Analytisk statistik för idrottsvetare 7,5 hp

Kursen riktar sig till studenter med viss erfarenhet av statistik och egen analys sen tidigare. Genom ökad komplexitet i analyser och breddad tillämpning samt koppling till frågeställning och studiedesign förbereds studenten på att självständigt kunna göra hypotesprövning med analytisk statistik i eget datamaterial.

Kursplan

Innehåll

Kursen innehåller dels föreläsningar dels laborationer med analyser av:

  • skillnader (t-test, ANOVA, chi2-test, Mann-Whitney U-test, Wilcoxon), och
  • samband (korrelationer samt regressioner)

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för forskarnivå.

Hitta på sidan

Senast ändrad:28 Jun 2023