Rapportera och anmäl

Har du sett eller varit med om en avvikande situation eller uppmärksammat andra oegentligheter? Ju mer vi får veta, ju bättre åtgärder kan vi vidta för att skapa en trygg miljö för både medarbetare och studenter.

Generella synpunkter och klagomål

För generella synpunkter, klagomål eller liknande, vänligen kontakta GIH:s registrator. Är du medarbetare kontaktar du din närmsta chef.

Fusk och disciplinärenden

Fusk, eller vilseledande vid examination, innebär användning av otillåtna hjälpmedel vid någon form av examination. Fusk anmäls till högskolans rektor som sedan avgör om fallet ska tas upp i högskolans disciplinnämnd.

Diskriminering

GIH tar avstånd från alla former av diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, funktionsnedsättning eller ålder.

Allvarliga missförhållanden

Visselblåsarfunktionen vänder sig till GIH:s medarbetare, studenter och andra med anknytning till GIH som gör iakttagelser som kan innefatta korruption eller andra allvarliga oegentligheter.

Hitta på sidan

Senast ändrad:8 Nov 2022