Forskningsmetod, kvalitativa data, 7,5 hp

Kursen innefattar dels en seminarieserie kring metodologi, dels laborativa övningar där kvalitativa datainsamlingstekniker prövas och diskuteras.

Kursplan

Innehåll

Kursens mål:

  • Identifiera vilka idrottsrelaterade forskningsproblem som ställer krav på insamling av kvalitativ information samt jämföra och diskutera vilken typ av information som olika insamlingstekniker genererar (intervjuer, observationer och dokument).
  • Skapa och genomföra en forskningsdesign med beaktande av de särskilda metodproblem som är förknippade med intervju- och observationstekniker samt dokumentanalyser.
  • Föra ett kritiskt resonemang om förhållandet mellan olika kunskapsteoretiska utgångspunkter och forskningsmetoder, särskilt i förhållande till frågor om giltighet, tillförlitlighet och etik.
  • Presentera forskningsresultat med kvalitativa data i ett vetenskapligt sammanhang.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå.

Hitta på sidan

Senast ändrad:24 Apr 2023