Idrottspedagogik

Idrottspedagogik handlar om utbildning, lärande, fostran och påverkan i idrottssammanhang, med särskilt fokus på barns, ungdomars och vuxnas möjligheter att ha inflytande över sitt idrottande.

Lärande- och påverkansprocesser i fokus

Inom idrottspedagogik riktas intresset mot lärande- och påverkansprocesser, både inom ramen för skolans ämne idrott och hälsa, och den idrottsverksamhet som sker på fritiden. Andra viktiga idrottspedagogiska frågor att undersöka, är vilka möjlighet människor har att delta i idrott och att ha inflytande över sitt idrottande.

Historia

Idrottspedagogisk utbildning och forskning har bedrivits på GIH i närmare 60 år. I vetenskapliga sammanhang handlar pedagogik om påverkans-, lärande- och socialisationsprocesser. Idrottspedagogiska kunskaper ingår därmed i GIH:s samtliga utbildningar, som lärar-, tränar-, hälsopromotions- och Sport Managementprogrammet.

Den idrottspedagogiska forskningen startade i samverkan med Lärarhögskolan i Stockholm. Initiativtagare var Lars-Magnus Engström, som år 1983 tillträdde en idrottspedagogisk professur. Han bildade då en forskningsgrupp, PIF, som länge var verksam vid GIH. Hittills har närmare 25 doktorsavhandlingar producerats av medlemmar i PIF-gruppen.

Inriktningar

Idrott är ett betydelsefullt fritidsintresse för många. Hur barns och ungdomars idrottande utformas under fritiden, och hur det påverkar deras lärande är därför av idrottspedagogiskt intresse.

En viktig ambition inom idrottspedagogik är också att synliggöra villkoren för människors möjligheter att delta i och ha inflytande över sitt idrottande.

Idrottspedagogik handlar även om undervisningsprocesser i relation till skola och lärarutbildning, liksom i vilken mån idrotten är öppen för alla oberoende av kön, ålder, etnicitet, religion, socioekonomi och sexuell läggning.

Dessutom inriktar sig idrottspedagogik på hur vuxnas motions- och träningsvanor är relaterade till social position och livsvillkor.

En vision inom det idrottspedagogiska ämnesområdet är att utbildningen och forskningen ska bidra till att:

  • utveckla ämnet idrott och hälsa i skolan, särskilt avseende mål, undervisningsformer och möjligheter för alla elever att delta på ett likvärdigt sätt.
  • utveckla barns och ungas idrott på fritiden, bland annat gällande villkor och förutsättningar för att kunna delta.
  • utveckla ett samhälle som värdesätter hälsofrämjande fysisk aktivitet och tillgodoser en mångfald av träningsstilar, oavsett människors resurser och förutsättningar.

Samverkan och samarbetspartners

Viktiga samverkansparter för forskare och lärare inom ämnesområdet är aktörer inom utbildnings-, idrotts- och hälsosektorerna, såväl nationellt som internationellt.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/idrottspedagogik

Hitta på sidan

Kontakt

  • Håkan Larsson´s profilbildProfessor, ämnesområdesansvarig för IdrottspedagogikHåkan Larssonhakan.larsson@gih.se08-120 53 828
Senast ändrad:5 Feb 2024