Physical activity and healthy brain functions in office workers

Fysiskt aktivitetsmönster och hälsosamma hjärnfunktioner bland kontorsarbetare

Project Leader

 • Maria Ekblom

Department

 • Department of Physical Activity and Health

Research Funders

 • Knowledge Foundation

Abstract

Below you can read summaries about the project in English and/or Swedish. The information is taken from the publication database DiVA.

How can physical activity at work improve mental health?

An increasing fraction of the population is suffering from stress-related mental health problems as a result of stressors in their private lives and work environments. Research indicates that a physically-active lifestyle promotes brain health. However, there are still large knowledge gaps.

– We don’t know which activity patterns are best for enhancing our ability to think and our mental wellbeing. This comprehensive research project will answer these questions. The goal is to provide both employers and employees with an understanding of how physical activity can be used as a tool for promoting healthy brain function, says Associate Professor Maria Ekblom at The Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH.

Previous research has shown that physically-active individuals feel better and have a better ability to think than individuals who are less active. But it is uncertain which components of our physical activity patterns that are important. New objective measurement methods will be used in this four-year project, which will make it possible to obtain a more detailed picture of physical activity patterns and their impacts. The term “physical activity patterns” includes how often and how long an individual sits, and engages in low-intensity activities or more intensive activities (like training), during a day. Studying these patterns in detail is one of several unique aspects of this series of studies.

– This is an opportunity for GIH to contribute through its research to reducing stress-related health problems in the workplace and in people’s lives, says President Karin Larsén.

The budget for the research project is approximately 38 million SEK, and will be co-financed by The Knowledge Foundation, seven Swedish companies and employers, and GIH. Intrum Justitia Sweden, ICA Sweden, Itrim Sweden, SATS ELIXIA and Monark Exercise are some of the participating companies.

Hur kan fysisk aktivitet på arbetet minska mental ohälsa?

Allt fler lider av stressrelaterad mental ohälsa till följd av en pressad livssituation och arbetsmiljö. Forskning visar att ett fysisk aktivt liv främjar hjärnhälsan. Kunskapsluckorna är dock fortfarande stora.

– Vi vet inte vilket aktivitetsmönster som bäst gynnar vår tankeförmåga och vårt välbefinnande, men detta omfattande forskningsprojekt ska besvara dessa frågor. Målet är att både arbetsgivare och anställda ska förstå hur fysisk aktivitet kan användas som ett verktyg för att gynna hälsosamma hjärnfunktioner, säger docent Maria Ekblom vid GIH.

Tidigare forskning har visat att fysiskt aktiva individer mår bättre och har bättre tankeförmåga än mindre aktiva, men det är oklart vilka komponenter av vårt fysiska rörelsemönster som är viktiga. I detta fyraåriga projekt ska nya objektiva mätmetoder användas, som gör det möjligt att få en mer detaljerad bild av aktivitetsmönstret. Begreppet ”fysiskt aktivitetsmönster” omfattar hur ofta och hur länge en individ sitter, ägnar sig åt lågintensiva aktiviteter eller mer intensiva aktiviteter som träning under en dag. Att noga studera detta mönster är en av flera unika aspekter av denna serie studier.

– Detta är en möjlighet för GIH att genom sin forskning bidra till att minska stressrelaterad ohälsa på våra arbetsplatser och i människors liv, säger rektor Karin Larsén. Forskningsprojektet omfattar cirka 38 miljoner kronor och samfinansieras av Kunskap- och kompetensstiftelsen, sju svenska bolag och arbetsgivare samt GIH. Intrum Justitia Sverige AB, ICA Sverige AB, Itrim Sverige AB, SATS ELIXIA och Monark Exercise AB är några av de medverkande företagen.

Tre arbetskollegor går i en trappa på kontoret

More information about the project

The results of the study have been published in a number of scientific articles, two doctoral theses, as well as popular science press. A selection of them is linked below.

Collaboration partners

The project is carried out in collaboration with a number of partners.

We work with:

 • ICA Sverige
 • Intrum Justitia
 • Itrim
 • Monark Exercise
 • SATS

E-PABS research environment

This project is part of the research environment E-PABS – a centre of excellence for physical activity, brain health and sustainability.

E-PABS has three main research themes, all of which focus on brain health:

 • The Neurophysiology of Exercise
 • Physical Activity Epidemiology
 • Sustainable behavioural change

This is a project that spans all three of these themes.

Funding period

 • 2016 - 2023

Project type

 • Project grant

National Research Field

 • Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology