Om stress och återgång i arbete

Kan forskning bidra till att stressade medarbetare med psykisk ohälsa får en mer hållbar återgång till arbetet? GIH ska undersöka effekterna av digital KBT-inriktad rehabilitering på individ- och organisationsnivå och som involverar samverkan.

Bilden visar en kvinna som sitter i en stol

Digitalt stöd för individ och arbetsgivare

Forskningsstudien riktar sig till personer som är sjukskrivna för stressrelaterad psykisk ohälsa. Målet är att minska psykisk ohälsa och främja återgång i arbete.

Tillgången till effektiva rehabiliteringsåtgärder är idag begränsad och leder inte i tillräcklig utsträckning till hållbar återgång i arbetet. Därför satsar forskarna på en digital och individanpassad insats med psykologstöd för ökad tillgänglighet och effektivitet. Studien ska också tydligare involvera arbetsmiljön i stressrehabiliteringen.

- Ofta riktas åtgärder främst till individen. Genom att även ge skräddarsytt stöd till förändringar i arbetsmiljön som kan ha bidragit till den stressrelaterade ohälsan underlättas återgång i arbetet för den sjukskrivne individen, menar Victoria Blom, docent i psykologi och ansvarig för studien.

Programmet utvärderas genom en randomiserad kontrollerad studie med 180 deltagare som slumpas till två grupper. Den ena gruppen genomför under sex månader ett anpassat rehabiliteringsprogram med moduler för samverkan och återgång i arbete. Den andra är en kontrollgrupp som genomgår ett program utan dessa moduler. De huvudsakliga effekterna som kommer att mätas är stressrelaterad psykisk ohälsa och återgång i arbete efter sex och tolv månader.

Intervjuer för att utvärdera samverkan

För att undersöka hur samverkan fungerar mellan Försäkringskassan, arbetsgivare och sjukskrivande läkare kommer forskarna genomföra intervjuer med representanter från de olika aktörerna. Intervjuerna fokuserar på eventuella brister i samverkan och vad som kan göras bättre.

- Om vi kan förenkla och effektivisera samarbetet mellan de olika aktörerna blir sjukskrivningsprocessen smidigare. Det gynnar både individen och samhället, säger Victoria Blom. Vi hoppas att denna studie kommer att bidra till utvecklingen av en rehabiliteringsprocess som främjar hållbar återgång i arbetet för individer som är sjukskrivna för stressrelaterad psykisk ohälsa.

Projektets samarbetspartners

Projektet är ett samarbete mellan GIH, Linköpings universitet och Försäkringskassan. Det ingår i E-PABS excellenscenter för fysisk aktivitet, hjärnhälsa och hållbarhet på GIH.

Kontakt

  • Victoria Blom´s profilbildPrefekt för Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, docentVictoria Blomvictoria.blom@gih.se08-120 53 842
  • Elisabeth Möller´s profilbildProjektkoordinatorElisabeth Möllerelisabeth.moller@gih.se08-120 53 896

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:6 Dec 2023