Unga ryttares rätt till delaktighet - en villkorad rättighet?

Having a voice in the stable - a conditional right for young riders?

Projektledare

  • Karin Redelius

Institution

  • Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, RKS

Finansiärer

  • Stiftelsen Hästforskning

Abstract

Nedan kan du läsa sammanfattningar om projektet på engelska och/eller svenska. Informationen hämtas från publikationsdatabasen DiVA.

The overall aim with the research project is to study and analyse the conditions for a child rights perspective to beimplemented in the stable. Studies show that young people who have a voice and are part of decision-makings in sport tend to continue longer. Having a voice is also an important factor to prevent abuse and harassment. Furthermore, the right to express ones views and to have them accounted for is one of the main principles in the UN Convention on the Right of the Child that will be part of Swedish law in 2020.

Central research questions are:
What are the possibilities in general for young riders to have something to say about their participation : when and on what matters do they have a voice?
What knowledge do instructors and trainers have of a child right's perspective, and what characterizes stable cultures where youths either can or cannot exercise the right to express their views freely and to have them accounted for?
What recourses would leaders benefit from?

Syftet med studien är att undersöka villkoren för unga ryttares rätt till delaktighet. Motiven för en sådan ansats är flerfaldigt: Att vara delaktig och få göra sin röst hörd utgör essenserna i barnkonventionen, och år 2020 inkorporeras konventionen i svensk lag. Att stärka unga ryttares möjlighet till inflytande är viktigt för att förhindra att de utsätts för övergrepp och kränkningar. Upplevelsen av delaktighet har dessutom visat sig vara relaterad till viljan att fortsätta idrotta.

Följande frågor är centrala:
Vilka generella möjligheter har unga ryttare att vara delaktiga i beslut och få sina åsikter beaktade: när och i vilka sammanhang kommer unga till tals?
Vad kännetecknar de stallkulturer som begränsar respektive möjliggör unga ryttares rätt att uttrycka sin mening?
Vilken kunskap har instruktörer och tränare om barnrättsperspektivet och vilka resurser behöver de för att säkerställa att unga ryttares rättigheter tillgodoses?