Karin Ljungwaldhs fond

Här finns anvisningar för Karin Ljungwaldhs fond.

Ändamål

Stipendierna utdelas som uppmuntran till kvinnor som studerar till lärare eller ämneslärare med inriktning mot idrott och hälsa eller motsvarande vid Gymnastik- och Idrottshögskolan.

Det maximala stipendiebeloppet är 10 000 kronor per student. Det går att söka stipendium för kurser, studieresor eller annan verksamhet som är betydelsefull för utbildningen och som bedöms förbättra sökandes förutsättningar på den framtida arbetsmarknaden.

Vem kan söka?

Stipendiet riktar sig till kvinnliga lärarstudenter och kvinnliga lärare vid GIH.

Kvinnor som studerar vid GIH:s lärar- eller ämneslärarprogram med inriktning mot idrott och hälsa är behöriga att söka stipendium.

För att kunna få stipendium behöver du vara antagen och registrerad för studier vid GIH och ha studerat minst två terminer och fått 60 högskolepoäng med godkänt resultat i alla kurser som har ingått i utbildningen.

Om du har fått stipendium från GIH tidigare behöver du också ha lämnat in din redovisning. Om du missar att redovisa blir du automatiskt obehörig att söka fler GIH-stipendier fram till dess att redovisningen lämnats in.

Om du har gått flera terminer på GIH ska du ha godkänt resultat i alla kurser som har ingått i utbildningen alla tidigare terminer, 30 högskolepoäng varje termin. Går du din sista termin av utbildningen och har kurser som löper över två terminer ska du ha fullgjort 15 högskolepoäng för att vara berättigad till ett stipendium.

Tänk på

 • Du kan endast beviljas stipendium en gång per år ur fonden. Efter ett beviljat stipendium behöver det därför gå ett år innan du kan bli behörig att söka igen, förutsatt att övriga behörighetsvillkor också är uppfyllda.
 • Eventuell resttentamen ska vara godkänd vid ansökningstillfället.

Ansökan

För att ansöka behöver du fylla i och skicka in en blankett.

Observera att:

 • Vid deltagande i kurs ska kursprogram bifogas ansökan.
 • Om ansökan avser studieresa ska syftet med resan redovisas samt relevansen för det framtida yrkesutövandet.
 • Om medel söks för studieresa måste resebeskrivning lämnas in. Vid resor rekommenderas att i första hand välja ett miljövänligt alternativ.
 • Ofullständig ansökan behandlas inte.
 • Ansökan som kommer in efter ansökningstidens utgång kan inte beaktas.
 • Stipendienämndens beslut kan inte överklagas.

Utbetalning

Handläggning och utbetalning styrs av fondernas bokslut och betalas ut så snart som möjligt efter att beslut om utdelning har publicerats.

Redovisning

Redovisning av hur stipendiemedlen har använts ska göras senast på angivet datum. På begäran ska originalkvitton kunna uppvisas. Bristfällig redovisning kan leda till återkrav av stipendiet.

Stipendiemedel som inte tagits i anspråk senast ett år efter att medlen beviljades återbetalas till Gymnastik- och idrottshögskolans bankgiro 239-2405.

Stipendiet är avsett för kvinnor som är lärare vid Gymnastik- och idrottshögskolan och som undervisar på lärar- eller ämneslärarprogrammet med inriktning mot idrott och hälsa. Företräde ges åt kvinnliga lärare som har en anställning omfattande minst 50 procents tjänstgöring.

Stipendium kan sökas företrädesvis för kurs, studieresa eller annan verksamhet som är relevant för den sökandens yrkesutövning vid GIH.

Det maximala stipendiebeloppet är 10 000 kronor per sökande.

Ansökan

För att ansöka behöver du fylla i och skicka in en blankett.

Observera att:

 • I ansökan ska du redovisa ändamålet med studieresan och ange tjänstgöringsgrad.
 • Ofullständig ansökan behandlas inte.
 • Ansökan som kommer in efter ansökningstidens utgång kan inte beaktas.
 • Stipendienämndens beslut kan inte överklagas.

Utbetalning

Handläggning och utbetalning styrs av fondernas bokslut och betalas ut så snart som möjligt efter att beslut om utdelning har publicerats.

Kom ihåg att ange vilket konto som pengarna ska sättas in på.

Redovisning

Redovisning av hur stipendiemedlen har använts ska göras senast på angivet datum. På begäran ska originalkvitton kunna uppvisas. Bristfällig redovisning kan leda till återkrav av stipendiet.

Stipendiemedel som inte tagits i anspråk senast ett år efter att medlen beviljades återbetalas till Gymnastik- och idrottshögskolans bankgiro 239-2405.

Hitta på sidan

Senast ändrad:21 Nov 2022