Ett nyutvecklat träningsprogram för att motverka biverkningar av androgen deprivationsterapi hos män med prostatacancer

A New Training Concept for Men With Prostate Cancer Receiving Androgen Deprivation Therapy - the ADT-train Project

Projektledare

  • Niklas Psilander

Institution

  • Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, FNB

Finansiärer

  • Prostatacancerförbundet

Abstract

Nedan kan du läsa sammanfattningar om projektet på engelska och/eller svenska. Informationen hämtas från publikationsdatabasen DiVA.

The group of men with prostate cancer (PC) undergoing androgen deprivation therapy (ADT) is currently very large, and they are living longer. However, the side effects of this hormone therapy are numerous and result in health problems and decreased quality of life. Several studies have shown that exercise can counteract most of these side effects and improve the quality of life for these men. However, there is a lack of effective training concepts that are safe, easy to implement, and scalable within healthcare without significant costs and resources.

At The Swedish School of Sport and Health Sciences (GIH), we have recently developed a safe and effective training concept that combines resistance training with bicycle intervals. The training only takes 20–30 minutes to complete, and the equipment is relatively inexpensive, portable, and takes up very little space, making it optimal for scaling up and implementing in healthcare settings. However, the training concept has only been tested on healthy men, and the purpose of this project is to evaluate the program's effectiveness, safety, and feasibility in men undergoing ADT. Currently, there is almost no research in this area in Sweden, and our long-term goal is to establish a national research collaboration and a competence center at GIH.

Research questions
1. How feasible and safe is our newly developed training concept?
2. Can our training concept counteract physiological and psychological side effects and various intramuscular changes caused by ADT?

Gruppen män med prostatacancer (PC) som behandlas med androgendeprivationsterapi (ADT) är i dagsläget mycket stor och de lever allt längre. Biverkningarna från denna hormonbehandling är många och medför hälsoproblem och försämrad livskvalitet. Ett flertal studier har visat att träning kan motverka merparten av dessa biverkningar och öka livskvalitén för dessa män. Det saknas dock effektiva träningsprogram som är säkra, enkla att genomföra samt går att implementera storskaligt i sjukvården utan stora kostnader och resurser.

På GIH har vi nyligen tagit fram ett säkert och effektivt träningsprogram som kombinerar svänghjulsträning (styrketräning) med cykelintervaller (konditionsträning). Träningen tar bara 20–30 min att genomföra samt utrustningen är relativt billig, mobil och tar mycket lite plats, dvs. den är optimal för att skalas upp och implementeras i sjukvården. Träningsprogrammet har dock bara testats på friska män och syftet med detta projekt är därför att utvärdera programmets effekt, säkerhet och genomförbarhet på män som får ADT. I dagsläget så bedrivs det näsan ingen forskning inom detta område och vårt långsiktiga mål är därför även att bygga upp ett nationellt forskningssamarbete och ett kompetenscentrum på GIH.

FRÅGESTÄLLNINGAR
1. Hur genomförbart och säkert är vårt nyutvecklade träningsprogram?
2. Kan vårt träningsprogram motverka fysiologiska och psykologiska biverkningar och olika intramuskulära förändringar orsakade av ADT?

Projektmedarbetare

Projekttid

  • 2024 - 2025

Projekttyp

  • Projektbidrag

Nationell ämneskategori

  • Cancer och onkologi