Astrid Anderssons fond

Här finns anvisningar för Astrid Anderssons fond.

Ändamål

Stipendierna utdelas som resestipendier till lärare vid GIH.

Vem kan söka?

Stipendiet är avsett för lärare vid GIH som undervisar på Ämneslärarprogrammets ämnesinriktning mot idrott och hälsa och vars studieresa kan vara till nytta för verksamheten vid GIH. Företräde ges åt lärare som har en anställning omfattande minst 50% tjänstgöring och som inte tidigare fått stipendium.

Ansökan

Stipendium kan sökas företrädesvis för kurs, studieresa eller annan verksamhet som är relevant för sökandens yrkesutövning vid GIH.

Observera att:

  • Ofullständig ansökan kommer inte att behandlas.
  • Inlämnad ansökan kan inte bytas ut eller kompletteras efter ansökningstidens utgång.
  • Ansökan som inkommer efter ansökningstidens utgång kan inte beaktas.
  • Stiftelsenämndens beslut kan inte överklagas.

Utbetalning

Det maximala stipendiebeloppet är 15 000 kronor.

Redovisning

Redovisning av hur stipendiemedlen har använts ska göras senast på angivet datum. På begäran ska originalkvitton kunna uppvisas. Bristfällig redovisning kan leda till återkrav av stipendiet.

Stipendiemedel som inte tagits i anspråk ska återbetalas till Gymnastik- och idrottshögskolans bankgiro 239-2405. Resterande medel som understiger 200 kronor behöver inte betalas tillbaka.

Hitta på sidan

Senast ändrad:2 Apr 2024