:s utbytesavtal. Om du vill studera utomlands på egen hand ansvarar du själv för att sköta ansökningsförfarandet.

Tänk på att många universitet tar ut terminsavgifter från studenter som studerar utanför utbytesavtal. Du har dock möjlighet att få extra studielån av CSN för att täcka dessa kostnader.

 

Kortadress till denna sida www.gih.se/studerautomlands

Hitta på sidan

Kontakt

Praktisera utomlands

Som GIH-student kan du välja att göra utlandspraktik i upp till ett år.

Senast ändrad:15 Apr 2024