GIH söker testpersoner till studie om utmattningssyndrom

GIH söker personer mellan 35-55 år som vill delta i en studie om hur fysisk aktivitet kan påverka måendet hos personer med utmattningssyndrom i jämförelse med friska personer.

Vi söker deltagare

Vi vet idag att fysisk aktivitet är positivt relaterat till psykisk hälsa, kognitiv förmåga och de mekanismer som stödjer dessa. Trots det har vi lite kunskap om fysisk aktivitet och utmattningssyndrom.

Därför söker vi personer mellan 35-55 år med utmattningssyndrom som vill delta i en studie om hur fysisk aktivitet kan påverka måendet hos personer med utmattningssyndrom i jämförelse med friska personer.

Vi söker dig som har utmattningssyndrom diagnosticerat via vården och som ej varit sjukskriven längre än 1,5 år.

Du kommer till Gymnastik- och idrottshögskolan vid tre tillfällen med drygt en veckas mellanrum och får ekonomisk ersättning för ditt deltagande.

Vad är det för projekt?

Gymnastik- och idrottshögskolan samverkar med Avonova Hälsa AB i ett forskningsprojekt om den direkta fysiologiska och psykologiska effekten av fysisk aktivitet hos personer med utmattningssyndrom jämfört med friska personer utan utmattningssyndrom. Förhoppningen är att kunskapen kan användas för att ge rekommendationer gällande fysisk aktivitet som en del av rehabiliteringen.

Hur går projektet till?

Som deltagare i projektet kommer du att komma till Gymnastik- och idrottshögskolan, vid Stockholms stadion, vid tre tillfällen. Du hämtas med taxi vid din hemadress och hemtransport ordnar du själv. Första gången träffar du forskarna, besvarar frågor i enkäter och i intervju, samt får cykla på en motionscykel cirka tio minuter.

Vid de två återstående tillfällena kommer du att cykla på en motionscykel i cirka tjugo minuter på lågintensiv respektive medelintensiv nivå. Varje besök tar cirka 2 timmar. Du kommer att få svara på frågor om upplevd ansträngning och mående före, under och efter cyklingen samt två gånger via sms det efterföljande dygnet. För att vi ska få mått på din fysiologiska reaktion kommer vi att samla in salivprov för att mäta din kortisolutsöndring samt att du kommer att få bära en pulsmätare runt bröstkorgen och en aktivitetsmätare på höften i ett dygn.

Du som har utmattningssyndrom och är under behandling deltar som vanligt i din ordinarie behandling under forskningsprojektet.

Möjliga följder och risker med att delta i projektet

Det kan upplevas obehagligt att få upp pulsen vid fysisk ansträngning. Det kan också göra dig trött efteråt. Vi kommer hela tiden att lyssna in ditt mående. Det är givetvis frivilligt att delta och du kan när som helst avsluta ditt deltagande utan att förklara varför.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling.

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta victoria.blom@gih.se som är ansvarig för projektet.

Information om projektet

Forskningshuvudman för projektet är Gymnastik- och idrottshögskolan. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet. Ansökan är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, diarienummer för prövningen hos Etikprövningsmyndigheten är Dnr 2022-04943-01.

Alla deltagare är under deltagande i studien täckta av en tilläggsförsäkring med särskilt personskadeskydd via Kammarkollegiet tecknad av Gymnastik- och Idrottshögskolan. Du kommer att få ekonomisk ersättning om 1500kr efter deltagande i forskningen.

Forskarna kommer att informera om studiens resultat på vetenskapliga konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Denna information kommer att ges på gruppnivå, d.v.s. resultat från enskilda individer kommer inte att presenteras. Du har också möjlighet att ta del av dina individuella data respektive resultatet av hela projektet genom att kontakta forskningsledaren Victoria Blom victoria.blom@gih.se.

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Alla dina uppgifter kommer att förvaras avidentifierade och kodnyckeln kommer att förvaras i ett låst arkivskåp.

Ansvarig för dina personuppgifter är Gymnastik- och idrottshögskolan. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i projektet, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Victoria Blom, 0707213029. Dataskyddsombud nås på 08-120 537 00. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Ansvariga för projektet

Ansvarig för projektet är Victoria Blom, leg psykolog och docent i psykologi samt prefekt vid Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa.

Intresserad?

Om du är intresserad och vill veta mer innan du tar ställning till deltagande är du varmt välkommen att kontakta oss på hjarnhalsa@gih.se.

Anmäl gärna ditt intresse till att delta i projektet, genom att besvara en inledande enkät via knappen nedan.

Kontakt

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:3 Okt 2023