Utforskande av grannskapseffekter på åldrande: en möjlighet att förbättra hjärnans hälsa under hela livslängden

Exploring neighbourhood effects on aging: An opportunity for enhancing brain health across the lifespan

Projektledare

  • Rui Wang

Institution

  • Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, FAH

Finansiärer

  • KK-stiftelsen

Abstract

Nedan kan du läsa sammanfattningar om projektet på engelska och/eller svenska. Informationen hämtas från publikationsdatabasen DiVA.

Research problem and specific questions. Given the fact that advancing age is a major risk factor for brain-related disorders, understanding the local neighborhood features for older residents, as well as their effects on brain health and life-long healthy behaviors, emphasizes its importance in achieving the sustainabledevelopment goal. Using multidisciplinary tools, this research proposal aims to answer two major research questions: (1) From an ecological perspective, what are the relationships between community-level socioeconomic status and trends in dementia incidence in Sweden during the past decades? (2) Can we identify an ideal neighborhood feature that can enhance brain health in aging, through studying the compensating effect of neighbourhoods on at-risk groups, its pathways and mechanisms linking to cognitive aging, and its influence on lifelong health promotion?

Method and co-funding companies. The first research questions will be examined by linking the SEKOM index to local aggregated health data between 2007-2022 in Sweden. To answer the second research question, investigations will be conducted in epidemiological cohorts from an at-risk population (SWEDEHEART), two general aging populations (SCAPIS and SLOSH MRI), and a working population (HPI), to thoroughly analyze the associations of neighborhood social-economical and physical features with brain health outcomes and healthy behaviors. Neighborhood social-economical component will be evaluated by the SEKOM Deso index, and the neighborhood physical component will be assessed by the neighborhood’s green spaces, noise, and air pollution levels. We will collaborate with Statisticon AB, Health Profile Institute AB, and Tyréns Sverige AB to co-produce knowledge and products.

Plan for project realization. All academic activities within the four-year project will be carried out by a multidisciplinary research team consisting of a postdoctoral fellow, a data scientist, and four senior researchers. To faciliate the project planning, Statisticon AB will provide the SEKOM indices to assess the neighbourhood social-economic component, and Tyréns Sverige AB will advance us to explore the neighborhood's physical components. Health Profile Institute AB will provide a unique working cohort-HPI to assist us understanding the connections between neighborhood features and life-long health and behaviors.

Relevance and co-productions. The long-term goal of the proposed project is to influence environmental policy and renew decisions about research targeting healthy brain aging. New knowledge generated from this project will in turn benefit the three companies to develop their products and working strategies, e.g., updating SEKOM production, making an urban plan strategy with a focus on creating liveable and healthy neighborhoods for the elderly, and making health promotion strategies by locating certain neighborhoods.

I takt med att befolkningen blir allt äldre, det blir vikten av att förstå det lokala grannskapets egenskaper och dess påverkan på äldre invånare allt viktigare. Det gäller aspekter som grannskapets effekter på hjärnans hälsa och livslånga hälsosamma beteenden samt dess betydelse för att nå de hållbara utvecklingsmålen. Detta projekt syftar till att besvara två huvudsakliga forskningsfrågor: (1) Ur ett ekologiskt perspektiv, vilka är sambanden mellan socioekonomisk status på samhällsnivå och trender i demensincidensen i Sverige under de senaste decennierna? (2) Kan vi identifiera en åldersvänlig stadsdel genom att undersöka grannskapets kompenserande effekt på patienter, dess kopplingar till kognitiva fördelar, och dess inverkan på livslångt hälsofrämjande?

För att besvara den två forskningsfrågan kommer epidemiologiska kohorter från en riskpopulation (SWEDEHEART), två ålderspopulationer (SCAPIS och SLOSH MRI), och en med fokus på arbetslivet (HPA) att genomföras för att noggrant analysera sambanden mellan grannskapets socialekonomiska och fysiska egenskaper med hälsoresultat för hjärnan samt hälsosamt beteende. De socialekonomiska aspekterna av grannskapet kommer att utvärderas genom SEKOM indexen och de fysiska aspekterna av grannskapet kommer att bedömas utifrån dess grönområden samt nivåer av buller och luftföroreningar. Vi kommer att samarbeta med företagen Statisticon AB, Tyréns Sverige AB, och Health Profile Institute AB,för att samproducera kunskap och produkter.

Det långsiktiga målet med det föreslagna projektet är att påverka miljöpolitik, samhälle, folkhälsa och akademi, med inriktning på åldersvänliga stadsdelar. Parallellt med att ny vetenskaplig kunskap genereras inom detta projekt kommer de tre medverkande företagen att kunna utveckla sina produkter och arbetsstrategier.