Plasmamarkörer för neurodegeneration, kognition och fysisk aktivitet hos friska äldre

Plasma markers of neurodegeneration, cognition and physical activity in healthy aging

Projektledare

  • Jonna Nilsson Horre

Institution

  • Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, FAH

Finansiärer

  • KK-stiftelsen

Abstract

Nedan kan du läsa sammanfattningar om projektet på engelska och/eller svenska. Informationen hämtas från publikationsdatabasen DiVA.

Physical activity has been related to lower risk of age-related cognitive decline, and intervention studies have demonstrated that physical activity can result in small but positive cognitive effects in healthy aging. However, our understanding of the underlying biological mechanisms of the potentially protective effect of physical activity for old-age cognition remains limited.

One possibility is that physical activity may delay or lessen age-related neurodegenerative processes in the brain, such as the damaging accumulation of amyloid-beta and tau. Whilst such neurodegenerative markers are defining features of Alzheimer’s disease, they start to accumulate several years before the appearance of clinical symptoms. Biomarkers of such neurodegenerative processes in the brain are traditionally measured with PET scanning, which is very costly and not easily accessible. Fortunately, new methods have recently been developed to measure the same markers in blood plasma, with good diagnostic capacity for Alzheimer's disease and for assessing the risk of future disease in cognitively healthy individuals.

In this sub-project of E-PABS, we collaborate with a prominent Swedish biopharmaceutical company - BioArctic - to measure these new neurodegenerative plasma markers in blood samples from an already completed study conducted at GIH. The project aims to explore whether there is a connection between neurodegenerative plasma markers and cognition in healthy older individuals, and how accelerometry-measured physical activity moderates these associations. In this way, the project represents a first step in investigating whether physical activity may protect our cognitive abilities through an impact on age-related neurodegenerative processes.

The project is part of E-PABS – a center of Excellence in Physical Activity, healthy Brain functions and Sustainability.

Fysisk aktivitet är relaterat till lägre risk för kognitivt åldrande och demenssjukdom, och interventionsstudier har visat att fysisk aktivitet kan leda till positiva kognitiva effekter hos friska och demenssjuka äldre. Vår kunskap om vilka biologiska mekanismer som skulle kunna ligga bakom den potentiellt skyddande effekten av fysisk aktivitet för kognitiv förmåga är däremot fortfarande begränsad.

En möjlighet är att fysisk aktivitet kan fördröja eller mildra åldersrelaterade neurodegenerativa processer i hjärnan, såsom den skadliga ackumulering av amyloid-beta och tau som tros orsaka Alzheimers sjukdom. Markörer av dessa processer i hjärnan mäts vanligtvis med PET-scanning, men metoden är tyvärr både kostsam och svårtillgänglig. Det är därför glädjande att nya metoder nyligen har utvecklats för att mäta samma markörer fast i blodplasma, med konstaterat god diagnostisk kapacitet för Alzheimers sjukdom men även för bedömning av risk för framtida sjukdom hos kognitivt friska individer.

I detta delprojekt inom E-PABS samarbetar vi med ett framstående svenskt biofarmaceutiskt företag - BioArctic - för att mäta dessa nya neurodegenerativa plasmamarkörer i blodprover från en redan slutförd studie som genomförts på GIH. Projektet syftar i korthet till att utforska om det finns samband mellan neurodegenerativa plasmamarkörer och kognition hos friska äldre, samt hur fysisk aktivitet mätt med accelerometri modererar dessa samband. På så sätt representerar projektet ett första steg i att undersöka om fysisk aktivitet verkar skydda vår kognitiva förmåga genom en påverkan på åldersrelaterade neurodegenerativa processer.

Projektet ingår i forskningsmiljön E-PABS – ett excellenscenter för fysisk aktivitet, hjärnhälsa och hållbarhet.

Mer information om projektet

Tidigare forskning har föreslagit att fysisk aktivitet kan skydda hjärnan från den nervcellsdöd och försämrade kognitiva funktion som kommer när vi blir äldre. Denna forskningsstudie syftar till att förstå de biologiska mekanismerna bakom denna potentiellt skyddande effekt.

I en tvärsnittsstudie på friska äldre individer undersöker forskarna på GIH i samarbete med bioläkemedelsföretaget BioArctic sambanden mellan nya former av biomarkörer i blod för nervcellsförstörande processer och friskt kognitivt åldrande. Forskarna studerar även hur fysisk aktivitet mätt genom accelerometrar påverkar dessa samband.

Samverkanspartners

Projektet genomförs i samarbete med en rad partners.

Vi samarbetar med:

  • AbbVie
  • BioArctic

E-PABS forskningsmiljö

Detta projekt ingår i forskningsmiljön E-PABS – ett excellenscenter för fysisk aktivitet, hjärnhälsa och hållbarhet.

E-PABS har tre huvudsakliga forskningsteman som alla fokuserar på hjärnhälsa:

  • Träningens neurofysiologi
  • Fysisk aktivitetsepidemiologi
  • Hållbara beteendeförändringar

Detta projekt hör till tema ” Träningens neurofysiologi”.