Mot GIH 2030!

Nu har det officiella startskottet gått för arbetet med GIH:s nya strategiska plan. GIH arrangerade i mitten av augusti en inspirerande kickoff med alla medarbetare, där vi fick många kloka inspel och intressanta reflektioner som vi tar med oss vidare i arbetet.

Nya utmaningar väntar

GIH inför stora utmaningar. Vi verkar i en alltmer svårnavigerad omvärld, och utmaningar som tidigare bara lyfts som potentiella är nu verkliga. Därför behöver vi förbereda oss på förändring, försöka förutspå vart vi är på väg och anpassa oss för att svara upp mot de krav som ställs av omvärlden.

Den strategiska planen – vår karta

På denna förändringsresa är den strategiska planen vår karta, det som ska hålla oss på rätt kurs och få oss att styra mot samma mål. Och är det något jag är övertygad om så är det att vi tillsammans har en kraft som för oss framåt, och att vi, genom att fortsätta inspireras och lära av varandra, kommer hitta redskapen för att tackla utmaningar och göra de förändringar som krävs.

Resan börjar nu

Nu börjar arbetet med att formulera vår strategi och vision, vart vi vill och hur vi ska nå dit, på papper. Vi har en bra grund att bygga vidare på med sikte på GIH 2030, och jag ser fram emot att göra den resan. Faktum är att den redan har påbörjats.

För att möta de förändringskrav som framtiden kräver har vi påbörjat en översyn och uppgradering av marknadsföringen av vårt utbildningsutbud där vi kommer att jobba ännu mer offensivt för att skapa kännedom och attraktionskraft. Nya program utvecklas, tidigare program ses över och behörighetskraven uppdateras. Till exempel har vi under sommaren tilldelats utvecklingsmedel från regeringen för en ny kortare version av den kompletterande pedagogiska utbildningen till lärare (KPU).

Nya forskningsmedel

GIH har även fått besked om att flera av våra större forskningsprojekt beviljats anslag från Vetenskapsrådet, EU samt privata finansiärer. Och under hösten har vi, tillsammans med landets övriga lärosäten, möjlighet att lämna inspel till nästa års forskningsproposition.

Höstens budgetproposition

En viktig förutsättning för 2024 års verksamhet blir höstens budgetproposition. Landets lärosäten har under de senaste åren sett stora kostnadsökningar för verksamheten beroende på en sviktande konjunktur. Sektorn är i ett stort behov av anslagsökningar. Hur detta kan mötas i en tid av bland annat en tydlig prioritering av säkerhets- och försvarsfrågor i samhället blir en avgörande fråga för de kommande årens verksamhet.

Per Nilsson
Rektor

Kontakt

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:1 Sep 2023