Stöd vid funktionsnedsättning

Alla studenter vid GIH ska kunna studera på lika villkor. Om du har en funktionsnedsättning finns det möjlighet att få stöd i din studiesituation.

Kvinnlig student med hörlurar och laptop

Vad menas med funktionsnedsättning?

Diskrimineringslagen (2008:567) definierar funktionsnedsättning som: ”varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.”

En tillfällig skada eller sjukdom som förväntas gå över definieras inte som en varaktig funktionsnedsättning.

Exempel på funktionsnedsättningar som kan berättiga till pedagogiskt stöd:

 • Läs- och skrivsvårigheter
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Psykisk ohälsa
 • Syn- eller hörselnedsättningar
 • Rörelsenedsättningar
 • Kroniska sjukdomar andra sjukdomstillstånd som påverkar studiesituationen

Vem kan få pedagogiskt stöd?

För att beviljas pedagogiskt stöd behöver du ha dokumentation (läkarutlåtande eller läkarintyg) som styrker varaktig funktionsnedsättning.

Du måste ansöka i god tid för att det ska finnas tid att förbereda stödet inför terminsstart. Sök gärna direkt när du har fått ditt antagningsbesked.

Ansöka om pedagogiskt stöd

GIH fattar beslut om pedagogiskt stöd i ett system som heter Sveriges nationella administrations- och informationssystem för samordnare, Nais.

Gör så här för att ansöka om pedagogiskt stöd:

 • Gå till Nais webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och välj lärosäte "Gymnastik- och idrottshögskolan".
 • Logga in med ditt GIH-konto eller samma inloggning som du använder till antagning.se och följ instruktionerna.
 • Kontrollera dina kontaktuppgifter.
 • Ladda upp intyg som styrker din funktionsnedsättning.
 • Beskriv din studiesituation; vilken kurs eller vilket program du ska gå och hur du tror att din funktionsnedsättning kommer att påverka dina studier.
 • Kontrollera din ansökan och skicka in.

När du har gjort din ansökan kommer du få boka ett möte med GIH:s samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Ni går då igenom vilka behov av stöd som du har.

Innan mötet är det bra om du funderar över vad som inte fungerat i dina tidigare studier och vilket behov du tror att du behöver. Stödet ska vara rimligt utifrån din funktionsnedsättning samt kurskraven och lärandemålen. Intyg eller utredning, inte minst vad gäller dyslexi, kan fungera som bra grund för planeringen då speciella behov av stöd ofta anges i dessa.

Intyg om stödinsatser

Efter mötet skriver samordnaren ut ett intyg om det stöd som beslutats. Intyget kan också innehålla rekommendationer där den aktuella institutionen beslutar om stöd. Med intyget får du även ett följebrev där förutsättningarna för att få stödet anges.

Det här stödet kan du få

Det finns flera olika former av pedagogiskt stöd. Det är du och GIH:s samordnare för studenter med funktionsnedsättning som tillsammans diskuterar fram vad som kan vara aktuellt för just dig.

Anteckningshjälp

Anteckningshjälp innebär att du får hjälp av en kurskamrat med anteckningar under föreläsningar och seminarium.

Du måste själv närvara vid föreläsningen eller seminariet för att få anteckningshjälp. Som mottagare av stödet ansvarar du för bearbetningen av anteckningarna. Anteckningar får endast användas för eget bruk och inte spridas vidare. Du kan inte få anteckningshjälp vid praktiska genomgångar eller gruppseminarium.

Du ansvarar själv för att fråga en kurskamrat om hen kan tänka sig att hjälpa dig.

Beslut om anteckningshjälp fattas av GIH:s samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Du som är anteckningsstöd åt person med funktionsnedsättning

Om du vill vara anteckningsstöd behöver du göra en ansökan och få en anställning. Kontakta GIH:s samordnare för studenter med funktionsnedsättning för mer information.

Som anteckningsstöd är du anställd i två terminer.

Arvode

Som anteckningsstöd får du ett arvode som för närvarande är 50 kronor per timme för en student, 100 kronor per timme för två studenter och så vidare.

För att få ditt arvode utbetalt ska du fylla i en blankett och skicka den till samordnaren senast den 10:e varje månad (förutom i juni och december då den ska ha inkommit senast den 3:e). Du får ditt arvode utbetalt runt den 25:e samma månad.

Blanketter för anställning och timspecificering skickas ut av samordnaren vid anställningen.

Studentmentor

En studentmentor hjälper till med studieplanering och studieteknik.

Tanken är att mentorsstödet ska vara en introduktion till planering och strukturering, och hjälpa dig att bli mer självständig i dina studier.

Om du beviljas mentorstöd kommer samordnaren att utlysa tjänsten bland studenter i högre årskurser på GIH. Mentorer ska vara studieerfarna studenter som själva har mycket goda studievanor, god framförhållning med planering och som utan problem har klarat av samtliga lästa kurser.

Beslut om stödet gäller max tre timmar i veckan. Finns det goda skäl kan stödet förlängas.

Teckenspråkstolk

Student som är hörselskadad eller döv kan få teckenspråkshjälp i undervisningen.

Behov av teckenspråkstolk bör anmälas i mycket god före utbildningens start.

Det är viktigt att du noga läser igenom vad som gäller, som exempelvis vid avbokning av tolken när du själv inte kan närvara vid undervisningen.

Beslut om teckenspråkstolk fattas av GIH:s samordnare för studenter med funktionsnedsättning i samband med antagningen.

Förlängd tentamenstid och alternativ tentamen

Om du, på grund av din funktionsnedsättning, inte kan genomföra tentamen enligt ordinarie form har du möjlighet att få förlängd tentamenstid med 25 procent eller alternativ tentamen.

Förlängd tentamenstid innebär att du får lite längre tid på dig än andra studenter. Alternativ tentamen kan till exempel vara att få använda dator med talsyntes vid salstenta.

Beslut om att få förlängd eller alternativ tentamen tas i samråd mellan examinator och utbildningssamordnare. Det är examinatorn som beslutar om examinationsformen.

Lån av dator vid tentamen

Vid behov kan du få låna en dator av GIH för att göra din skriftliga tentamen.

Du ansvarar själv för att anmäla ditt behov av att låna en dator hos ansvarig lärare eller tentamenssamordnare vid kursstart.

Du får inte själv hämta ut datorn innan examinationen, utan får denna av tentamenssamordnaren vid examinationstillfället. Datorn ska återlämnas till tentamensvakten eller läraren direkt efter examinationen.

För att få stödet måste det finnas med i intyget som beslut alternativt som rekommendation.

Ljudupptagning under föreläsningar

Vid behov kan du spela in ljud från en föreläsning, med till exempel din telefon.

Informera läraren eller föreläsaren i god tid innan föreläsningen om att du behöver spela in. För att spela in föreläsningen måste du själv närvara under föreläsningen.

Ljudupptagningen måste följa reglerna kring ljudupptagning som bland annat innefattar att den endast får användas för eget bruk och ska raderas när den inte längre behövs.

Längre tid för skriftliga inlämningsuppgifter

Vid behov kan du få längre tid på dig vid till exempel uppsatser, hemtentamen och inlämningsuppgifter.

I ditt besked anges vad du har rätt till.

Du ska informera läraren om ditt beslut om stödet senast vid kursstart.

Anpassad kurslitteratur och lektörshjälp

Om du har svårt för att läsa kurslitteraturen finns det möjlighet att lyssna på böckerna i stället. Du kan även få hjälp med att läsa in kurskompendier från GIH.

Talsyntes

Om du har svårt för att läsa kurslitteraturen finns det möjlighet att lyssna på böckerna i stället. Du laddar då ner eller strömmar böckerna via talbokskatalogen Legimus. Inloggningsuppgifter till Legimus får du från GIH:s bibliotek.

Artiklar och kortare texter som inte finns i Legimus kan du få upplästa med hjälp av programmet ClaroRead. Detta program har alla GIH-studenter tillgång till. Enstaka kapitel i en bok (max 15 sidor på grund av upphovsrättsregler) kan skannas in, texttolkas och sedan läsas upp av ClaroRead.

För mer information, kontakta GIH:s bibliotek.

Lektörshjälp

I undantagsfall kan du få lektörshjälp, vilket innebär att du får hjälp med att läsa in kurskompendier från GIH. Observera att det endast gäller mindre mängder av text och att det på grund av det tidskrävande arbetet med att läsa in ett kompendium krävs god framförhållning.

Kontakta din lärare om du ser att du är i behov av detta.

Ytterligare stödåtgärder

Här finns information om övrigt stöd som du som har en funktionsnedsättning kan få.

Extra handledning

Vid behov har du möjlighet att få stödundervisning eller extra handledning. Beslut fattas av institutionen.

Hörseltekniska hjälpmedel

Du kan få låna en portabel hörslinga om du ska ha undervisning i en sal där fast slinga saknas. I aulan finns en fast hörslinga.

Genomgång av kurs-PM för planering av studierna.

Stödet rekommenderas att ges av ansvarig lärare eller av studentmentor. Kontakta läraren i kursen senast vid kursstart om det finns ett behov.

Utskick av föreläsningsmaterial inför lektionen.

Kontakta läraren i kursen senast vid kursstart om det finns ett behov.

Presentation i mindre grupper.

Möjligheten att få hålla en presentation i en mindre grupp kan vara ett bra stöd när det gäller neuropsykiatrisk diagnos eller psykisk ohälsa där det finns angivet social ångest eller svårigheter med koncentrationen. Kontakta läraren i kursen senast vid kursstart om det finns ett behov.

Extra handledning vid uppsatsskrivande.

Kontakta läraren i kursen senast vid kursstart om det finns ett behov.

Fysisk studiemiljö

Vid behov kan du få anpassningar för din fysiska studiemiljö, till exempel i form av ståbord. Vid behov, skicka e-post till studievagledning@gih.se.

Andra specialarrangemang i undervisning

I överenskommelse med studenten erbjuder GIH även:

 • kopiering av bilder innan föreläsningarna
 • att kopiera med större text för lättare läsning
 • användning av enklare miniräknare vid tentamen
 • anpassade, mindre grupper vid laborationer

Tips och länkar

Här har vi samlat tips som kan vara användbara om du är student med funktionsnedsättning.

Plugga med dyslexi

En serie om fem filmer från Uppsala universitet som lyfter vilka svårigheter studenter som har dyslexi kan uppleva i sina studier, och hur lärare kan agera för att förbättra studiesituationen.

Skrivguiden

Skrivguiden har utvecklats av bibliotek och skrivverkstäder vid fyra olika lärosäten och ger stöd i akademiskt skrivande.

Tips om studieteknik

Tips och råd om studieteknik från Stockholms universitet.

Verktyg för läsning, skrivning och räkning

Dyslexiförbundet har tagit fram förslag på hjälpmedel som finns för läsning, skrivning och räkning.

Ditt ansvar för att få stöd

För att få rätt stöd från start ska du i god tid, senast vid kursstart, kontakta examinator eller kursansvarig lärare. Visa ditt intyg och prata om vilka rekommendationer om stöd som är möjliga för den aktuella kursen. Det gäller främst för obligatoriska moment och lärandeaktiviteter.

Vid kursstart ska du även kontakta examinator för att diskutera hur prov och examinationer kan anpassas.

Ansvar för verktyg

Tänk på att du har ett eget ansvar för att arbeta med de verktyg som finns som stöd vid GIH, som till exempel talsyntes, rättstavningsprogram och verktyg för inspelning.

Annat stöd?

Om du upplever att du behöver annat pedagogiskt stöd än det som du och samordnaren kommit överens om ska du kontakta samordnaren för att diskutera detta.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/funktionsnedsattning

Hitta på sidan

Kontakt

Fysisk tillgänglighet

Alla har rätt till en likvärdig studiemiljö oavsett funktionsförmåga. Här hittar du information om den fysiska tillgängligheten på GIH.

Senast ändrad:25 Apr 2024