Physical and cognitive combat readiness in Home Guard soldiers

Fysisk och kognitiv prestation hos personal inom Hemvärnet

Project Leader

  • Örjan Ekblom

Department

  • Department of Physical Activity and Health

Research Funders

  • Swedish Armed Forces

Abstract

Below you can read summaries about the project in English and/or Swedish. The information is taken from the publication database DiVA.

Bakgrund

Hemvärnet är Försvarsmaktens numerärt största försvarsgren och har en unik personalsammansättning. Alla medborgare som vill bidra till att försvara landet kan söka sig till Hemvärnet. Hemvärnssoldaterna är därför till del en relativt låg-selekterad grupp, då det inte förekommer tester, uttagningar eller mätningar för att avgöra arbetskapacitet och lämplighet. Sannolikt är hälsan och arbetskapaciteten i denna grupp snarlik den som finns i den övriga populationen, vilket skulle betyda hög förekomst av kroniska sjukdomar och låg arbetskapacitet. Emellertid, det finns inte information som beskriver hälsa och prestation i Hemvärnspersonal, vilket är problematiskt, då personalens hälsoläge har direkt inverkan på hemvärnsförbandens förmåga att lösa uppgifter liksom det förväntade sjukvårdsbehovet i kris och krig.

Förbanden har höga beredskapskrav och ska kunna verka inom 24 timmar från larm, vissa redan inom sex timmar. Det ställer krav på fysisk och psykisk stabilitet att klara av att slitas upp från sin sociala kontext med kort varsel och påbörja en tung och påfrestande tjänstgöring. Hemvärnsförbanden förväntas dessutom ha kapacitet att upprätthålla sitt fysiska och mentala stridsvärde i minst 90 dagar. Hemvärnsförbandens förmåga att lösa uppgift och upprätthålla medicinsk verksamhetssäkerhet är beroende av aktuell information om hemvärnssoldaternas fysiska kapacitet och hälsa. Bättre kunskap om hälsostatus och arbetskapacitet är central för att dimensionera sjukvårdsresurserna inom Hemvärnet och inom Försvarsmakten som helhet. Den här studien syftar till att insamla och tolka den typen av information genom att genomföra omfattande kartläggningar och analys av hemvärnssoldaternas hälsostatus och prestationsförmåga.

Vetenskapliga frågeställningar

Primära frågeställningar
1. Vilken är prevalensen av vanliga ohälso- och sjukdomstillstånd hos hemvärnssoldater?
2. Vilken fysisk arbetskapacitet har hemvärnssoldater?
3. Hur predicerar sjukdomstillstånd och arbetskapacitet hemvärnssoldaters förmåga att genomföra övning och utbildning?

Specifika frågeställningar
4. Hur påverkar fysisk arbetsförmåga (kondition och muskelstyrka) och tidigare skador den militära prestationen i fält?
5. Hur påverkar medicinsk status och kostvanor den militära prestationen i fält?
6. Finns det skillnader i hemvärnssoldaternas fysiska arbetsförmåga i olika undergrupper (till exempel olika förband och kön)?

Syfte (mål)

Studiens huvudsyfte är att kartlägga hemvärnssoldaternas fysiska förmåga och hälsostatus, samt undersöka hur dessa faktorer påverkar militär prestation. Målsättningen är att studiens resultat ska bidra till utformandet av den dagliga sjukvården i Hemvärnet, samt förbättra förutsättningarna att på vetenskaplig grund ta fram förberedande träningsprogram och livsstilsråd till hemvärnssoldater. Detta sammantaget ger en unik möjlighet att kunna estimera förväntad operativ förmåga hos de olika hemvärnsförbanden, utifrån kännedom om de ingående soldaternas kapacitet.

The project is part of GIH's collaboration with the Swedish Armed Forces.