ExStress-studien - Intensitetens betydelse för träningens effekter på hjärnhälsa vid stress

ExStress - Exercise Intensity on Brain and Mental Health in Stress

Projektledare

  • Maria Ekblom

Institution

  • Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, FAH

Finansiärer

  • KK-stiftelsen

Abstract

Nedan kan du läsa sammanfattningar om projektet på engelska och/eller svenska. Informationen hämtas från publikationsdatabasen DiVA.

Chronic stress may induce various harmful effects on health and trigger different stress-related disorders such as, for example, anxiety, depression, burnout syndrome and stress-related exhaustion disorder. In search of preventive measures, physical activity has been proposed to exert symptom relieving effects, but there is a lack of knowledge on how intense the exercise intensity should be and which physiological mechanisms might underpin these effects on brain health.

The overarching aim of this project is to examine the effect of a single bout of aerobic exercise, including the effects of exercise intensity, on peripheral BDNF, biomarkers of stress and inflammation, prefrontal cortex activation, and working memory performance during working memory tasks, as well as self-reported stress, mood, and physical and mental fatigue in adults with stress-related symptoms and matched healthy controls.

The project is part of E-PABS – a center of Excellence in Physical Activity, healthy Brain functions and Sustainability.

I detta projekt vill vi undersöka hur träning vid olika intensiteter påverkar psykisk hälsa och hjärnans funktion hos personer med förhöjda nivåer av upplevd stress och hur eventuella effekter av träningen skiljer sig jämfört med personer med normala nivåer av upplevd stress.

Stressrelaterad ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Vanliga symptom är oro, nedstämdhet och trötthet. När man väl sjukskrivits för stressrelaterad ohälsa tar det ofta lång tid att komma tillbaka. Det är därför angeläget att identifiera effektiva förebyggande insatser tidigt i progressionen av stressproblematiken. Redan ett enskilt pass av fysisk aktivitet har visat sig kunna ha positiva effekter på kognitiv funktion och psykisk hälsa, men vi vet inte hur intensiv träningen bör vara för att få bäst effekt på psykisk hälsa och hjärnans funktioner. Än mindre är det känt gällande de biologiska mekanismer som kan förklara dessa effekter av akut fysisk aktivitet. Förändrad hjärnaktivitet i frontalloben, förändrad frisläppning av blodmarkörer som rör bl.a. stress, neurologisk tillväxt och inflammation är alla tänkbara biologiska mekanismer.

Projektets övergripande mål är att undersöka omedelbara effekter av olika intensiv träning på hjärnaktivitet i frontalloben, förändrad frisläppning av blodmarkörer som rör bl.a. stress, neurologisk tillväxt och inflammation samt psykisk hälsa bland personer med och utan förhöjda nivåer av stressymptom.

Till projektet rekryteras 40 personer med förhöjda nivåer av stressymptom och lika många personer med normala nivåer av stress. Rekryteringen av forskningspersoner sker tillsammans med våra samverkanspartners företagshälsovården Avonova hälsa samt friskvårdsföretagen SATS och Itrim.

Studiens resultat kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter och kommuniceras till bland annat företagshälsovården, friskvårdsföretag och individer som vill lära sig mer om träning vid stress. Om du vill ha mer information om studien så kontaktar du ansvarig forskare maria.ekblom@gih.se eller hjarnhalsastress@gih.se

Samproducerande partners är Avonova, SATS och Itrim. Projektet ingår i forskningsmiljön E-PABS – ett excellenscenter för fysisk aktivitet, hjärnhälsa och hållbarhet. Projektet pågår under 2 år mellan 2024 och 2025.

Mer information om projektet

Samverkanspartners

Projektet genomförs i samarbete med en rad partners.

Vi samarbetar med:

  • Avonova
  • SATS
  • Itrim

E-PABS forskningsmiljö

Detta projekt ingår i forskningsmiljön E-PABS – ett excellenscenter för fysisk aktivitet, hjärnhälsa och hållbarhet.

E-PABS har tre huvudsakliga forskningsteman som alla fokuserar på hjärnhälsa:

  • Träningens neurofysiologi
  • Fysisk aktivitetsepidemiologi
  • Hållbara beteendeförändringar

Detta projekt hör till tema ” Träningens neurofysiologi”.