Obligatoriska moment

Vid GIH hålls halvtidsseminarium efter motsvarande två års heltidsstudier, samt kvalitetsgranskningsseminarium inför disputation eller licentiatseminarium. Seminarierna syftar till att säkerställa att lärandemålen är på väg att uppnås.

Halvtidsseminarium

Vid halvtidsseminariet ska du ha klarat samtliga obligatoriska kurser inom utbildningen. Två granskare, en extern och en intern, gör då en skriftlig bedömning av arbetets progression och möjligheten för dig att slutföra arbetet inom studietiden. Granskarna ska vara disputerade och minst en ska vara docentkompetent.

Undantag

Undantag från krav på halvtidsseminarium ges för doktorander som har avlagt, eller har för avsikt att avlägga, en licentiatexamen i idrottsvetenskap.

Kvalitetsgranskningsseminarium

Kvalitetsgranskningsseminarium inför disputation och licentiatseminarium sker under utbildningens sista år. Då görs en skriftlig bedömning av arbetets omfång och kvalitet samt eventuella kompletteringar och förändringar som krävs för att uppnå examensmålen för licentiat- respektive doktorsexamen.

Till seminariet utses två granskare, en extern och en intern. Granskarna ska ha docentkompetens eller motsvarande.

Särskilda skäl

Om särskilda skäl föreligger får dock en person med lägst doktorsexamen utses. Med särskilda skäl avses här i första hand ämneskunnighet inom forskningsområdet som bedöms vara av avsevärd relevans för bedömning av avhandlingsmanuset.

Hitta på sidan

Senast ändrad:24 Nov 2022