Inför disputation eller licentiatseminarium

För att få en licentiat- eller doktorsexamen krävs dels godkänt på de kurser som ingår i forskarutbildningen, dels att du med godkänt resultat skrivit och offentligt försvarat en uppsats vid ett licentiatseminarium eller en disputation.

Avhandlingar staplade på varandra

Steg för slutförande

Nedan kan du läsa om de olika steg som ingår i processen för att slutföra din forskarutbildning och få en examen.

Förberedelser

Ungefär ett år innan planerat licentiatseminarium eller disputation bör du och din handledare ha ett planeringsmöte för att prata om hur avslutningen av utbildningen och examen ska läggas upp.

Det är viktigt att i god tid innan licentiatseminariet/disputationen tillfråga kvalitetsgranskare, opponent och examinator/betygsnämnd och planera in ett datum för examinationen.

Minst fyra månader innan planerad examination ska du ansöka om licentiatseminarium eller disputation. Det gör du genom att fylla i och lämna in en blankett. Det behövs för att beslut om tid och plats för licentiatseminarium/disputation ska kunna fattas och kommuniceras.

I samband med att ansökan om disputation och licentiatseminarium lämnas in ska handledaren boka lokaler för:

  • licentiatseminarium/disputation
  • examinators överläggningar/betygsnämndens sammanträde
  • firande efter examinationen

Beslut och granskning

Det är rektor som fattar beslut om tid och plats för licentiatseminarium eller disputation. Beslutet delges kommunikation som därefter informerar om det i kalendern på GIH:s webbplats.

Handledaren ansvarar för att boka eventuella resor och boende för opponent och betygsnämnd i samband med att beslut är fattat.

Uppsats- eller avhandlingsutkastet ska kvalitetsgranskas i syfte att ge dig och din och handledare en bedömning av omfång och kvalitet på manuset.

Framställning och tryck

De doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser som ges ut vid GIH ska ha ett enhetligt omslag och utseende. Boken består av inlaga, omslag och spikblad. Börja använda wordmallen så tidigt du kan, så slipper du dubbelarbete.

För tryck av avhandlingar har GIH ett avtal med US-AB på KTH Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. De kan också hjälpa dig med bildbehandling vid behov.

Kontakta kommunikationsansvarig för genomgång av omslag och inledande delar av kappan innan du gör provtryck.

Slutversion av avhandlingen laddas upp och hanteras digitalt via deras webbplats 6 veckor innan disputation. Det ger 2 veckor för provtryck (1 ex) och utformning avhandlingen, de flesta gör 2-3 provtryck innan allt blivit rätt. Du kan granska provtrycket på plats på tryckeriet.

OBS! Under slutet av 2023 samt början av 2024 så kodas tryckportalen om. US-AB hanterar då avhandlingarna via ett formulär samt mejl. Se mer info i portalen.

Framställandet av avhandlingen, både i elektronisk och tryckt form, ska ske i god tid innan spikningen, 3 veckor innan disputation. Räkna med 5 arbetsdagar för sluttryck.

Du ska trycka upp 100 exemplar av avhandlingen till spikning och disputation (det inkluderar plikt-, arkiv- och biblioteksexemplar, exemplar att dela ut vid spikning samt disputation, samt för egen del).

Tryckning, bildbehandling, illustrationer och liknande finansieras av den institution du tillhör.

Om du efter tryckning upptäcker fel i avhandlingen kan du göra rättningar i ett errata-blad som sedan bifogas avhandlingen och läggs in i GIH:s publiceringsdatabas DiVA.

Överst på errata-bladet skriver du ditt namn, titeln på avhandlingen och "Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH" (alternativt "Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH" om du skriver på svenska) och rubriken "Errata". Därefter listar du dina rättningar.

Ladda upp errata-bladet i DiVA som pdf-bilaga till din avhandling. I fältet ”Typ” ska du ange "Errata". Du kan också skicka errata-bladet via e-post till biblioteket@gih.se om du behöver hjälp med att ladda upp det.

Publicering, tillkännagivande , kommunikation och spikning

Fyra veckor före disputationen ska avhandlingar registreras i GIH:s publiceringsdatabas DiVA. Licentiatuppsatser registreras i efterhand.

Minst fem veckor innan licentiatseminariet ska du sända ett underlag innehållande abstract och svensk sammanfattning av uppsatsen till högskolans kommunikatörer. Den svenska sammanfattningen får gärna kompletteras med en populärvetenskaplig beskrivning av syfte, frågeställningar och resultat. Dessa kommer utgöra underlag för produktion av pressmeddelande inför examinationen.

Licentiatseminariet ska tillkännages minst tre veckor innan examinationen. Inför det ska du trycka 33 exemplar av uppsatsen till opponent, examinator och ordförande. Övriga 30 exemplar delas ut till seminariedeltagarna. Tryckning görs hos GIH:s vaktmästeri.

Senast i samband med tillkännagivandet av seminariet ska uppsatsen skickas till opponent, examinator och seminarieordförande.

Disputationer tillkännages genom en spikningsceremoni. Detta sker tre veckor innan disputationen i GIH:s bibliotek, i regel klockan 10.00 eller 14.00. Inbjudan till ceremonin sker via e-post.

Till ceremonin ska du ta med dig 15 exemplar av avhandlingen, varav ett ska spikas upp på spikbrädan.

Ceremonin inleds med att bibliotekschefen hälsar välkommen och berättar om spikningsceremonin, och därefter lämnas ordet över till rektor. Du får sedan spika upp din avhandling på spikbrädan och kort berätta vad du har kommit fram till i ditt arbete.

Senast samma dag som spikningen genomförs ska avhandlingen även sändas till opponent, betygsnämnd och disputationsordförande. Den ska också vara elektroniskt spikad, det vill säga vara registrerad i DiVA och därmed tillgänglig i digital form.

Minst tre veckor innan disputationen ska du lämna in ett exemplar av avhandlingen för arkivering till registrator samt tre exemplar till högskolans bibliotek.

Licentiatuppsatsen eller doktorsavhandlingen offentliggörs genom att GIH:s kommunikatörer informerar om den via en nyhet på GIH:s webbplats och via ett pressmeddelande.

Licentiatseminarium och disputation

Licentiatseminariet leds av en ordförande som vanligtvis är ämnets äldsta professor. Betyg för uppsatsen beslutas av examinator. Opponent och handledare överlägger dock med examinator efter seminariet. Hänsyn tas till innehållet i och försvaret av uppsatsen. En licentiatuppsats kan godkännas eller underkännas.

Till licentiatseminariet ska du ta med 30 exemplar av uppsatsen.

Disputationen leds av en ordförande. Betyg för doktorsavhandlingen beslutas av betygsnämnden. Hänsyn tas till innehållet i och försvaret av avhandlingen. Opponent och handledare har rätt att närvara vid betygsnämndens sammanträde och delta i överläggningarna men inte i besluten. En disputation kan godkännas eller underkännas. Enstaka ledamot kan reservera sig mot betygsnämndens beslut, men majoritetsbeslut gäller.

Till disputationen ska du ta med 15 exemplar av avhandlingen.

Tryckning och utskick av licentiatuppsats

När licentiatuppsatsen godkänts ska du trycka minst 30 exemplar av uppsatsen (inklusive plikt-, arkiv- och biblioteksexemplar, samt exemplar för egen del).

För tryck av licentiatuppsatser har GIH ett avtal med US-AB på KTH Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Slutversion av avhandlingen laddas upp och hanteras digitalt via deras webbplats.

Så snart licentiatuppsatsen är tryckt ska du lämna in ett exemplar för arkivering till registrator samt tre exemplar till högskolans bibliotek.

Examen

När du är klar med dina studier ska du ansöka om examen. Här kan du läsa om hur du ansöker om ditt examensbevis, regler och annat som du behöver veta.

Checklistor

Här hittar du checklistor som du kan utgå ifrån i processen inför licentiatseminarium eller disputation.

Kontakt

Nedan hittar du kontaktpersoner beroende på vad din fråga gäller:

  • För frågor om tidplan och finansiering, kontakta studierektor Maria Ekblom.
  • För frågor om registrering i DiVA, kontakta bibliotekarie Karin Jäppinen.
  • För frågor om wordmallen, se anvisningar eller fråga tidigare doktorandkollega.
  • För frågor om tryck, omslag och kappa, kontakta kommunikatör Sofie Kierkegaard.
  • För frågor om populärvetenskapligt underlag, kontakta kommunikatör Louise Ekblom.
  • För frågor om upphandlat tryckeri, kontakta avdelningschef KITF Sebastian Zander.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/infordisputation

Hitta på sidan

Mer information

Det är mycket du ska tänka på när du ska disputera. Till exempel ska din avhandling se ut på ett visst sätt. Här finns information om vad som gäller för mallar och tryck.

Här har vi samlat alla dokument som du behöver i processen med att slutföra din forskarutbildning.

Senast ändrad:4 Jan 2024