Idrottskultur

Idrottskultur rör idrottens kultur och organisation, och inkluderar områden som kommunikation, styrning, professionalisering och kommersialisering.

Idrottens organisation och kultur

Idrottskultur som ämnesområde fokuserar på idrottens organisation och kultur. Stora delar av innehållet i idrottskultur har funnits länge på GIH, framför allt inom idrottshistoria, idrottspedagogik sociologisk forskning och sport management.

Historik

Idrottskultur behandlar frågor om bland annat styrning, professionalisering och kommersialisering utifrån såväl samtida som historiska perspektiv. Den vetenskapliga tyngden ligger i kulturteori, sociologi och historia. Idrottskultur har alltså en stark förankring i samhällsvetenskap och humaniora. ”Homo ludens, den lekande människan”, skriven av Huzinga (1938) brukar internationellt nämnas som en av områdets första texter. Där betonas lekens och tävlingens betydelse för kultur och samhälle.

Idrottskultur handlar om att förstå hur strukturer och idéer i samhället inverkar på olika typer av organisationer och mänskligt handlade, men också om förmåga att hantera dessa strukturer och idéer på ett rättvist och demokratiskt sätt.

Inriktningar

Vid GIH byggs ämnesområdet upp av tre inriktningar som ibland överlappar varandra inom såväl forskning som undervisning:

  1. Sport management handlar om organisation, ledarskap och styrning, bland annat utifrån juridiska och etiska aspekter. Kommunikation, medier och event är viktiga delar.
  2. Idrottshistoria fokuserar på kontinuitet och förändring inom idrotten över tid. Här ingår bland annat professionalisering, mediers inverkan på idrotten och idrottsrörelsen framväxt.
  3. Idrottssociologi handlar om idrott som samhälls- och kulturfenomen, där exempelvis värdesystem och maktrelationer inom idrotten ingår, liksom tillhörande frågor om identitet och mening.

Samverkan och samarbetspartners

GIH samverkar regionalt med Södertörns högskola genom utbildningsprogrammet Sport management. Studenterna läser 90 högskolepoäng idrottsvetenskap vid GIH och 90 högskolepoäng företagsekonomi vid Södertörn. Ansökan till programmet görs via Södertörns högskola.

GIH bedriver även forskning och seminarieverksamhet i samverkan med kollegor vid andra lärosäten, såväl nationellt som internationellt.

Dessutom samverkar GIH med ideella, kommersiella och offentliga idrottsrelaterade organisationer på lokal, regional och rikstäckande nivå.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/idrottskultur

Hitta på sidan

Kontakt

  • Åsa Bäckström´s profilbildDocent, ämnesområdesansvarig för idrottskultur, högskolelektorÅsa Bäckströmasa.backstrom@gih.se08-120 53 763
Senast ändrad:21 Nov 2022