Psykologi

Psykologi handlar om hur psykologiska faktorer och processer påverkar individen vid idrottsutövande och fysisk aktivitet, i såväl tävlingsidrott som träning.

Psykologi utifrån ett idrotts- och hälsoperspektiv

På GIH handlar psykologi om det vetenskapliga studiet av människors tankar, känslor och beteenden utifrån ett idrotts- och hälsoperspektiv. GIH är tillsammans med KTH ett Riksidrottsuniversitet, och erbjuder studenterna föreläsningar och kompetens inom idrottspsykologi.

Utbildning

Psykologiämnet på GIH delas idag upp i två huvudkategorier:

  • Idrottspsykologi
  • Hälsopsykologi

Idrottspsykologi innefattar framför allt prestationspsykologi (sport psychology på engelska). Hälsopsykologi handlar dels om sambanden mellan fysisk aktivitet, träning och psykologisk hälsa och motivation till beteendeförändringar kopplat till hälsa (exercise psychology på engelska), dels om stress och psykosocial hälsa.

Psykologiämnet är representerat på de flesta utbildningsprogrammen vid GIH, men framför allt på tränarprogrammet, hälsopromotionsprogrammet och masterprogrammet. Både idrottspsykologi och hälsopsykologi förekommer på en rad olika fristående kurser och det finns även fristående kurser specifikt inriktade bara mot idrottspsykologi.

Forskning

Några exempel på forskningsområden inom idrottspsykologi på GIH:

  • Psykologiska aspekter inom dans och estetiska idrotter. Framför allt har studier på senare år handlat om perfektionism och hur det hänger samman med bland annat motivation, störda ätbeteenden, träningsmiljöer och kreativitet.
  • Psykosociala aspekter relaterat till idrottsskador. Detta innebär psykosociala riskfaktorer, reaktioner under rehabiliteringen samt utvärdering av återgång från skada.
  • Stress och återhämtning i träningsprocessen. Tvärkulturella studier samt studier med ett stort antal olika idrotter har genomförts för att kartlägga och förstå överträningssyndrom och utbrändhet inom tävlingsidrotten. På senare tid har även ett antal studier påbörjats som studerar idrottsledarens situation.

Exempel på forskningsområden inom hälsopsykologi på GIH:

  • Relationen mellan fysisk aktivitet, träning, kondition och psykologisk hälsa. Detta inkluderar bland annat hur fysisk aktivitet, träning och kondition hänger ihop med depression, ångest och kognitiv förmåga. I denna forskning används bland annat olika populationsstudier som kopplas ihop med registerdata och därmed ger unika möjligheter att undersöka komplexa samband över livsloppet.
  • Hälsopsykologi med inriktning mot beteendeförändring inom livsstil kopplat till hälsa, stressrelaterad hälsa och arbete, inom ramen för E-PABS, Center of Excellence in Physical Activity, Health Brain Functions and Sustainability. Här handlar forskningen bland annat om motivation och drivkrafter till livsstilsförändringar kopplat till hälsa och att skapa miljöer för hållbara beteendeförändringar hos exempelvis barn och unga eller vuxna i arbetslivet. Andra projekt inom området syftar till att studera fysisk aktivitet och psykisk hälsa hos skolbarn och yrkesverksamma samt metoder för beteendeförändring av livsstilsbeteenden.

Samverkan och samarbetspartners

På det nationella planet finns samarbete med bland annat Svensk Idrottspsykologisk Förening, Riksidrottsförbundet och ett flertal specialidrottsförbund, Svenska Fotbollförbundet, Gymnastikförbundet, Generation Pep, samt andra högskolor och universitet.

Internationellt sker samarbete med internationellt erkända forskare, vid universitet i Australien, England, Finland, Norge, Kanada och USA.

GIH:s forskning inom hälsopsykologi samarbetar även med svenskt näringsliv när det gäller ovan nämnda studier av fysisk och psykisk hälsa hos skolbarn och yrkesverksamma.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/idrottspsykologi

Hitta på sidan

Senast ändrad:19 Mar 2024