The Swedish Parasport Academy - A developmental environment for collaboration on physical activity and sports

Svenska Parasport Akademin - En utvecklingsmiljö för samverkan kring fysisk aktivitet och idrott

Project Leader

  • Yves Vanlandewijck

Department

  • Department of Physical Activity and Health

Research Funders

  • Knowledge Foundation

Abstract

Below you can read summaries about the project in English and/or Swedish. The information is taken from the publication database DiVA.

The Synergy core research question is how neuromusculoskeletal impairment (NMSI) affects activities in daily life, leisure time physical activity and sport. NMSI's encompass impairment in strength, range of motion, coordination, or limb deficiency. Health disorders undeniably lead to impairments affecting activities and participation in a variety of ways and degrees that are not well understood.

The question at hand "How does NMSI affect physical activity?" is complex. This complexity stems from the diversity of the population at study, the orthopedic aids and sport equipment that is used, and the kind of physical activity involved in. These components are inextricably linked, wherein a change in one of the elements affects the other elements or their relationship to one another. Therefore, to understand "How NMSI affects physical activity", impairment, equipment and equipment-user interface, and physical activity should be controlled in the population at study.

This is exactly the holistic approach we apply in this Synergy project. We concretize this overarching holistic approach
(i) measuring how the impairment manifests itself without compensating aids (subproject 1);
(ii) controlling the interaction between individuals and orthopedic aids (subproject 2); and
(iii) weighing the outcomes of subprojects 1 and 2 against real life conditions (ADL: Activities of Daily Life) and sport (subproject 3).

Subprojects have different work packages (WP's) to reach the subprojects' aim. Combinations of outcomes of WP's within and between subprojects, generate information on how to optimize the complex interaction between the individual and his/her orthopedic aids, performing specific tasks in a given environment. The objective is to compromise between performance and health outcomes, maximizing proficiency while minimizing the risk for injuries and illnesses.

The Synergy project generates answers to the following questions: How does NMSI affect wheeled mobility in ADL and in dynamic wheelchair court sports? How to optimize the wheelchair-user interface, minimizing shoulder load and risks for repetitive strain injuries? How to optimize the wheelchair-user interface, minimizing interface pressure and risks for pressure ulcers?

This approach will, amongst other, generate ergonomic knowledge allowing manufacturers, therapists, orthotists, instructors, coaches, to optimize the wheelchair-user interface from an ADL- and sport-performance perspective.

The short-term objective of the Synergy project (four years) is to integrate the generated fundamental knowledge in GIH education programs and to lay the foundations for an Adapted Physical Activity research framework in an (inter-)national collaboration. The long-term objective of the Synergy project, is transforming the GIH education programs into inclusive programs and starting ADL- and sport-specific research lines orchestrated by GIH academic staff in an (inter-)national collaboration.

Synergiprojektets kärnfråga är "Hur påverkar neuromuskuloskeletal funktionsnedsättning (NMSI) aktiviteter i dagligalivet, fysisk aktivitet på fritiden och idrott". NMSI omfattar nedsättning av styrka, rörelseomfång, koordination ochamputation. Funktionsnedsättningen påverkar möjligheten till aktivitet och deltagande på olika sätt och omfattning, vilket inte är väl utforskat.

Kärnfrågan "Hur påverkar NMSI fysisk aktivitet?" är komplex. Denna komplexitet kommer från mångfalden i studiepopulation, de ortopediska hjälpmedel och idrottsutrustningar som används och vilken typ av fysisk aktivitet som involveras. Dessa komponenter är tätt sammankopplade, varvid en förändring i en av faktorerna påverkar övriga faktorer eller deras relation mellan varandra. För att förstå "Hur NMSI påverkar fysisk aktivitet", bör funktionsnedsättning, utrustning och utrustning-användaren och fysisk aktivitet kontrolleras i studiepopulationen.

Det är just detta holistiska tillvägagångssätt vi tillämpar i detta Synergi-projekt. Vi konkretiserar detta genom
(i) att mäta hur funktionsnedsättningen yttrar sig utan kompenserande hjälpmedel (delprojekt 1);
(ii) att kontrollera interaktionen mellan individ och ortopediskt hjälpmedel (delprojekt 2); och
(iii) att väga resultaten från delprojekt 1 och 2 mot verkliga förhållanden i aktiviteter i dagliga livet (ADL) och idrott (delprojekt 3).

Delprojekten involverar olika delstudier (WP) för att nå respektive delprojekts mål. Kombinationer av resultat inom och mellan WP genererar information om hur man optimerar den komplexa interaktionen mellan individen och hens ortopediska hjälpmedel vid utförandet av specifika uppgifter i en given miljö. Målet är att finna den optimala nivån mellan prestation, säker och hälsosam träning, samt optimal teknik samtidigt som risken för skador och sjukdomar minimeras.

Synergi-projektet genererar svar på följande frågor: Hur påverkar NMSI förmågan att köra rullstol i ADL och under dynamiska former som rullstolsidrott? Hur optimerar man interaktionen utrustning-användare, minimerar axelbelastningen och riskerna för upprepade belastningsskador? Hur optimerar man interaktionen utrustning-användare, minimerar belastningen under säte för att minska risken för trycksår?

Detta tillvägagångssätt kommer generera i ny ergonomisk kunskap som gör det möjligt för tillverkare, terapeuter, ortopedingenjörer/tekniker, tränare med flera att optimera interaktionen mellan rullstol-användare ur ett ADL- och idrottsprestationsperspektiv.

Det kortsiktiga målet för Synergi-projektet (fyra år) är att integrera ny grundläggande kunskap i GIH:s utbildningsprogram och att lägga grunden för ett forskningsramverk för anpassad fysisk aktivitet i ett (inter-)nationellt samarbete. Det långsiktiga målet för Synergi-projektet är att säkerställa att GIH:s utbildningar har ett inkluderande innehåll samt starta ADL- och idrottsspecifika forskningslinjer ledd av GIH:s akademiska personal i ett (inter-)nationellt samarbete.

Co-researcher

Funding period

  • 2022 - 2026

Project type

  • Grant to research environment

National Research Field

  • Sport and Fitness Sciences