Den äldre orienteraren – Hälsa och Livsstil

Projektledare

  • Elin Ekblom Bak

Institution

  • Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, FAH

Finansiärer

  • Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

Abstract

Nedan kan du läsa sammanfattningar om projektet på engelska och/eller svenska. Informationen hämtas från publikationsdatabasen DiVA.

Orientering är en sport som har en stark tradition i Sverige, och som man kan fortsätta ägna sig åt långt upp i åldrarna. Det är en sport som är tillgänglig för många, då den inte är förknippad med någon dyr utrustning eller andra stora kostnader, utförs utan att behöva någon speciell plan/hall/plats som behöver bokas (bara skog eller stadsmiljö behövs) och kan utföras med såväl låg som måttligt-hög intensitet. Därtill, med åldersklassindelning, är det också möjligt att tävla mot personer i sin egen ålder ända upp till 90+. Emellertid, vad som karaktäriserar de äldre personer som väljer att ägna sig åt sporten orientering, motivations- och andra faktorer för detta, är oklart. Därtill, huruvida dessa individer skiljer sig åt i mående, prestationsförmåga och sjuklighet jämfört med generell svensk befolkning är okänt.

Att kunna karaktärisera en grupp av regelbundet aktiva äldre-idrottare, i detta fall orienterare, och vad som lockar/motiverar dom att ägna sig åt idrottsformen orientering, skulle ge viktig kunskap och skulle kunna skapa förutsättningar för sportens utveckling och möjlighet till fysisk aktivitet långt upp i åldrarna för fler.

Det övergripande syftet med studien är att undersöka äldre orienterare, för att besvara nedan frågeställningar:
1. Vad karaktäriserar äldre orienterare gällande sociodemografi, levnadsvanor, hälsa och fysisk funktion? Vad har studiepersonerna för erfarenhet av och motiv till att ägna sig åt orientering?
2. Hur skiljer eller liknar de äldre orienterarna män och kvinnor i samma åldrar från generellbefolkning avseende de undersökta variablerna i frågeställning 1?
3. Hur skiljer morbiditeten och mortalitet i vanligt förekommande folksjukdomar mellan äldre orienterare och matchade kontroller från den generella befolkningen?

Vi kommer inkludera äldre orienterare, män och kvinnor, ≥65 år som numera deltar någon gång under året vid de veckovis återkommande motionsorienteringar arrangerade av lokalaorienteringsklubbar runt om i Sverige i motionsorientering. Datainsamling för studie 1 startar under våren 2024.

Om forskningsprojektet

Syftet med studien ”Den äldre orienteraren - hälsa och livsstil” är att undersöka äldre (65+ år) orienterares hälsa och livsstil, samt jämföra med generell svensk befolkning som inte orienterar.

Orientering är en sport som har en stark tradition i Sverige, och som man kan fortsätta ägna sig åt långt upp i åldrarna. Dock vet vi väldigt lite kring vad som karaktäriserar de äldre personer (65+ år) som väljer att ägna sig åt sporten orientering, bland annat motivations- och andra faktorer för detta. Därtill, om och hur äldre orienterare skiljer sig åt i mående, prestationsförmåga och hälsa jämfört med generell svensk befolkning är okänt.

Att kunna karaktärisera en grupp av regelbundet aktiva äldre-idrottare, i detta fall orienterare, och vad som lockar/motiverar att ägna sig åt idrottsformen orientering, och vilken möjlig effekt orienteringen kan ha haft/kommer att ha på deras hälsa och mående, skulle ge viktig kunskap för att skapa förutsättningar för sportens utveckling och spridning.

Informationsfilm

Vill du veta mer kan du se vår informationsfilm som vi länkar till nedan.

Vi söker deltagare

Vi söker nu män och kvinnor i åldrarna 65 år och uppåt som regelbundet orienterar. Är du intresserad av att delta kan du läsa mer på länken nedan.

Kortadress till denna sida är gih.se/aldreorienteraren