Överste och Fru Adolf Johnssons fond

Här finns anvisningar för Överste och Fru Adolf Johnssons fond.

Ändamål

Enligt testators vilja ska medel ur fonden utdelas efter förslag av lärarkollegiet som stipendier åt behövande, duktiga studenter på så sätt att det årligen disponibla beloppet till stipendier blir lika stort för kvinnliga och manliga studenter.

Stipendiet utannonseras årligen vid ett eller flera tillfällen.

Behöriga att nomineras

Student som slutfört ett självständigt arbete på kandidat-, magister- eller masternivå kan nomineras till Överste och Fru Adolf Johnssons fond.

För de studenter som skriver sitt självständiga arbete sista terminen under utbildningen, och därmed inte avslutat den vid ansökningstidens utgång, godkänns ansökan utan registrering av studenten förutsatt att nomineringen kommer in senast följande termin.

Om du har fått stipendium från GIH tidigare behöver du också ha lämnat in din redovisning. Om du missar att redovisa blir du automatiskt obehörig att söka fler GIH-stipendier fram till dess att redovisningen lämnats in.

Urvalsgrund

För att bli nominerad krävs att du är antagen och registrerad för studier vid GIH.

Företräde ges åt student som har uppnått godkänt resultat samtliga tidigare terminer vid GIH motsvarande 30 högskolepoäng per termin och har mycket goda studieresultat. Ytterligare ett krav är att studentens uppsats ska fått betyget VG.

Ansökan

Nominering av student till stipendierna görs av handledare eller examinator. Nomineringen ska innehålla en skriftlig motivering tillsammans med redogörelse för eventuella omständigheter utifrån ovan angivna förutsättningar och urvalsgrunder. Handledare/examinator ska sedan signera. Nomineringen görs via en särskild blankett.

Observera att:

  • Ofullständig ansökan kommer inte att behandlas.
  • Ansökan som inkommer efter ansökningstidens utgång kan inte beaktas.

Redovisning

Redovisning av hur stipendiemedlen har använts ska göras senast på angivet datum. På begäran ska originalkvitton kunna uppvisas. Bristfällig redovisning kan leda till återkrav av stipendiet.

Stipendiemedel som inte tagits i anspråk senast ett år efter att medlen beviljades återbetalas till Gymnastik- och idrottshögskolans bankgiro 239-2405.

Stiftelsenämndens beslut kan inte överklagas.

Tidigare stipendiemottagare

Sedan 2013 har stipendiet tilldelats studenter som har skrivit uppsatser av mycket hög kvalitet.

Visar 1 - 10 av 18

Hitta på sidan

Senast ändrad:4 Okt 2023