Transitions from Physical Education Teacher Education to teaching practices in Physical Education

Övergången från idrottslärarutbildning till lärarpraktik

Project Leader

  • Erik Backman

Research Funders

  • Swedish Research Council

Abstract

Below you can read summaries about the project in English and/or Swedish. The information is taken from the publication database DiVA.

Research display mixed results regarding the impact that teacher education have on teaching practices in schools. While some studies indicate weak influence of teacher education, others display that some content and perspectives in teacher education seem to find their expressions in school practice. Despite the lack of research about the impact of physical education teacher education (PETE), a few existing studies display the same twofold result as for teacher education in general. In this study, we have chosen a certain content, assessment of learning (AFL) in order to investigate the influence that PETE can have for newly qualified teachers (NQT) in physical education (PE). The aim of the project is twofold. Firstly, inspired by Bernstein’s theory of the pedagogic device, the aim is to investigate how AFL is constructed in university courses, re-contextualised in practicum courses, and realised in teaching practice in school PE. Secondly, and inspired by Ball’s theory of performativity, the aim is to analyse fabrications of AFL in the transitions from PETE to PE teaching practice. The design of the project is to follow a total of 10 PETE students recruited from two different PETE universities in Sweden to study how their understanding and teaching practice of AFL is transformed from PETE to PE. Empirical material will be gathered from recordings of seminars, observations for teaching, stimulated-recall-interviews, and participation in social media.

I detta projekt är vi intresserade av hur utbildningsinnehåll i lärarutbildning framställs och förändras i övergången mellan universitetsstudier till läraryrket. Enligt viss forskning har lärarutbildning liten påverkan på hur undervisningen i skolan utformas för nyutbildade lärare, medan annan forskning visar att utbildningens roll för bla lärande av goda ämneskunskaper och ett undersökande arbetssätt är betydelsefull för framgång i läraryrket. Ett område där kunskapen om lärarutbildningen är särskilt eftersatt är inom utbildning av lärare i idrott och hälsa. Forskningen om idrottslärarutbildningens betydelse för skolämnet idrott och hälsa visar samma tudelning som för lärarutbildning i allmänhet. Å ena sidan visar vissa studier att studenters tidigare erfarenheter av tex tävlingsidrott bidrar starkt till att undervisningen dels inte stämmer överens med målen i kursplanen för ämnet idrott och hälsa, dels att den inte vänder sig till alla elever. Å andra sidan visar andra studier om bla erfarenheter från problemlösning i kurser samt från den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) att idrottslärarutbildningen har stor betydelse för hur studenter socialiseras in i yrket.

Read more about the project

Read more about the project and other partners at:

Project Leader

  • Erik Backman, Dalarna University,School of Health and Welfare, Sport and Health Science

Co-researcher

Funding period

  • 2019 - 2024

Project type

  • Project grant

National Research Field

  • Pedagogical Work
  • Sport and Fitness Sciences