Physical Activity and sedentary behavior post myocardial infarction, assessed with accelerometry

Fysisk aktivitetsnivå och stillasittande efter hjärtinfarkt, mätt med accelerometer

Project Leader

  • Amanda Lönn

Department

  • Department of Physical Activity and Health

Research Funders

  • The Swedish Heart and Lung Association

Abstract

Below you can read summaries about the project in English and/or Swedish. The information is taken from the publication database DiVA.

Detta är en fortsättning på tidigare forskningsprojekt beviljat av Riksförbundet HjärtLung ”Fysisk aktivitetsnivå och stillasittande efter hjärtinfarkt, mätt med accelerometer” (projektnummer 136/16) av M Ekström 2016.

Datainsamling har pågått sedan 2017. Förutom de aktuella frågeställningarna syftade projektet även till att testa kriterievaliditet av de fysiska aktivitetsfrågor som idag används inom hälso- och sjukvården för att kartlägga patienters fysiska aktivitetsnivå och stillasittandetid samt identifiera individer med behov av stöd för att öka sin fysiska aktivitetsnivå. Detta är gjort i en subgrupp av materialet och publicerat i BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation. Huvudresultaten var att de frågor som idag används har en måttlig validitet jämfört med fysisk aktivitet mätt med accelerometer. Starkast validitet kunde främst konstateras för frågan gällande stillasittande tid (r = 0.37, sensitivitet på 72%) (1). Detta indikerar att frågan kan vara bra att använda inom den kliniska vardagen för att identifiera individer med riskfull stillasittandetid.

Denna fortsättning av projektet har till syfte att via accelerometer undersöka det fysiska aktivitetsmönstret inklusive stillasittande det första året efter en hjärtinfarkt och dess association till kardiovaskulära riskfaktorer och hälsorelaterad livskvalitet, vilket vi bedömer ha stor relevans för patienter efter hjärtinfarkt.

Funding period

  • 2023 - 2023

Project type

  • Project grant

National Research Field

  • Cardiac and Cardiovascular Systems
  • Sport and Fitness Sciences