Fysisk aktivitetsnivå och stillasittande efter hjärtinfarkt, mätt med accelerometer

Physical Activity and sedentary behavior post myocardial infarction, assessed with accelerometry

Projektledare

  • Amanda Lönn

Institution

  • Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, FAH

Finansiärer

  • Riksförbundet HjärtLung

Abstract

Nedan kan du läsa sammanfattningar om projektet på engelska och/eller svenska. Informationen hämtas från publikationsdatabasen DiVA.

Detta är en fortsättning på tidigare forskningsprojekt beviljat av Riksförbundet HjärtLung ”Fysisk aktivitetsnivå och stillasittande efter hjärtinfarkt, mätt med accelerometer” (projektnummer 136/16) av M Ekström 2016.

Datainsamling har pågått sedan 2017. Förutom de aktuella frågeställningarna syftade projektet även till att testa kriterievaliditet av de fysiska aktivitetsfrågor som idag används inom hälso- och sjukvården för att kartlägga patienters fysiska aktivitetsnivå och stillasittandetid samt identifiera individer med behov av stöd för att öka sin fysiska aktivitetsnivå. Detta är gjort i en subgrupp av materialet och publicerat i BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation. Huvudresultaten var att de frågor som idag används har en måttlig validitet jämfört med fysisk aktivitet mätt med accelerometer. Starkast validitet kunde främst konstateras för frågan gällande stillasittande tid (r = 0.37, sensitivitet på 72%) (1). Detta indikerar att frågan kan vara bra att använda inom den kliniska vardagen för att identifiera individer med riskfull stillasittandetid.

Denna fortsättning av projektet har till syfte att via accelerometer undersöka det fysiska aktivitetsmönstret inklusive stillasittande det första året efter en hjärtinfarkt och dess association till kardiovaskulära riskfaktorer och hälsorelaterad livskvalitet, vilket vi bedömer ha stor relevans för patienter efter hjärtinfarkt.

Projekttid

  • 2023 - 2023

Projekttyp

  • Projektbidrag

Nationell ämneskategori

  • Kardiologi
  • Idrottsvetenskap