Fysisk och kognitiv prestation hos personal inom Hemvärnet

Physical and cognitive combat readiness in Home Guard soldiers

Projektledare

  • Örjan Ekblom

Institution

  • Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, FAH

Finansiärer

  • Försvarsmakten

Abstract

Nedan kan du läsa sammanfattningar om projektet på engelska och/eller svenska. Informationen hämtas från publikationsdatabasen DiVA.

Bakgrund

Hemvärnet är Försvarsmaktens numerärt största försvarsgren och har en unik personalsammansättning. Alla medborgare som vill bidra till att försvara landet kan söka sig till Hemvärnet. Hemvärnssoldaterna är därför till del en relativt låg-selekterad grupp, då det inte förekommer tester, uttagningar eller mätningar för att avgöra arbetskapacitet och lämplighet. Sannolikt är hälsan och arbetskapaciteten i denna grupp snarlik den som finns i den övriga populationen, vilket skulle betyda hög förekomst av kroniska sjukdomar och låg arbetskapacitet. Emellertid, det finns inte information som beskriver hälsa och prestation i Hemvärnspersonal, vilket är problematiskt, då personalens hälsoläge har direkt inverkan på hemvärnsförbandens förmåga att lösa uppgifter liksom det förväntade sjukvårdsbehovet i kris och krig.

Förbanden har höga beredskapskrav och ska kunna verka inom 24 timmar från larm, vissa redan inom sex timmar. Det ställer krav på fysisk och psykisk stabilitet att klara av att slitas upp från sin sociala kontext med kort varsel och påbörja en tung och påfrestande tjänstgöring. Hemvärnsförbanden förväntas dessutom ha kapacitet att upprätthålla sitt fysiska och mentala stridsvärde i minst 90 dagar. Hemvärnsförbandens förmåga att lösa uppgift och upprätthålla medicinsk verksamhetssäkerhet är beroende av aktuell information om hemvärnssoldaternas fysiska kapacitet och hälsa. Bättre kunskap om hälsostatus och arbetskapacitet är central för att dimensionera sjukvårdsresurserna inom Hemvärnet och inom Försvarsmakten som helhet. Den här studien syftar till att insamla och tolka den typen av information genom att genomföra omfattande kartläggningar och analys av hemvärnssoldaternas hälsostatus och prestationsförmåga.

Vetenskapliga frågeställningar

Primära frågeställningar
1. Vilken är prevalensen av vanliga ohälso- och sjukdomstillstånd hos hemvärnssoldater?
2. Vilken fysisk arbetskapacitet har hemvärnssoldater?
3. Hur predicerar sjukdomstillstånd och arbetskapacitet hemvärnssoldaters förmåga att genomföra övning och utbildning?

Specifika frågeställningar
4. Hur påverkar fysisk arbetsförmåga (kondition och muskelstyrka) och tidigare skador den militära prestationen i fält?
5. Hur påverkar medicinsk status och kostvanor den militära prestationen i fält?
6. Finns det skillnader i hemvärnssoldaternas fysiska arbetsförmåga i olika undergrupper (till exempel olika förband och kön)?

Syfte (mål)

Studiens huvudsyfte är att kartlägga hemvärnssoldaternas fysiska förmåga och hälsostatus, samt undersöka hur dessa faktorer påverkar militär prestation. Målsättningen är att studiens resultat ska bidra till utformandet av den dagliga sjukvården i Hemvärnet, samt förbättra förutsättningarna att på vetenskaplig grund ta fram förberedande träningsprogram och livsstilsråd till hemvärnssoldater. Detta sammantaget ger en unik möjlighet att kunna estimera förväntad operativ förmåga hos de olika hemvärnsförbanden, utifrån kännedom om de ingående soldaternas kapacitet.

En grupp hemvärnssoldater står i en cirkel och lyssnar

Foto: Joel Thungren / Försvarsmakten

Om forskningsprojektet

Hemvärnet är Försvarsmaktens numerärt största försvarsgren och har en unik personalsammansättning. Förbanden har höga beredskapskrav och ska kunna verka inom 24 timmar från larm, vissa redan inom sex timmar. För att uppfylla dessa krav krävs personal med god hälsa och fysisk och psykisk stabilitet.

Det här forskningsprojektet syftar till att kartlägga hemvärnssoldaternas fysiska förmåga och hälsostatus, samt undersöka hur dessa faktorer påverkar militär prestation. Dessa kunskaper är viktiga för att kunna dimensionera sjukvårdsresurserna inom Hemvärnet och inom Försvarsmakten som helhet.

Projektet genomförs som ett samarbete mellan GIH och Försvarsmakten, och de ingående studierna är prövade och godkända av Etikprövningsmyndigheten. Datainsamlingen sker genom en digital enkätstudie (webb-enkät) och ett antal fysiska tester och mätningar.

Är du och ditt förband intresserade att vara med? Prata med ansvarigt befäl i din utbildningsgrupp.

qr-kod som leder till enkäten

Webb-enkät

Enkäten kommer att finnas tillgänglig för alla hemvärnssoldater under hela 2024. Deltagandet i den digitala enkätstudien är helt anonymt och ingen information kommer kunna kopplas till någon enskild individ.

Det tar cirka 10–15 minuter att besvara enkäten.

Observera att enkäten endast ska fyllas i av personal med hemvärnskontrakt!

Fysiska tester

Under hösten 2024 kommer GIH att besöka ett antal Hemvärnsförband runt om i Sverige. Besöken syftar till att kartlägga soldaternas fysiska prestationsförmåga genom ett antal fysiska tester och mätningar. Samtliga deltagare i de fysiska testerna får även besvara en hälsoenkät.

Frågor?

Har du övergripande frågor, mejla Örjan Ekblom: orjan.ekblom@gih.se

Har du frågor om webb-enkät, mejla Frida Björkman: frida.bjorkman@gih.se

Har du frågor om de fysiska testerna och GIH:s besök hos HV-förband, mejla Torbjörn Helge: torbjorn.helge@gih.se

Projektet är en del av GIH:s samarbete med Försvarsmakten.