WORK TOGETHER WP3: Implementation, effectiveness, and experience of an updated national occupational health service program

WORK TOGETHER WP3: Implementering, effektivitet och erfarenhet av ett uppdaterat nationellt företagshälsovårdsprogram

Project Leader

  • Robert Lundmark

Research Funders

  • Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare

Abstract

Below you can read summaries about the project in English and/or Swedish. The information is taken from the publication database DiVA.

Aim
The overall aim of WP3 is to study the implementation of an updated occupational health service program (OHSP), using an existing infrastructure of OHS, as well as the effectiveness efficacy, and experience of the updated program, specifically targeting under-represented and high-risk groups.

Objective
To conduct Project 5, which aims to re-implement and test the effectiveness of the updated program, we will examine the implementation process of the program, to gain knowledge on potential real-life barriers and threats, from a multilevel systems approach, towards the sustainability of the program. Further, we will identify the most relevant and measurable outcomes together with end-users and stakeholders and study the effectiveness of the updated program on these outcomes. Lastly, we will examine the individuals’ experience of the updated program using semi-structured individual interviews.

Research questions WP3
RQ9) Based on knowledge gained from WP2, can the updated program be implemented in the routine of OHS, specifically targeting under-represented and high-risk individuals who need the program most?
RQ10) Do individuals at workplaces who receive the updated program display greater improvement in health behaviors, health experiences, and work health outcomes, compared to individuals in workplaces receiving the existing program or a control condition (health information)?
RQ11) How do individuals experience the updated program and how has the program influenced their health behaviors and everyday life?

Syfte
Det övergripande syftet med WP3 är att studera implementeringen av ett uppdaterat företagshälsovårdsprogram, såväl som effektiviteten och effektiviteten och erfarenheten av det uppdaterade programmet, speciellt riktat mot underrepresenterade och högriskgrupper.

Data och metod
I WP3 kommer vi genomföra projekt 5, vilket syftar till att implementera och testa effektiviteten av det uppdaterade programmet. Vi kommer att undersöka implementeringsprocessen av programmet, för att få kunskap om potentiella verkliga hinder och facilitatorer på flera nivåer. Vidare kommer vi tillsammans med slutanvändare och intressenter att identifiera de mest relevanta och mätbara resultaten för att studera effektiviteten av det uppdaterade programmet. Slutligen kommer vi att använda semistrukturerade individuella intervjuer för att undersöka individens upplevelse av det uppdaterade programmet.

Frågeställningar
RQ9) Baserat på kunskap från WP2, kan det uppdaterade programmet implementeras i rutinen för företagshälsovården, specifikt riktat till underrepresenterade och högriskpersoner som behöver programmet mest?
RQ10) Uppvisar individer på arbetsplatser som får det uppdaterade programmet större förbättring av hälsanbeteenden, hälsoupplevelser och arbetshälsoresultat, jämfört med individer på arbetsplatser som får det tidigare programmet eller bara hälsoinformation?
RQ11) Hur upplever individer det uppdaterade programmet och hur har programmet påverkat deras hälsobeteenden och levnadsvanor?