Karin Ljungwaldhs fond

Här finns anvisningar för Karin Ljungwaldhs fond.

Ändamål

Stipendierna utdelas som uppmuntran till kvinnor som studerar till lärare eller ämneslärare med inriktning mot idrott och hälsa eller motsvarande vid Gymnastik- och Idrottshögskolan.

Det maximala stipendiebeloppet är 10 000 kronor per student. Det går att söka stipendium för externa kurser, studieresor eller motsvarande som är betydelsefull för utbildningen.

Vem kan söka?

Stipendiet riktar sig till kvinnliga lärarstudenter och kvinnliga lärare vid GIH.

Kvinnor som studerar vid GIH:s lärar- eller ämneslärarprogram med inriktning mot idrott och hälsa är behöriga att söka stipendium.

Innan du kan söka stipendium behöver du vara antagen och registrerad för programstudier vid GIH samt ha genomfört minst två terminer av studier (60 högskolepoäng) vid GIH med godkänt resultat. Om du har studerat fler än två terminer vid GIH ska du ha läst 30 högskolepoäng varje termin från programstart fram till ansökningsperioden, och vara godkänd i alla kurser som har ingått i utbildningen.

Tänk på

 • Du kan endast beviljas stipendium en gång per år ur fonden. Efter ett beviljat stipendium behöver du ha tagit 60 nya högskolepoäng innan du kan bli behörig att söka igen, förutsatt att övriga behörighetsvillkor också är uppfyllda.
 • Om du har fått stipendium från GIH tidigare behöver du ha lämnat in din redovisning. Om du missar att redovisa blir du automatiskt obehörig att söka fler GIH-stipendier fram till dess att redovisningen lämnats in.
 • Eventuell resttentamen ska vara godkänd vid ansökningstillfället.

Ansökan

För att ansöka behöver du fylla i och skicka in en blankett.

Observera att:

 • Vid deltagande i kurs ska kursprogrammet bifogas ansökan.
 • Om ansökan avser studieresa ska syftet med resan redovisas samt relevansen för det framtida yrkesutövandet.
 • Om medel söks för studieresa måste resebeskrivning lämnas in. Vid resor rekommenderas att i första hand välja ett miljövänligt alternativ.
 • Ofullständig ansökan behandlas inte.
 • Ansökan som kommer in efter ansökningstidens utgång kan inte beaktas.
 • Stiftelsenämndens beslut kan inte överklagas.

Utbetalning

Handläggning och utbetalning styrs av fondernas bokslut och betalas ut så snart som möjligt efter att beslut om utdelning har publicerats.

Redovisning

Redovisning av hur stipendiemedlen har använts ska göras senast på angivet datum. På begäran ska originalkvitton kunna uppvisas. Bristfällig redovisning kan leda till återkrav av stipendiet.

Stipendiemedel som inte tagits i anspråk senast ett år efter att medlen beviljades återbetalas till Gymnastik- och idrottshögskolans bankgiro 239-2405.

Stipendiet är avsett för kvinnor som är lärare vid Gymnastik- och idrottshögskolan och som undervisar på lärar- eller ämneslärarprogrammet med inriktning mot idrott och hälsa. Företräde ges åt kvinnliga lärare som har en anställning omfattande minst 50 procents tjänstgöring.

Stipendium kan sökas företrädesvis för kurs, studieresa eller annan verksamhet som är relevant för den sökandens yrkesutövning vid GIH.

Det maximala stipendiebeloppet är 10 000 kronor per sökande.

Ansökan

För att ansöka behöver du fylla i och skicka in en blankett.

Observera att:

 • I ansökan ska du redovisa ändamålet med studieresan och ange tjänstgöringsgrad.
 • Ofullständig ansökan behandlas inte.
 • Ansökan som kommer in efter ansökningstidens utgång kan inte beaktas.
 • Stiftelsenämndens beslut kan inte överklagas.

Utbetalning

Handläggning och utbetalning styrs av fondernas bokslut och betalas ut så snart som möjligt efter att beslut om utdelning har publicerats.

Redovisning

Redovisning av hur stipendiemedlen har använts ska göras senast på angivet datum. På begäran ska originalkvitton kunna uppvisas. Bristfällig redovisning kan leda till återkrav av stipendiet.

Stipendiemedel som inte tagits i anspråk senast ett år efter att medlen beviljades återbetalas till Gymnastik- och idrottshögskolans bankgiro 239-2405.

Hitta på sidan

Senast ändrad:2 Apr 2024