Utmaningar, framgångar och framtidshopp

GIH står inför stora utmaningar och det finns ett behov av både direkta omställningar och långsiktiga strategier. Men det finns ljusglimtar, och just nu gläds jag särskilt åt forskningsframgångar och framåtanda.

Bilden visar en himmel med sol bakom

Begränsat ekonomiskt utrymme för 2024

Den 20 september presenterades budgetpropositionen för 2024. Utrymmet för nya satsningar har varit begränsat som en följd av den pågående uppbyggnaden av försvaret samt statens satsning på välfärd och rättsväsende. Den höga inflationen gör samtidigt att regeringen valt att vara återhållsamma för att inte driva på inflationsutvecklingen.

För GIH innebär detta att det ekonomiska utrymmet för 2024 är begränsat. Under de kommande åren kommer vi behöva ha en hög ekonomisk medvetenhet och aktivt försöka hitta metoder för att effektivisera och rationalisera vår verksamhet. På utbildningssidan har ett antal aktiviteter påbörjats med syfte att säkerställa studenternas genomströmning, marknadsföra GIH:s utbildningar samt utveckla lärosätets programutbud. Bland annat har det inrättats ett utbildningsråd som kommer se över vårt utbud, och en Framtidsgrupp vars syfte är att ta ett helhetsgrepp om de utmaningar vi står inför.

Fortsatta framgångar för GIH:s forskning

Samtidigt som vi har utmaningar på utbildningssidan fortsätter GIH:s framgångar inom forskningen. Ett antal större forskningsansökningar har under sommaren beviljats medel från flera av de stora forskningsråden samt från viktiga samarbetspartners. Bland dessa märks till exempel Elin Ekblom Baks projekt som under en sexårsperiod tilldelats drygt 23 miljoner kronor från FORTE, Gisela Nybergs två projekt från Europeiska socialfonden respektive Skandia, samt Rui Wangs projekt från KK-stiftelsen.

Lärosätet har också fått möjlighet att lämna underlag till den planerade forsknings- och innovationspropositionen 2024. Det ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 31 oktober 2023, och en process för detta arbete har påbörjats i ledningsrådet.

Händer på GIH

Vi har mycket annat som händer på GIH framöver.

Den 28 september har vi glädjen att arrangera ett alumnseminarium kring professor Björn Ekbloms framgångsrika forskningsverksamhet under 60 år vid lärosätet.

Fredagen den 13 oktober disputerar doktoranden Lisa-Marie Larisch med doktorsavhandlingen ”Movement behavior and mental health in office workers – Associations and intervention effects.”

Den 17–18 oktober står GIH värd för Sveriges Universitets- och högskoleförbunds årskonferens och förbundsförsamling. Årskonferensen har i år temat God forskningssed och forskningsetik. Ett hedersuppdrag för vårt lärosäte.

Värt att nämna är också att GIH arrangerar en innovationsdag den 19 oktober. Temat för dagen är "Exercise Intelligence" och "Design Thinking”.

Framåtanda ger hopp

Som tidigare nämnts har GIH påbörjat ett arbete med att ta fram en ny strategisk plan som ska ange riktningen för oss framåt. Vi behöver ställa om direkt för att möta de utmaningar som är verklighet här och nu, och samtidigt ta fram en strategisk plan som tål de förändringar som kommer, vilka de än må vara. Och förmågan och viljan till att förändras, och att tänka innovativt och kreativt för att ta oss framåt, är något som verkligen genomsyrar hela GIH, vilket ger oss väldigt goda förutsättningar framåt!

Per Nilsson
Rektor

Kontakt

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:27 Sep 2023