WORK TOGETHER WP1: Utvärdering av räckvidd och effektivitet under 30 år av ett nationellt implementerat företagshälsovårdsprogram

WORK TOGETHER WP1: Evaluation of reach and effectiveness of a nationally implemented occupational health service program over 30 years

Projektledare

  • Elin Ekblom Bak

Institution

  • Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, FAH

Finansiärer

  • Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Abstract

Nedan kan du läsa sammanfattningar om projektet på engelska och/eller svenska. Informationen hämtas från publikationsdatabasen DiVA.

Aim
The overall aim of WP1 is to study the reach and effectiveness of an existing occupational health service program over the past 30 years, specifically pertaining to under-represented and high-risk groups.

Objective
To conduct this project, we will use available individual-level data from over 550,000 (45% women) who have attended the HPA program since 1988, combined with multiple linkages with national registers. Research question (RQ) 1, RQ2 and RQ3 will be addressed. This will provide unique information of the variation in reach and effectiveness and will provide important knowledge for WP 2 and WP 3.

Research questions WP1
RQ 1) What is the reach of the program (both individuals and companies/organizations), and how has program participation changed during the last 30 years?
RQ 2) Are there any discernible changes in lifestyle- or health-related factors as a result of participating in the HPA program, and, if so, for whom, and for how long?
RQ 3) Are there any discernible changes in long-term health outcomes as a result of participation in the program, and if so, for whom, when and why?

Syfte
Det övergripande syftet med WP1 är att studera räckvidden och effektiviteten av ett befintligt företagshälsovårdsprogram under de senaste 30 åren, specifikt avseende underrepresenterade och högriskgrupper.

Data och metod
För att genomföra detta projekt kommer vi att använda tillgängliga data på individnivå från över 550 000 (45% kvinnor) som har deltagit i programmet sedan 1988, kombinerat med flera kopplingar till nationella register. Forskningsfråga (RQ) 1, RQ2 och RQ3 kommer att behandlas. Detta kommer att ge unik information om variationen i räckvidd och effektivitet och kommer att ge viktig kunskap för två kommande WPs, WP 2 och WP 3.

Frågeställningar
RQ 1) Vad är räckvidden för programmet (både individer och företag/organisationer), och hur har programdeltagandet förändrats under de senaste 30 åren?
RQ 2) Finns det några märkbara förändringar i livsstils- eller hälsorelaterade faktorer som ett resultat av att delta i programmet, och i så fall för vem och hur länge?
RQ 3) Finns det några märkbara förändringar i långsiktiga hälsoresultat som ett resultat av deltagande i programmet, och i så fall för vem, när och varför?