Elisabeth och Gunnar Liljedahls stiftelse

Här finns anvisningar för Elisabeth och Gunnar Liljedahls stiftelse.

Ändamål

Stipendiet utdelas i syfte att stödja forskning som direkt eller indirekt syftar till förebyggande insats, tidig upptäckt, behandling eller annan relevant insats gällande hjärt- och kärlsjukdom.

Stipendium kan sökas för forskningsprojekt, kurs, studieresa, utrustning eller annan verksamhet av relevans för forskningsområdet.

Vem kan söka?

Stipendiet riktar sig företrädesvis till forskarstudenter och yngre forskare, som disputerat senast tre år före ansökningstidens utgång. De sökande ska vara anställda vid GIH eller ha anknytning till GIH.

Forskare och forskarstudenter som har publicerat sina forskningsresultat i internationella vetenskapliga tidskrifter kommer att prioriteras.

Tänk på

  • Stipendiet kan sökas varje år. Om du tidigare fått ett stipendium ut stiftelsen kan du därmed söka på nytt nästkommande år.
  • För att vara behörig till ett nytt stipendium behöver du också ha redovisat hur ett tidigare erhållet stipendium har använts i enlighet med anvisningarna om redovisning av medel ur fonden.

Ansökan

För att ansöka behöver du fylla i och skicka in en blankett.

I din ansökan ska du motivera syftet med ansökan. Om ansökan avser medel för kurs, studieresa eller konferens ska kursplan eller program bifogas.

Observera att:

  • Ansökan ska lämnas in i fyra exemplar.
  • Stiftelsenämndens beslut kan inte överklagas.

Redovisning

Det ska göras en redovisning med kvitton eller bestyrkta kopior av kvitton över vad stipendiemedlen använts till. Redovisningen skickas in senast på angivet inlämningsdatum.

Därutöver ska du redovisa status i det forskningsprojekt för vilket medel beviljats. Om medel har beviljats för kurs, studieresa eller konferens ska redovisningen ske i form av rapport eller artikel.

Stipendiemedel som inte tagits i anspråk senast ett år efter att medlen beviljades återbetalas till Gymnastik- och idrottshögskolans postgirokonto 955985-7.

Hitta på sidan

Senast ändrad:17 Nov 2023