Elin Johnsons fond och Samfonden

Här finns anvisningar för Elin Johnsons fond och Samfonden.

Ändamål

Enligt testator ska stipendierna utdelas som bidrag för möjliggörande av studier vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, för student inom programutbildning, samt vid utbildning på forskarnivå. Studenter från utlandet ska särskilt beaktas.

Vem kan söka?

Student inom programutbildning, student inom utbildning på forskarnivå samt utländsk student som deltar i ett utbytesprogram eller motsvarande.

Innan du kan söka stipendium behöver du vara antagen och registrerad för programstudier vid GIH samt ha genomfört minst två terminer av studier (60 högskolepoäng) vid GIH med godkänt resultat. Om du har studerat fler än två terminer vid GIH ska du ha läst 30 högskolepoäng varje termin från programstart fram till ansökningsperioden, och vara godkänd i alla kurser som har ingått i utbildningen vid GIH.

Studenter antagna vid Sport Management programmet kan söka den termin då de är registrerade vid GIH och har läst 60 högskolepoäng vid GIH.

Du som är student på GIH:s master- eller magisterprogram är behörig att söka stipendiet under förutsättning att du klarat samtliga kurser som ingår i din master- eller magisterexamen. Kurser som läses vid andra lärosäten får räknas in i examen. Detta undantag tillämpas endast om du kan uppvisa ett intyg ifrån examinator som styrker att kurserna får räknas in för examen på master- eller magisterprogrammet vid GIH. Därtill ska övriga kriterier för att söka stipendier vara uppfyllda.

Du som är student på forskarnivå ska ha genomfört ditt första år på forskarnivå vid GIH med godkänt resultat. Detta ska bekräftas med intyg från din handledare.

Utländsk student som endast vistas en termin vid GIH ska kunna påvisa att hen aktivt bedriver studier inom utbytesprogram eller motsvarande. Detta bekräftas med intyg från utbildningsavdelningen.

Vad kan man söka för

Ett maximalt stipendiebelopp om 15 000 kronor per student kan sökas. Stipendium kan sökas för merkostnader i samband med utbildningen, så som träningskläder, träningsskor, utrustning för friluftsliv, kurslitteratur, dator, SL-kort för transport till och från GIH, samt vissa resor. De resor som går att få stipendium för ur Elin Johnsons fond är Abisko/Björkliden, Ramundberget och VFU-resa (transport, ej mat och boende). Om du söker för VFU-resa behöver du motivera varför du vill göra resan samt bifoga intyg från lärare vid GIH.

Forskarstuderande kan söka för kurslitteratur, SL-kort och utrustning med relevans för forskarutbildningen. Forskarstuderande kan även söka för resor som ingår i forskarutbildningens obligatoriska moment. Intyg från handledare som styrker att momentet är obligatoriskt ska då bifogas ansökan.

Det går inte att få stipendium till mat, boendekostnader, kåravgift, anmälningsavgifter eller andra slags resor än de som anges ovan. Det går inte heller att få stipendium till saker du inte sökt för samt övrigt som inte står angivet i kriterierna.

Tänk på

  • Du kan endast beviljas stipendium en gång per år ur fonden. Efter ett beviljat stipendium behöver det därför gå ett år innan du kan bli behörig att söka igen, förutsatt att övriga behörighetsvillkor också är uppfyllda.
  • Om du har fått stipendium från GIH tidigare behöver du också ha lämnat in din redovisning. Om du missar att redovisa blir du automatiskt obehörig att söka fler GIH-stipendier fram till dess att redovisningen lämnats in.
  • Eventuell resttentamen ska vara godkänd vid ansökningstillfället.

Ansökan

För att ansöka behöver du fylla i och skicka in en blankett.

Observera att:

  • Ofullständig ansökan kommer inte att behandlas.
  • Inlämnad ansökan kan inte bytas ut eller kompletteras efter ansökningstidens utgång.
  • Ansökan som inkommer efter ansökningstidens utgång kan inte beaktas.
  • Stiftelsenämndens beslut kan inte överklagas.

Utbetalning

Handläggning och utbetalning styrs av fondernas bokslut och betalas ut så snart som möjligt efter att beslut om utdelning har publicerats.

Redovisning

Redovisning av hur stipendiemedlen har använts ska göras senast på angivet datum. På begäran ska originalkvitton kunna uppvisas. Bristfällig redovisning kan leda till återkrav av stipendiet.

Vid köp av begagnad utrustning behöver skärmdump av betalning via Swish eller ett kontoutdrag bifogas.

Stipendiemedel som inte tagits i anspråk ska återbetalas till Gymnastik- och idrottshögskolans bankgiro 239-2405. Resterande medel som understiger 200 kronor behöver inte betalas tillbaka.

Hitta på sidan

Senast ändrad:2 Apr 2024