Forskningsprojekt

Nedan kan du läsa om de forskningsprojekt som bedrivs av forskningsgruppen för fysisk aktivitet, hållbarhet och hjärnhälsa, E-PABS.

Kognitiv beteendeterapi och fysisk aktivitet – En randomiserad kontrollerad studie av rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa

I Sverige introducerade 2005 en ny stressrelaterad diagnos, Utmattningssyndrom (UMS), i svenska versionen av ICD-10, och har sedan dess hastigt ökat. Tillståndet är långvarigt och funktionsnedsättande, kännetecknat av påtaglig och ihållande trötthet, sömnsvårigheter och nedsatt kognitiv funktion.

Syftet med detta projekt är att få fram ny kunskap om omedelbara fysiologiska och psykologiska effekter av fysisk aktivitet för personer med diagnoscerat UMS.

Ansvarig forskare

Victoria Blom

Projektperiod

2022–2025

Samarbetspartners

Medverkande forskare på GIH är Jenny Kling, Olga Tarassova, Örjan Ekblom, Maria Ekblom, Amanda Lönn, och Yiwen Jiang.

Medverkande företagspartners är Avonova hälsa, Monark exercise och Itrim.

Forskningstema

Hållbara beteendeförändringar för hjärnhälsa.

Kardiorespiratorisk kondition och hjärnhälsa i vuxen ålder, baserat på longitudinell och tvärsnittsstudiedesign

I detta projekt är det övergripande målet att utöka kunskapen om sambandet mellan kondition, samt förändring i kondition, under olika delar av livsspannet, och hjärnhälsa senare i livet.

I projektet används en stor databas med insamlad hälsodata, som kombineras med olika nationella register med data rörande olika hjärnhälsoutfall såsom stroke, depression och demens. Hur kön, ålder och annan livsstil påverkar eventuella samband kommer också studeras.

Projektet har beviljats etiskt godkännande.

Ansvarig forskare

Elin Ekblom Bak

Projektperiod

2022–2023

Samarbetspartners

Medverkande forskare på GIH är Magnus Lindwall, Örjan Ekblom och Camilla Wiklund.

Medverkande partners är Health Profile Institute, Abbvie, Bioarctic och Monark exercise.

Forskningstema

Fysisk aktivitet och dess relation till hjärnhälsa genom livet

Tvillingbaserade studier för att undersöka betydelsen av arv och miljö för samband med fysiskt aktivitetsmönster och hjärnhälsa

Tidigare studier saknas av hur arv respektive miljö inverkar på sambandet mellan det fysiska aktivitetsmönstret och psykisk hälsa.

I detta projekt kommer sambandet mellan detaljerade mått på fysisk aktivitet, psykisk hälsa och neuropsykiatriska funktionsvariationer att belysas i ett tvillingmaterial både i tvärsnitt och longitudinellt.

Vi kommer också att studera hur arv och miljö inverkar på det fysiska aktivitetsmönstret i sig.

Ansvarig forskare

Örjan Ekblom

Projektperiod

2022–2028

Samarbetspartners

Medverkande forskare på GIH är Camilla Wiklund, Maria Ekblom, Rui Wang, Victoria Blom, Amanda Lönn och Marjan Pontén.

Medverkande företagspartners är Skandia, IKEA och SATS.

Forskningstema

Fysisk aktivitet och dess relation till hjärnhälsa genom livet.

Mer om projektet

Läs mer om projektet om tvillingbaserade studier i DiVA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Molekylär reglering av BDNF-produktion vid träning

De positiva effekterna av träning för hjärnfunktionen tillskrivs till stor del tillväxtfaktorn BDNF vars nivåer ökar i blodet direkt efter träning. Även om mycket forskning finns på träning och BDNF, så saknas i dag kunskap om till exempel vilka vävnader som bildar BDNF vid träning, om intensiteten är av betydelse, samt vilka molekylära faktorer som ligger bakom.

Projektet ämnar svara på dessa och fler frågeställningar genom att låta unga friska individer cykla vid olika intensiteter samtidigt som arteriellt blod samt blod som lämnar hjärnan och musklerna tas för analys. Projektet är av stor betydelse för vår förståelse om hur träning förbättrar hjärnfunktion.

Ansvarig forskare

Marcus Moberg

Projektperiod

2022–2024

Samarbetspartners

Medverkande forskare på GIH är Olga Tarassova, Maria Ekblom, Abram Katz och Yiwen Jiang.

Medverkande företagspartners är Bioarctic, Abbvie och Monark exercise.

Forskningstema

Neurofysiologiska vägar från rörelsevanor till hjärnhälsa

Rörelsepauser för hjärnhälsa hos rullstolsburna

Projektet utvärderar hur viss typ av fysisk aktivitet kan påverka hjärnhälsan hos rullstolsbrukare som har en ryggmärgsskada och är fysiskt inaktiva.

Stor vikt läggs vid att ta fram övningar som är säkra och hälsosamma och kan genomföras i sittande. Akuta effekter av att genomföra aktivitetspauser med dessa övningar utvärderas på biokemiska och cerebrovaskulära mekanismer.

Ansvarig forskare

Anna Bjerkefors

Projektperiod

2023–2025

Samarbetspartners

Medverkande forskare på GIH är Marcus Moberg, Yiwen Jiang och Maria Ekblom.

Medverkande partners är Permobil, Bioarctic, Rekryteringsgruppen Aktiv rehabilitering och Spinalis.

Forskningstema

Neurofysiologiska vägar från rörelsevanor till hjärnhälsa.

Biomarkörer för neurodegeneration och neuroplasticitet och deras relation till fysiska aktivitetsmönster

Kunskap om de biologiska mekanismer som ligger bakom de positiva effekterna av fysisk aktivitet på kognitiv förmåga är begränsad. En möjlighet är att fysisk aktivitet påverkar neurodegenerativa processer i hjärnan.

I detta projekt samarbetar vi med BioArctic för att mäta neurodegenerativa markörer i blodprover från studier genomförda på GIH. Projektet syftar till att utforska om det finns samband mellan dessa markörer och mått på kondition, fysisk aktivitet och kognition.

Ansvarig forskare

Jonna Nilsson Horre

Projektperiod

2022–2024

Samarbetspartners

Medverkande forskare på GIH är Marcus Moberg, Yiwen Jiang, Maria Ekblom, Abram Katz och Rui Wang.

Medverkande partners är Bioarctic och Abbvie.

Forskningstema

Neurofysiologiska vägar från rörelsevanor till hjärnhälsa.

Effekter av förlängd skoldag på fysisk aktivitet och hjärnhälsa

Syftet med projektet är att utvärdera om en intervention förbättrar psykisk och fysisk hälsa, kognition och skolprestation hos ungdomar.

Delstudie 1: Studera effekter av en kluster-randomiserad skolbaserad intervention. Cirka femtio skolor med elever i åk 8 kommer att delta. Interventionen utförs under en förlängd skoldag, 60 minuter tre gånger i veckan, under ett skolår och omfattar: a) olika typer av fysiska aktiviteter, b) läxstöd med rörelsepaus och c) promenad med ljudbok.

Delstudie 2: Genomföra en processutvärdering av främjande och hindrande faktorer.

Ansvarig forskare

Gisela Nyberg

Projektperiod

2021–2025

Samarbetspartners

Medverkande forskare på GIH är Björg Helgadottir, Örjan Ekblom, Maria Ekblom.

Medverkande från Karolinska Institutet är Susanne Andermo.

Medverkande partners är Skandia, Storytel, SATS och generation PEP.

Forskningstema

Hållbara beteendeförändringar för hjärnhälsa.

Publikationer

Länk till publikationer från projektet om effekter av förlängd skoldag (DiVA) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om projektet om effekter av förlängd skoldag i DiVA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fysiska aktivitetsmönster, kardiorespiratorisk kondition och vaskulära prediktorer för hjärnhälsa

Projektet om hur fysiskt aktivitetsmönster samvarierar med tidiga tecken på hjärt-kärlsjukdom och kognitiv nedsättning baseras på data från SCAPIS-databasen, där högupplösta bilder tagna på blodkärl och organ, och detaljerad information om en rad levnadsvanor, riskfaktorer och kognitiv förmåga finns från hela 30 000 individer.

Studien syftar till kartlägga hur sambandet ser ut i specifika grupper (svenskar mellan 50 och 64 år med olika grad av synliga plack i hjärtats kranskärl).

Ansvarig forskare

Örjan Ekblom

Projektperiod

2023–2025

Samarbetspartners

Medverkande forskare på GIH är Rui Wang, Maria Ekblom och Amanda Lönn.

Medverkande partners är Skandia.

Forskningstema

Fysisk aktivitet och dess relation till hjärnhälsa genom livet.

Hållbara insatser för hälsosamma arbetsplatser

I detta projekt kommer vi att utvärdera effekterna av insatser som syftar till att stödja hållbar fysisk aktivitet på arbetsplatsen med syftet att öka produktiviteten, mental hälsa, kognitiv funktion och minska sjukfrånvaron.

I samarbete med organisationen kommer vi att använda evidensbaserade principer för att utforma, genomföra och utvärdera fysiska aktivitetsinsatser, främst på arbetsplatsen men även under fritiden. Insatserna kommer att baseras på teorier om hälsobeteendeförändring med starkt stöd i forskning.

Ansvarig forskare

Magnus Lindwall

Projektperiod

2023–2025

Samarbetspartners

Medverkande forskare på GIH är Lena Kallings och Ulrika Traneus.

Medverkande partners är SAAB och Itrim.

Forskningstema

Hållbara beteendeförändringar för hjärnhälsa.

Fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner hos skolungdomar

Projektets tre delprojekt syftar till att kartlägga dels samband mellan fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner, dels några av de fysiologiska mekanismer som kan medverka till dessa samband samt dels centrala organisatoriska komponenter som kan stödja hållbar implementering av hjärnhälsofrämjande fysisk aktivitet i skolan.

Deltagarna är i åldern 13–15 år, vilket är en understuderad ålder där förekomsten av psykisk ohälsa börjar öka och där mycket i livet förändras hos unga människor.

Ansvarig forskare

Örjan Ekblom

Projektperiod

2018–2023

Samarbetspartners

Medverkande forskare på GIH är Gisela Nyberg, Karin Kjellenberg, Björg Helgadóttir, Carolina Lunde, Sara Hoy, Maria Fernström och Britta Thedin Jakobsson.

Medverkande partners är COOP, Skandia, Skanska, IKEA, Generation PEP samt Konsumentföreningen i Stockholm med omnejd.

Forskningstema

Synergi mellan våra tre teman Neurofysiologiska vägar från rörelsevanor till hjärnhälsa, Fysisk aktivitet och dess relation till hjärnhälsa genom livet samt Hållbara beteendeförändringar för hjärnhälsa.

Publikationer

Hitta på sidan

Senast ändrad:28 Feb 2023