Forskningsprojekt

Forskningen inom HPI-gruppen pågår delvis i avgränsade projekt som fått medel från finansiärer, men också utifrån intresse samt i samverkan av externa forskare. Nedan återges några av de tidigare och pågående projekten.

Våra projekt

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om det projekt du är intresserad av. Klickar du på ansvarig forskare kommer du till deras profilsida där du kan läsa mer om deras intressen inom forskning och se publikationer.

Projekt

Projektnamn

Ansvarig forskare

Fysiskt aktivitetsmönster och kondition samt förändring av dess betydelse för primär- och sekundärprevention av kardiovaskulär sjukdom samt vid COVID-19.

Elin Ekblom Bak

Kondition och fysiskt aktivitet i ett livslångt perspektiv vid prevention av cancer

Elin Ekblom Bak

Stillasittande och kondition i den svenska arbetsföra befolkningen

Elin Ekblom Bak


Fysiskt aktivitetsmönster och kondition samt förändring av dess betydelse för primär- och sekundärprevention av kardiovaskulär sjukdom samt vid COVID-19.

Syftet är att studera betydelsen av fysiskt aktivitetsmönster och kondition, samt förändringar av dessa, för insjuknande, återinsjuknande och död i hjärt-kärlsjukdom hos män och kvinnor i olika åldrar.

Ett ytterligare syfte är att studera sambandet mellan fysiskt aktivitetsmönster och kondition i relation till insjuknande, intensivvård och död i COVID-19.

Ansvarig forskare

Elin Ekblom Bak

Projektperiod

2021–2023

Samarbetspartners

Hjärt-Lungfonden (Forskningsfinansiär)

Act To Prevent - Kondition och fysiskt aktivitet i ett livslångt perspektiv vid prevention av cancer

Det övergripande syftet är att studera betydelsen av förändring av kondition och fysisk aktivitet under livsloppet för prevention av olika typer av cancer hos män och kvinnor i olika åldrar ur den svenska arbetsföra befolkningen.

Målet med projektet är att generera ny och direkt applicerbar klinisk kunskap kring om förändring i kondition och fysisk aktivitet under olika delar av livet kan påverka risken för insjuknande och död i cancer. Därtill är målet att kunna identifiera riskgrupper för att bidra till en jämlik och god hälsa i befolkningen.

Ansvarig forskare

Elin Ekblom Bak

Projektperiod

2022–2024

Samarbetspartners

Cancerfonden (Forskningsfinansiär)

Stillasittande och kondition i den svenska arbetsföra befolkningen – trender och betydelse för hälsa, hjärt-kärlsjukdom och livslängd i ett 30-årsperspektiv

Syftet är att studera betydelse av sittande på arbetet och fritiden samt kondition för upplevd hälsa och riskmarkörer för metabol ohälsa, samt trender och betydelse av den fysiska arbetssituationen och konditionsnivå för hjärt-kärlsjukdom samt livslängd över en 30-årsperiod, och hur detta varierar mellan kön, ålder, utbildningsnivåer och yrken. Därtill kommer köns- och åldersspecifika gränsvärden för kondition att identifieras.

Detta projekt kan generera kunskap för framtida hälsostrategiska beslut av såväl arbetsgivare som politiker genom rekommendationer till den enskilde arbetstagaren, arbetsgivaren och samhället i stort. Den stora andelen kvinnor är högst relevant, då kvinnor historiskt sett är understuderade. Jämförande analyser inom/mellan ålders-, utbildnings- och yrkesgrupper möjliggör analyser av variation i livsstil och hälsa ur ett mångfalds- och jämlikhetsperspektiv.

Ansvarig forskare

Elin Ekblom Bak

Projektperiod

2019–2023

Samarbetspartners

FORTE (Forskningsfinansiär)

Hjärt-Lungfonden (Forskningsfinansiär)

Hitta på sidan

Senast ändrad:13 Jan 2023