Håkan Larsson

Håkan Larsson

Professor, ämnesområdesansvarig för Idrottspedagogik

E-post: hakan.larsson@gih.se

Telefon: 08-120 53 828

Besöksadress: Lidingövägen 1

Rum: 1360

Tillhör: Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Sektionen för idrott och hälsa

Intressen

Läs mer om mina intressen inom undervisning, forskning och samverkan.

Min undervisning sker främst inom GIH:s masterprogram och forskarutbildning i idrottsvetenskap. Här ansvarar jag bland annat för de båda obligatoriska kurserna Idrottsvetenskap 1 och 2. Jag handleder för närvarande åtta doktorander, varav fem är verksamma vid GIH och tre vid Stockholms universitet.

Utanför GIH undervisar jag främst inom mitt specialområde: genus, sexualitet och idrott. Bland annat har jag utvecklat en workshop där jag tillsammans med studenter undersöker styrkan i genus i ett antal olika idrottsaktiviteter, lekar och danser.

Som vetenskaplig ledare för forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning (PIF-gruppen) har jag ett brett intresse för påverkans- och lärprocesser samt identitetsskapande inom idrotten i vid mening. PIF-gruppens verksamhet har två huvudinriktningar, en som behandlar pedagogiska processer inom föreningsidrotten, främst barn- och ungdomsidrotten, och en som behandlar pedagogiska och didaktiska processer i skolämnet idrott och hälsa.

För egen del bedriver jag forskning först och främst inom två områden, genus, sexualitet och idrott respektive idrottsdidaktik. Ibland sammanfaller dessa områden, som i det tidigare projektet ”Konstruktionen av kön och synen på kroppen i skolämnet idrott och hälsa” (KIS-projektet, 2002–2005) samt i ett utredningsuppdrag för Skolverket kring flickors och pojkars måluppfyllelse i idrott och hälsa (SKOJ-projektet, 2009–2010).

För tillfället bedriver jag forskning inom projektet ”Heteronormativitet inom idrotten – som bi- och homosexuella personer erfar den” (tillsammans med Eva Linghede och Karin Redelius, 2012–2013), finansierat av Centrum för idrottsforskning och Riksidrottsförbundet, samt inom projektet ”Idrott och hälsa – ett ämne för lärande?” (KUL-projektet, 2011–2013), ett treårigt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet där medarbetare från GIH samt Göteborgs, Umeås och Örebros universitet deltar.

Jag är även vetenskaplig ledare för Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik, FIHD (2012–2014), där 15 lärare i idrott och hälsa i grund- och gymnasieskolan för möjlighet att forskarutbilda sig. Forskarskolan finansieras av regeringen via Vetenskapsrådet och sker i samverkan mellan GIH, Malmö högskola och Örebro universitet.

Jag är även deltagare i forskningsgruppen Research in Education & Movement Culture som är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp som bedriver humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om rörelse, kultur och samhälle.

Jag bedriver en omfattande samverkan både inom och utanför akademiska sammanhang, och med medarbetare runt om i landet kring forskningsprojekt och forskarskola. Under de senaste åren har jag genomfört tre utvärderings-/uppföljningsuppdrag av idrottsvetenskapliga verksamheter vid Göteborgs universitet (2008), Norges Idrettshøgskole i Oslo (2011) och Linnéuniversitet (2012).

Under det kommande läsåret kommer jag att fungera som ordförande i bedömargruppen för Universitetskanslerämbetets utvärdering av ämnet idrottsvetenskap. För tillfället är jag även GIH:s representant i syrelsen för Centrum för idrottsforskning.

När det gäller samverkan med det omgivande samhället sker denna i olika former, bland annat i termer av forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med Skolverket (kunskapsöversikter, bedömningsstöd för lärare i idrott och hälsa) och med Riksidrottsförbundet (kunskapsöversikter, uppföljningsprojekt).

Jag medverkar även i olika utbildningsinsatser som har med skolämnet idrott och hälsa respektive genus, sexualitet och idrott att göra.

Senaste publikationer

Visar 1 - 3 av 164

Visa publikationerna i DiVA

Övrig information

Tjänstledig deltid för professur vid Norges idrottshögskola.

På min fritid är jag friidrottstränare i Väsby IK, friidrott, i Upplands Väsby. Har ett förflutet som aktiv friidrottare (häcklöpare) och tränare, såväl ideellt som professionellt, i IFK Trelleborg och Turebergs, IF.

Högupplösta bilder

För att ladda ner bilden så klicka på bilden så att den blir synlig i ett nytt fönster. Högerklicka och välj Spara bild som. Då laddas den högupplösta bilden ner. Var god och uppge fotografens namn.

Information

Akademisk titel

Professor i idrott, inriktning utbildningsvetenskap

Kompetensprofil

  • Genus

  • Idrottsdidaktik

  • Idrottspedagogik

  • Didaktik

  • Praktiknära forskning

  • Utbildningsvetenskap

  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik