Forskningsprojekt

Nedan kan du läsa om de forskningsprojekt som bedrivs av forskningsgruppen för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om rörelse, kultur och samhälle (REMO).

Våra projekt som inte är registrerade i DiVA

Nedan listas de projekt som ännu inte är registrerade i vår publikationsdatabas DiVA

Projekt

Projektnamn

Ansvarig forskare

Consumer behaviour and antibiotic resistance: a sustainability issue

Emma Oljans, GIH
Anna-Carin Nordvall, UU

Förflyttningar och förändringar i skolans vardag

Åsa Bäckström, GIH
Joacim Andersson, Malmö universitet

Human Rights in Youth Sport

Karin Redelius, GIH

Sine Agergaard, Aalborg universitet
Åse Strandbu, Norges idrottshögskola (NIH)

Tonårstjejers förhandlingar och praktiker i, genom och om omklädningsrum

Åsa Bäckström

Physical Education Academy

Karin Redelius, GIH
Mikael Quennerstedt, GIH

Daniel Roe, GIH

Anders Frisk, GIH

Potential eller krock i utbildning? Asylsökande ungdomars möte med hälsoundervisning i skolan

Mikael Quennerstedt

(Re)framing Resistance for Sustainable Futures

Emma Oljans och Martin Mickelsson

Selektions- och urvalsprocesser i svensk barnidrott

Karin Redelius, GIH

Jenny Svender, Umeå universitet

Shame on you! & Shame on you 2! Utforskande av användning av ‘fat shaming’ och ’skinny shaming’ i tränares praktik

Mikael Quennerstedt

Skola, sport, skärm: värdeladdade lärandepraktiker

Karin Redelius

Skolsynergin och hjärnhälsaprojektet

Örjan Ekblom

Unga idrottares perspektiv på delaktighet

Karin Redelius, GIH

Inger Eliasson, Umeå universitet

Ämneskunskaper i rörelse i lärarutbildning i idrott och hälsa

Håkan Larsson

Övergångar från lärarutbildning till undervisningspraktik i ämnet idrott och hälsa

Mikael Quennerstedt

Consumer behaviour and antibiotic resistance: a sustainability issue

Antibiotika används i stor utsträckning vid produktion av den mat vi äter. Globalt beror ca 1,2 miljoner dödsfall årligen på infektioner orsakade av resistenta bakterier och denna siffra förutspås öka till 10 miljoner vid år 2050. Antibiotikaresistens (AMR) är med andra ord ett stort hot mot människors hälsa och således ett globalt folkhälsoproblem som har en direkt koppling till levnadsvanor.

Konsumenters livsmedelsval i matbutik kan bidra till att öka eller minska utvecklingen av AMR, och det är således viktigt att främja människors medvetenhet och uppmuntra individer till beteendeförändring för att understödja antibiotikasmarta köpbeslut.

Detta projekt syftar till att utveckla hälsokommunikativa strategier för att öka konsumenters medvetenhet och kunskap om relationen mellan matval och AMR.

Ansvarig forskare

Anna-Carin Nordvall, UU

Emma Oljans, GIH

Projektperiod

2022–pågående

Samarbetspartners

 • Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet
 • Centrum för forsknings- & bioetik, Uppsala universitet.
 • Handelshögskolan vid Umeå Universitet
 • COOP, Sverige

Förflyttningar och förändringar i skolans vardag

En skoldag för högstadieelever består av varierande undervisning i diverse skolämnen. Mellan denna undervisning förflyttar sig eleverna mellan olika klassrum, korridorer, inne- och utemiljöer samt genom matsalar och omklädningsrum. Denna förflyttning har stor betydelse för såväl lärandet i klassrummen och för elevernas sociala liv och välmående. Kunskap om vad som sker i dessa mellanrum, under förflyttningar och förändringar ligger i fokus för detta forskningsprojekt. För elever handlar det om ett praktiskt arbete att göra olika omställningar för att klara av de övergångar som en skoldag innefattar.

Ansvarig forskare

Åsa Bäckström, GIH.

Joacim Andersson, Malmö universitet.

Projektperiod

2022–2025

Samarbetspartners

 • Malmö universitet,
 • Uppsala universitet

Human Rights in Youth Sport

Projektet syfte är att med utgångspunkt i FN:s barnkonvention initiera och stärka samarbetet mellan de nordiska länderna vad gäller forskning om barn- och ungdomsidrott. Projektet har både en ambition att sprida befintlig forskning och att utveckla ny kunskap. En komparativ studie om hur idrottsorganisationer i Danmark, Norge och Sverige arbetar med att implementera barnrättsperspektivet från central till lokal nivå pågår.

Ansvarig forskare

Karin Redelius, GIH

Sine Agergaard, Aalborg universitet

Åse Strandbu, Norges idrottshögskola (NIH)

Projektperiod

2020–2025

Samarbetspartners

 • Aalborg universitet
 • Norges idrottshögskola (NIH)

Physical Education Academy

Physical Education Academy är en så kallad ’teaching academy’ med deltagare från sju europeiska länder finansierat av Erasmus+. Projektets syfte är att stärka lärarutbildningen i Europa samt att öka lärarprofessionens attraktivitet.

Projektet, som leds av Norges idrottshögskola, är omfattande och består av åtta lärosäten, fyra ungdomsskolor och två organisationer runt om i Europa. I projektet identifieras och utprövas ett antal så kallade signaturpedagogiker för att därigenom bland annat utveckla ett gemensamt yrkesspråk som i sin tur kan utveckla undervisningen i idrott och hälsa.

För mer information om projektet se: https://www.physed-academy.com/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvarig forskare

Karin Redelius, GIH
Mikael Quennerstedt, GIH
Daniel Roe, GIH
Anders Frisk, GIH

Projektperiod

2020–2025

Samarbetspartners

Norges idrottshögskola (NIH) samt ytterligare elva lärosäten och organisationer i Europa

Potential eller krock i utbildning? Asylsökande ungdomars möte med hälsoundervisning i skolan

Projektet fokuserar asylsökande ungdomars möten med hälsoundervisning i olika hälsorelaterade skolämnen. Vi avser att skapa kunskap med snarare än på etniska minoritetsgrupper. Så istället för att fokusera på vad de ’gör fel’ utifrån en förgivettagen västerländsk idé om hälsa undersöks hälsa och hälsoundervisning som resurs. Det görs i projektet genom att använda ett så kallat ’strentghs- based approach’ tillsammans med så kallade ’decolonial’ och ‘Southern theories’ där vi identifierar olika hälso resurser och vad som fungerar för personer i den omgivning de för närvarande lever i.

Ansvarig forskare

Mikael Quennerstedt

Projektperiod

2021–2024

Samarbetspartners

 • Dean Barker, Örebro universitet samt Oslo Metropolitan University
 • Valeria Varea, Högskolan Dalarna samt Edith Cowan University
 • Annika Caldeborg, Örebro universitet

(Re)framing Resistance for Sustainable Futures

Utbildning och lärande är en förutsättning för hållbar utveckling och global hälsa. Föreliggande projekt tar utgångspunkt i sociala och politiska dimensioner av utbildning för hållbar utveckling, med ett specifikt fokus på relationen hälsa, levnadsvanor och antibiotikaresistens (AMR).

För att möta den komplexa problematik om antibiotikaresistens behöver människor inte bara lära sig fakta, de behöver även utveckla empowerment, som bland annat innefattar förmågan att kunna agera utifrån kunskaper, kritiskt tänkande och värderingar.

Projektets inledande del har resulterat i intervjuer med 120 elever vid sex olika high schools i Zimbabwe. Delmoment två omfattar två forskningsworkshops bestående av 40 universitetsstudenter och 20 universitetslärare/forskare för samtal om co-Creation beträffande hälsa, levnadsvanor och AMR.

Ansvarig forskare

Emma Oljans, GIH

Martin Mickelsson, UU

Projektperiod

2020 - Pågående

Samarbetspartners

 • SWEDESD, Department of Women´s and Children´s Health, Faculty of Medicine, Uppsala University
 • Department of Science Technology and Design Education, Faculty of Education, Midlands State University, Zimbabwe
 • The Midlands State University Research and Innovation Center, Zimbabwe
 • Department of Nutrition, Dietetics and Food Sciences, University of Zimbabwe
 • UNESCO, Harare Office.

Selektions- och urvalsprocesser i svensk barnidrott

Trots att studier visar att det är ytterst vanskligt att prognostisera vilka barn som i vuxen ålder når elitnivå liksom att tidiga urval ofta gynnar de som är tidigt utvecklade, förekommer selektion i olika former i svensk barn- och ungdomsidrott. Studiens övergripande syfte är att undersöka hur urvalet går till, hur det motiveras samt hur barn i 11-årsåldern upplever selektions- och bedömningsprocessen, både de barn som blir och de som inte blir utvalda

Ansvarig forskare

Karin Redelius, GIH

Jenny Svender, Umeå universitet

Projektperiod

2020–2025

Shame on you! & Shame on you 2! Utforskande av användning av ‘fat shaming’ och ’skinny shaming’ i tränares praktik

Syftet med studierna är att öka kunskapen om användandet av ’fat shaming’ och ’skinny shaming’ inom organiserad idrott ur ett sociokulturellt perspektiv. Mer specifikt så kommer projektet att utforska olika typer ’fat shaming’ och ’skinny shaming’ som används inom olika idrotter i termer av på vilka sätt det används uttalat, underförstått eller oavsiktligt, samt hur olika typer av idrotter bidrar till reproduktionen och normaliserandet av ’fat shaming’ och ’skinny shaming’.

Ansvarig forskare

Mikael Quennerstedt

Projektperiod

2021 - 2023

Samarbetspartners

 • Natalie Barker-Ruchti, Örebro universitet
 • Robert Svensson, Örebro universitet
 • Valeria Varea, Högskolan Dalarna samt Edith Cowan University

Skola, sport, skärm: värdeladdade lärandepraktiker

Skola, sport, skärm är en nystartad forskarskola vars syfte är att öka kunskapen om förhållandet mellan utbildning, fysisk aktivitet och digitala medier. Forskarskolan är ett samarbete mellan tre lärosäten och samlar tre discipliner – utbildningssociologi vid Uppsala universitet, idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan, och medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. Verksamheten omfattar nio doktorander antagna vid forskarutbildningar i de tre disciplinerna vid de medverkande lärosätena.

Ansvarig forskare

Karin Redelius (huvudansvarig), GIH

Åsa Bäckström (medverkande), GIH

Paul Sjöblom (medverkande), GIH

Projektperiod

2022–2027

Samarbetspartners

 • Södertörns högskola
 • Uppsala universitet

Skolsynergin och hjärnhälsaprojektet

Projektets tre delprojekt syftar till att kartlägga dels samband mellan fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner, dels några av de fysiologiska mekanismer som kan medverka till dessa samband samt centrala organisatoriska komponenter som kan stödja hållbar implementering av hjärnhälsofrämjande fysisk aktivitet i skolan.

Ansvarig forskare

Örjan Ekblom

Medverkande forskare Britta Thedin Jakobsson

Projektperiod

2018 - 2023

Samarbetspartners

 • KK stiftelsen

Medverkande partners är COOP, Skandia, Skanska, IKEA, Generation PEP samt Konsumentföreningen i Stockholm med omnejd

Unga idrottares perspektiv på delaktighet

Att vara delaktig och ha inflytande är en rättighet. Idrottsrörelsen vill vara en skola i demokrati och delaktighet främjar lärande. Därför borde unga idrottares delaktighet vara självklar. Tidigare undersökningar vittnar dock om att deras rätt till delaktighet inte tillgodoses i särskilt hög grad – ungas röster hörs svagt eller inte alls. I studien tar vi avstamp i att möjligheten till delaktighet verkar variera, och att mer kunskap behövs om vad som påverkar unga idrottares rätt att vara delaktiga.

Ansvarig forskare

Karin Redelius, GIH

Inger Eliasson, Umeå universitet

Projektperiod

2021 - 2024

Samarbetspartners

 • Umeå universitet

Ämneskunskaper i rörelse i lärarutbildning i idrott och hälsa

Högskoleförordningen anger att lärarstudenter ska utveckla ”ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen” (Högskoleförordningen, examensmål för ämneslärarutbildning). Syftet med projektet är att undersöka vad ämneskunskaper, särskilt ämneskunskaper i rörelse, innebär i lärarutbildning i idrott och hälsa. Studien bottnar i kritiken mot ämnet att inte klara av transformeringen till ett ”kunskapsämne”. I projektet dokumenterar forskarna kurser inom lärarutbildningen för att därigenom utröna vad ämneskunskaper i rörelse innebär.

Ansvarig forskare

Håkan Larsson

Projektperiod

2022 - 2025

Samarbetspartners

 • Dean Barker, Oslo Metropolitan University, Oslo
 • Jan-Eric Ekberg, Malmö universitet
 • Gunn Nyberg, Högskolan Dalarna

Övergångar från lärarutbildning till undervisningspraktik i ämnet idrott och hälsa

I detta forskningsprojekt, finansierat av Vetenskapsrådet (VR) och Centrum för Idrottsforskning (CIF), studerar vi om lärarutbildningen spelar någon roll för undervisningspraktiken i skolan. Genom att fokusera på bedömning för lärande (BFL) som ett specifikt kursinnehåll i lärarutbildningen, undersöker vi hur detta innehåll överförs och förändras under VFU och i färdigutbildade lärares undervisningspraktik.

Ansvarig forskare

Mikael Quennerstedt

Projektperiod

2019–2023

Samarbetspartners

 • Erik Backman, Högskolan Dalarna
 • Gunn Nyberg, Högskolan Dalarna
 • Emil Johansson, Högskolan Dalarna
 • Björn Tolgfors. Örebro universitet

Tonårstjejers förhandlingar och praktiker i, genom och om omklädningsrum

Omklädningsrummet i skolan är en plats som alla elever i svenska skolan möter under sin skolgång. Forskning visar att allt fler skolelever väljer bort att byta om eller duscha i samband med undervisning i idrott och hälsa.

Projektet innefattar två delstudier. Den ena undersöker tonårstjejers omklädningsrumspraktiker genom en etnografiskt inspirerad intervju, den andra undersöker hur lärare i idrott och hälsa hanterar ombyte och omklädningsrum som en del av sin lärarprofession. Projektet bidrar med kunskap om hur tonårstjejer upplever hinder och möjligheter i sin omklädningsrumspraktik, samt hur lärare resonerar kring ombyte och vilken inverkan det kan ha på förutsättningarna för att bedriva undervisning i ämnet.

Ansvarig forskare

Åsa Bäckström, GIH
Lisa Svärling, GIH
John Hellström, GIH

Projektperiod

2022 - 2027

Hitta på sidan

Senast ändrad:10 Jan 2024