Latent variabelmodellering I – Strukturell ekvationsmodellering 7,5 hp

Kursplan

Innehåll

Kursens mål:

  • Redogöra för begreppen sökanalys, latent variabelparadigm, grundläggande teorier och begrepp för konfirmatorsk faktoranalys (CFA), strukturella regressionsmodeller(SRM), samt kunna identifiera olika latenta variabla modelleringar.
  • Förstå modellspecifikation och utvärdering, tillämpa CFA och SRM i flerdimensionella datamängder som samlats in från tvärsnittsstudier.
  • Hantera saknade data i latent variabelmodellering och diskutera vetenskapliga bevis, teori och hypoteser bakom en CFA- och SRM-analys.
  • Utföra grundläggande CFA- och SRM-analyser med hjälp av mjukvaror med strukturellekvation (till exempel R och M-plus).

Behörighetskrav

Kandidat- eller masterexamen i hälsovård, idrottsvetenskap, folkhälsa, psykologi, neurovetenskap, utbildningsvetenskap eller motsvarande, inklusive minst 15 hp i statistik.

Hitta på sidan

Senast ändrad:28 Nov 2022