Examination och omprov

En examination kan vara en skriftlig salstentamen, muntlig tentamen, hemtentamen, laboration, seminarium eller inlämningsuppgift.

Provtillfällen

Som student erbjuds du tre olika typer av provtillfällen:

  • Tillfälle 1 – Ordinarie prov
  • Tillfälle 2 – Ordinarie omprov
  • Tillfälle 3 – Ytterligare omprov

Aktuella datum

Här hittar du aktuella datum för ordinarie prov och ordinarie omprov. Du kan även hitta datum för ordinarie prov och ordinarie omprov i TimeEdit under tentamens- och examinatinstider.

Regler för examination

Du examineras på den kursplan som gäller för kursen. I kursplanen framgår vilka examinationer kursen innehåller och hur de ska gå till. Det är alltid kursens lärandemål som examineras. Betyget beslutas av en särskilt utsedd lärare som kallas examinator.

Ordinarie prov ska äga rum inom den undervisningsperiod där delkursen eller kursen är förlagd. För ett kurstillfälle ska tre provtillfällen per prov erbjudas inom ett år. Om kursen inte ges varje läsår ska minst ett provtillfälle per prov erbjudas de läsår kursen inte ges.

Anpassad eller alternativ examination kan ges för studenter med beslut om särskilt pedagogiskt stöd, som är antagna till Riksidrottsuniversitetet eller vid andra särskilda skäl.

Vilka möjligheter som finns för anpassad eller alternativ examination ska framgå av kursplanen. Examinatorn ansvarar för beslut om formerna för anpassad eller alternativ examination utifrån kursplanen.

Resultat

Du ska få information om provresultat senast tre veckor eller femton arbetsdagar efter examinationstillfället. Om rapportering och attestering av betyg i Ladok sker efter att du underrättas om betygsbeslut (exempelvis vid utlämning av prov eller muntligen), ska det ta högst fem arbetsdagar för betyget att registreras och attesteras i Ladok.

Om du blir underkänd på ett prov har du rätt till omprov. Är du godkänd får du inte göra ett omprov för att få ett högre betyg i kursen. Läs mer om omprov under rubriken ”Omprov” nedan.

Betyg

Vid GIH ges betygen Underkänt, Godkänt och Väl godkänt, om inte annat anges i kursplanen. Du har rätt att ta del av motiveringen till ett betygsbeslut, vilket normalt sker i form av en tentamensgenomgång.

Hämta ut prov

Provet lämnas ut av ansvarig lärare i samband med tentamengenomgången. Därefter kan du hämta ut ditt prov i GIH:s reception mot uppvisande av legitimation. Du har fortfarande rätt att begära omprövning även om du har hämtat ut provet. Läs mer under ”Rättelse och omprövning av betygsbeslut”.

I stället för att skriva ett omprov kan studenter som fått betyget Underkänd (men som ligger nära betyget Godkänd) få möjlighet till komplettering för att få godkänt betyg. Kompletteringen ska ske så snart som möjligt efter att studenterna meddelats betygsbeslutet.

Sista inlämningsdag ska anpassas till tidpunkt för ordinarie omprov. Möjligheten till komplettering anges i kursplanen.

Om antalet tillfällen för prov och praktik är begränsat framgår det av kursplanen.

Ett provtillfälle räknas som förbrukat om du blivit formellt underkänd på provet eller medverkat vid provet men inte redovisat ett resultat, det vill säga inte lämnat in provet eller lämnat in ett blankt prov.

Är du frånvarande vid ett provtillfälle räknas det inte som ett förbrukat provtillfälle.

Har du fått underkänt resultat på två prov för en kurs eller en del av en kurs med en och samma examinator, har du rätt att få en annan examinator, om inte särskilda skäl talar mot det.

Du som gjort VFU utan godkänt resultat bör få möjlighet att byta examinator efter första tillfället om antalet tillfällen för praktik är begränsat enligt kursplanen.

Ansökan om att få byta examinator görs i en skriftlig begäran till prefekt.

Beslut om betyg kan inte överklagas. Du har dock möjlighet att begära rättelse eller omprövning.

Ett beslut om betyg som blivit uppenbart oriktigt på grund av skrivfel, räknefel eller liknande, får rättas både till fördel och till nackdel för studenten. Innan rättelse sker ska studenten normalt ges tillfälle att yttra sig. Rättelsen ska göras av en examinator.

Finner examinatorn att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska hen ändra beslutet, under förutsättning att det kan ske snabbt och enkelt och inte innebär att betyget sänks.

Student som, på grund av påvisbara misstag begångna av lärare, examinator eller GIH, inte har kunnat examineras har rätt till ett nytt provtillfälle. Tidpunkt bestäms av lärare i samråd med student och ska ske skyndsamt.

Om ett skriftligt prov kommit bort och GIH bär ansvaret för detta ska studenten snarast ges möjlighet till nytt provtillfälle. Studenten får inte godkännas på grund av bortkommet prov.

Om schemalagt provtillfälle eller andra kurskrav måste flyttas ska studenterna meddelas senast två veckor före det aktuella tillfället.

Om en kurs upphört gäller kursplanen minst två terminer och högst två år efter beslutsdatum. Under denna avvecklingsperiod har registrerade studenter fortfarande rätt att examineras enligt kursplanen och minst tre provtillfällen ska anordnas. Övergångsregler framgår av kursplanen.

Salstentamen

Med salstentamen avses en skriftlig examination som genomförs under en begränsad tid i en lokal som högskolan har bestämt. Här finns information om vad som du måste följa för att kunna genomföra salstentamen.

Identitetskontroll

Studenten ska identifiera sig med giltig fysisk id-handling; körkort, pass eller ID-kort vid inpassering till skrivsalen. Student utan giltig id-handling släpps inte in i skrivsalen och får inte genomföra salstentamen. Id-handling ska förvaras på skrivplatsen under skrivtiden.

Skrivsalen stängs på angiven starttid

Tentamensvakterna stänger skrivsalen på angiven starttid för salstentamen. Om studenten kommer sent till provtillfället sker ett andra insläpp 30 minuter efter starttiden. Om du kommer mer än 30 minuter för sent har studenten inte rätt att genomföra provet.

När du har påbörjat provet får du inte lämna salen förrän minst 30 minuter har passerat.

Tystnad och ordning

Studenten ska följa tentamensvaktens anvisningar och tillsägelser. Studenten ska sitta på anvisad skrivplats. I skrivsalen ska tystnad och ordning råda även under toalettbesök och vid inlämning. Under pågående salstentamen får studenten inte prata eller på annat sätt kommunicera med andra än tentamensvakter eller lärare som befinner sig i skrivsalen.

Skrivplatsen

Endast angivet tillåtna hjälpmedel som anges av ansvarig lärare tillåts vid skrivplatsen. Medhavt kladdpapper får ej användas. Eventuellt kladdpapper delas endast ut till studenten av tentamensvakt.

Student som är osäker på vad som får finnas vid skrivplats ska kontakta tentamensvakt.

Tentamensvakt har rätt att undersöka och vid behov uppmana student att lägga undan föremål som student har vid skrivplatsen.

Mobiltelefon, smartwatch, dator och hörlurar ska vara avstängda och lämnas på anvisad plats i lokalen. Detsamma gäller väska, ryggsäck och ytterkläder.

Instruktioner

Studenten ska följa instruktioner och uppmaningar från lärare och tentamensvakter.

Toalettbesök

Vid toalettbesök används en särskild anvisad toalett. Tentamensvakten noterar studentens namn och tidpunkt för toalettbesök och studenten uppvisar id-handling. Tentamensvakten följer med studenten ut och väntar utanför toaletten samt inspekterar toaletten före och efter varje besök.

Byte av skrivplats

Studenten får inte byta skrivplats utan att först kontakta tentamensvakt. Tentamensvakten avgör om det finns godtagbara skäl för byte av skrivplats, exempelvis drag och besvärande motljus.

Inlämning av skrivning

Vid inlämning av tentamen noteras tidpunkt. Studenten signerar inlämningslistan och uppvisar giltig, fysisk id-handling (körkort, pass eller id-kort) och lämnar in kladdpapper. Personliga tillhörigheter får hämtas först efter att skrivningen har lämnats in.

Omprov

Här hittar du information om vad som gäller kring omprov vid GIH och hur du gör för att anmäla dig.

Ordinarie omprov erbjuds tidigast två veckor och senast sex veckor efter att studenten har delgivits betygsbeslut från första provtillfället. Observera att dessa tider måste anpassas för vårterminens sista examinationstillfälle.

Omprov ska förläggas till undervisningsfri tid.

Anmälan till ordinarie omprov

Förfrågan om att göra omprov mejlas till berörd lärare. Namn på ansvarig lärare finns vid ”Aktuella datum för omprov” ovan.

Vid anmälan till ordinarie omprov ska du uppge:

  • Namn
  • Kurskod
  • Termin då du genomförde kursen
  • Vilken lärare du hade i kursen
  • Eventuellt intyg om pedagogiskt stöd.

Omprov av praktiska examinationer sker i överenskommelse med kursansvarig och examinator, samt erbjuds i anslutning till kurs och delkurs.

Har du under tidigare läsår läst en kurs och vill göra ordinarie prov under innevarande läsår, så kan du, i mån av plats, få möjlighet till det vid ett ordinarie omprovstillfälle.

Utöver ordinarie prov och ordinarie omprov ges ytterligare omprov (tillfälle 3 eller fler) för såväl teoretiska som praktiska prov. Observera att du även kan skriva ytterligare omprov vid det ordinarie omprov som anordnas nästa gång kursen ges.

Nästa tillfälle för ytterligare omprov

Nästa teoretiska och praktiska ytterligare omprov kommer att ges den 20 och 21 augusti.

Anmälan

Anmälan till nästa tillfälle för ytterligare omprov öppnar den 3 juni 2024 kl. 08:00 och stänger den 20 juni kl.16:00. Anmälan görs via GIH:s ärendehanteringssystem. När anmälan är öppen registrerar du dig här:

Tänk på att du som ska anmäla dig till ett ytterligare omprov först behöver aktivera ditt studentkonto/IT-konto i ärendehanteringssystemet/GIH-supporten

Efter att anmälan har stängt publiceras en lista på denna sida som visar provtillfälle för respektive ytterligare omprov.

Frågor om ytterligare omprov

Frågor om anmälan till ytterligare omprov besvaras av handläggare för tentamenssamordningen via e-post tentamenssamordning@gih.se.


Hitta på sidan

Senast ändrad:12 Jun 2024