Förvaltning

GIH:s förvaltning ger stöd till studenter och organisationen inom bland annat administration, IT, vaktmästeri, kommunikation, ekonomi och HR. Förvaltningen har också ett ansvar för att säkerställa högskolans myndighetsfunktion.

Förvaltningen leds av en förvaltningschef och består av en ledningsstödsfunktion och fyra avdelningar:

  • Bibliotek, IKT, registratur och arkiv
  • HR och ekonomi
  • Kommunikation, IT och fastighet
  • Utbildnings- och forskningsadministration

Avdelningarna är i vissa fall också uppdelade i underliggande funktioner. Läs mer om varje avdelning nedan.

Förvaltningschef

Björn Sandahl
Telefon: 08-120 537 04
E-post: bjorn.sandahl@gih.se

Funktionen för ledningsstöd

Ledningsstöd är direkt underställt förvaltningschefen och ger stöd till rektor, förvaltningschef och styrelse samt till högskolans disciplinnämnd. Här ingår även en utredningstjänst med uppdrag att stödja högskolans operativa ledning med omvärldsanalyser, fördjupningar inom olika områden, remissvar och dylikt.

Ledningssekreterare

Carina Sundman
Telefon: 08-120 53 705
E-post: carina.sundman@gih.se

Bibliotek, IKT, registratur och arkiv

Här finns information om avdelningen Bibliotek, IKT, registratur och arkiv.

Avdelningschef

Lotta Haglund
Telefon: 08-120 53 804
E-post: lotta.haglund@gih.se

GIH:s bibliotek är ett nationellt centrum för litteratur inom idrott och hälsa. Bibliotekets främsta uppgift är att vara ett stöd för studenternas lärande och för forskarnas och lärarnas arbete, men även att vara en tillgång för den idrottsintresserade allmänheten.

Biblioteket ansvarar för att tillgängliggöra vetenskaplig information, undervisa studenter i informationskompetens, stödja de anställda i informationssökningsprocessen, samt erbjuda en god studiemiljö med kreativ atmosfär för informationssökning och lärande. Biblioteket förvaltar också den idrottshistoriska samlingen.

IKT står för informations- och kommunikationsteknik, och vid GIH erbjuds lärarna stöd i digitala verktyg som används i undervisningen.

I uppdraget ingår även omvärldsbevakning och att delta i nationella nätverk för att sprida kunskap och goda exempel i användningen av digitala verktyg.

GIH:s registrator ansvarar för inkommande och utgående handlingar.

Arkivet vid GIH förvaltar högskolans eget arkiv och Centrum för idrottsforsknings arkiv. Funktionens främsta uppgift är att tillhandahålla och se till att verksamhetsinformation hanteras enligt gällande lagar och förordningar.

Arkivet stödjer medarbetarna när det gäller dokumenthantering och framtagande av arkivhandlingar, upprättar och uppdaterar styrdokument, bevarar och gallrar arkivhandlingar, samt tar fram arkivhandlingar vid förfrågningar från allmänheten.

HR och ekonomi

Här finns information om avdelningen HR och ekonomi.

Avdelningschef

Marielle Andresén
Telefon: 08-120 53 813
E-post: marielle.andresen@gih.se

Funktionsansvarig HR

Malin Andersson
Telefon: 08-120 53 725
E-post: malin.andersson@gih.se

HR-funktionen tar fram policys och riktlinjer för HR-relaterade frågor, ger administrativt och konsultativt stöd till i anställningsärenden samt ansvarar för lönehantering.

Funktionen representerar även arbetsgivaren vid förhandlingar med arbetstagarorganisationer och utgör en arbetsrättslig expertfunktion.

Ekonomifunktionen tar fram policys och riktlinjer för ekonomirelaterade frågor och har ett övergripande administrativt ansvar för ekonomin.

Funktionen ansvarar för den löpande redovisningen och budgetprocessen, samt gör uppföljningar, analyser och prognoser.

Kommunikation, IT och fastighet

Kommunikation, IT och fastighet ger stöd till GIH:s verksamheter inom kommunikation, webb, evenemang, externa relationer, vaktmästeri, fastighet, säkerhet, IT, reception, inköp och upphandling.

Avdelningschef

Sebastian Zander
Telefon: 08-120 53 713
E-post: sebastian.zander@gih.se

Funktionsansvarig kommunikation

Sofie Kierkegaard
Telefon: 08-120 53 708
E-post: sofie.kierkegaard@gih.se

Funktionsansvarig IT

Patrik Blüme
Telefon: 08-120 53 833
E-post: patrik.blume@gih.se

Funktionsansvarig fastighet

Martin Almqvist
Telefon: 070-185 56 21
E-post: martin.almqvist@gih.se

Funktionsansvarig reception

Chatrin Undvall Westholm
Telefon: 08-120 537 98
E-post: chatrin.undvall@gih.se

Utbildnings- och forskningsadministration

Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen arbetar med god och rättssäker myndighetsutövning vad gäller utbildning och forskning, samt erbjuder stöd till studenter, nämnder och institutioner.

Avdelningens uppgift är bland annat antagning, examensbevis, studiedokumentation (Ladok), studie- och karriärvägledning, samordning av stöd till studenter med funktionsnedsättning, samt handläggningsstöd till nämnden.

Avdelningschef

Katarina Offnegårdh
Telefon: 08-120 53 827
E-post: katarina.offnegardh@gih.se

Funktionsansvarig myndighetsutövning och system

Johanna Antonsson
Telefon: 08-120 53 893
E-post: johanna.antonsson@gih.se

Hitta på sidan

Senast ändrad:4 Sep 2023